Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:27

13/8. Про затвердження Положення про управління «Центру надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТАCECIЯ ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«___» лютий 2022 року

Кремінна

№ 13/проект

Про затвердження Положення про управління
«Центру надання  адміністративних послуг»
Кремінської міської ради

 

З метою забезпечення державної політики в сфері надання адміністративних послуг, керуючись Законом України «Про адміністративні послуги», ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради що додається.
  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/35 «Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Додаток
до рішення міської ради
від «__»____2022 року № 8/проект

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Управління ЦНАП) утворюється Кремінською міською радою з метою забезпечення надання адміністративних послуг в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень працівниками Управління ЦНАП, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Управління ЦНАП приймається Кремінською міською радою. Управління ЦНАП підконтрольне і підзвітне Кремінській міській раді, підпорядковане заступнику Кремінського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. З питань здійснення делегованих функцій управління ЦНАП підконтрольне відповідним органам виконавчої влади, міському голові.

Вибір місця розташування Управління ЦНАП, його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території Кремінської міської територіальної громади, яку Управління ЦНАП обслуговує, з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

1.3. У своїй діяльності Управління ЦНАП керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5), іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Кремінської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кремінського міського голови та цим Положенням.

1.4. Управління ЦНАП утримується за рахунок коштів міського бюджету. Штатний розпис Управління ЦНАП затверджує міський голова.

1.5. Положення про Управління ЦНАП встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Управління ЦНАП, порядок взаємодії працівників Управління ЦНАП із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг. Положення про Управління ЦНАП затверджується міською радою, Положення про структурні підрозділи Управління ЦНАП затверджуються начальником Управління ЦНАП.

1.6. Управління ЦНАП має печатку зі своїм найменуванням. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Управління ЦНАП. Адміністратор має право посвідчувати власним підписом та скріплювати печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

Державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис якої затверджується Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

1.7. Організація надання адміністративних послуг в Управлінні ЦНАП здійснюється його працівниками відповідно до законодавства.

1.8. В Управлінні ЦНАП можуть утворюватись робочі місця для прийняття суб’єктів звернень безпосередньо працівниками суб’єктів надання адміністративних послуг, обслуговуючими підприємствами, установами та організаціями.

1.9. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Управління ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

1.10. На працівників Управління ЦНАП поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.11. Управління ЦНАП забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади (за належністю).

1.12. Місцезнаходження Управління ЦНАП: 92905, м. Кремінна, проспект Дружби, 13.

 

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

2.1. Структуру Управління ЦНАП затверджує Кремінська міська рада.

2.2.Управління ЦНАП очолює начальник управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради адміністратор (надалі – начальник Управління ЦНАП).

2.3. На період відсутності начальника Управління ЦНАП його обов’язки виконує начальник відділу адміністративних послуг або інша особа згідно з розпорядженням міського голови.

2.4. Начальник Управління ЦНАП, його заступник, адміністратори, державні реєстратори Управління ЦНАП призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

2.5. Начальник Управління ЦНАП відповідно до завдань, покладених на Управління ЦНАП:

1) організовує та здійснює загальне керівництво роботою Управління ЦНАП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління ЦНАП завдань, забезпечує організацію та взаємодію працівників Управління ЦНАП з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

2) здійснює моніторинг діяльності Управління ЦНАП; проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру;

3) координує діяльність працівників Управління ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Управління ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці в Управлінні ЦНАП, вносить пропозиції Кремінській міській ради та її виконавчому комітету щодо матеріально-технічного забезпечення Управління ЦНАП;

6) розглядає скарги на дії чи бездіяльність працівників Управління ЦНАП;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) вживає заходів до підвищення ефективності роботи Управління ЦНАП;

9) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

2.7. Начальники відділів, начальники відділів-адміністратори та начальники секторів-державні реєстратори Управління ЦНАП відповідальні за роботу підпорядкованих відділів та виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.

2.8. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори Управління ЦНАП.

2.9. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори Управління ЦНАП.

2.10. Повноваження та основні завдання адміністратора передбачені статтею 13 Закону України «Про адміністративні послуги».

За рішенням Кремінської міської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через Управління ЦНАП адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

2.11. Працівники Управління ЦНАП інформують начальника Управління ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги та можуть вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.12. Посадові інструкції працівників Управління ЦНАП затверджуються начальником Управління ЦНАП, посадова інструкція начальника Управління ЦНАП міським головою за погодженням із заступником міського голови, який координує діяльність Управління ЦНАП.

2.13. Час прийому суб’єктів звернень в Управлінні ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Управління ЦНАП. В Управлінні ЦНАП один день на тиждень здійснюється прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

2.14. Час прийому суб’єктів звернень та графік роботи у територіальних підрозділах та/або у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення) визначається Кремінською міською радою з урахуванням потреб громади.

2.15. За рішенням Креміської міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

2.16. В Управлінні ЦНАП (його територіальних підрозділах, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення), може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Управління ЦНАП (його територіальних підрозділів, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення) та/або електронної реєстрації на веб-сайті Управління ЦНАП.

2.17. В Управлінні ЦНАП у місцях прийому суб’єктів звернень розміщуються інформаційні термінали із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. За рішенням Кремінської міської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Управлінні ЦНАП не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

2.18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах території Кремінської міської територіальної громади за рішенням Кремінської міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Управління ЦНАП та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів Управління ЦНАП, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного Кремінською міською радою.

Організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється Управлінням ЦНАП.

Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, віддаленого (у тому числі пересувного) робочого місця адміністратора Управління ЦНАП приймається Кремінською міською радою відповідно до вимог законодавства та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

2.19. Порядок організації роботи Управління ЦНАП (його територіальних підрозділів, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення) регулюється відповідно до Регламенту управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради, затвердженого рішенням Кремінської міської ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

3.1. Завдання Управління ЦНАП:

 

3.1.1. Виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», інших законів України.

3.1.2. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

3.1.3. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

3.1.4. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються в Управлінні ЦНАП, його територіальних підрозділах, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення).

3.1.5. Проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про адміністративні послуги», визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи.

3.1.6. Забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

3.1.7. Забезпечення надання адміністративних послуг працівниками Управління ЦНАП, його територіальних підрозділів, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення) шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Управління ЦНАП, його територіальні підрозділи, віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів Управління ЦНАП (в разі їх утворення), затверджується Кремінською міською радою з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

Перелік адміністративних послуг, які надаються Управлінням ЦНАП, включає:

адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є Кремінська міська рада (її виконавчі органи або посадові особи);

адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через Управління ЦНАП, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

На підставі узгоджених рішень Кремінської міської ради та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Управління ЦНАП посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані в Управлінні ЦНАП адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи Управління ЦНАП, встановлених Кремінською міською радою.

3.1.8. Підготовка проєктів рішень Кремінської міської ради та її виконавчого комітету, а також проєктів розпоряджень міського голови з питань надання адміністративних послуг.

3.1.9. Організація роботи по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів України, а саме:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень у випадках, передбачених законом.

3.1.10. Ведення та наповнення в мережі Інтернет сайту Управління ЦНАП, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

3.1.11. За рішенням Креінської міської ради Управління ЦНАП може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод з представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення, а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

3.1.12. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.1.13. Здійснення, в межах повноважень, договірної роботи щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Кремінська міська рада, її виконавчий комітет та Кремінській міський голова.

3.1.14. Інформування про роботу Управління ЦНАП на апаратних нарадах при міському голові, на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради, сайті Управління ЦНАП та в друкованих засобах масової інформації.

3.1.15. За дорученням міського голови представлення інтересів Кремінської міської ради, виконавчого комітету Кремінської міської ради та Кремінського міського голови в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань, що належать до компетенції Управління ЦНАП.

3.1.16. За дорученням керівництва здійснення аналізу матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.1.17. Управління ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

         3.2. Функції Управління ЦНАП:

 

3.2.1. Метою діяльності Управління ЦНАП є реалізація повноважень і функцій, віднесених до відання Управління, як структурного підрозділу органу місцевого самоврядування. Управління ЦНАП є суб’єктом державної реєстрації, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав, визначеним відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначеним відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», органом реєстрації у сфері реєстрації фізичних осіб, визначеним відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», у сфері оформлення та видачі паспорта громадянина України відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

3.2.2. Основні задачі Управління:

3.2.2.1. Організація функціонування та управління Центром надання адміністративних послуг своїх структурних підрозділів.

3.2.2.2.Організаційне та технічне забезпечення:

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

реєстрації місця проживання/перебування, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;

формування та ведення реєстру територіальної громади міста Кремінна (управління є його розпорядником);

оформлення та видача паспорта громадянина України;

та надання інших адміністративних послуг відповідно до визначеного переліку та діючого законодавства.

3.2.3. Здійснення інформаційної підтримки, координації діяльності, консультування суб'єктів господарювання, громадян, які звертаються до управління з питань його компетенції;

3.2.4. Підготовка проектів організаційно-розпорядчих актів та нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції управління.

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Управління ЦНАП, адміністратори Управління ЦНАП, державні реєстратори мають право:

4.1.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління ЦНАП функцій та завдань.

4.1.2. Одержувати від управлінь, відділів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування документи, довідки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх завдань та функцій.

4.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

4.1.4. Залучати експертів, спеціалістів інших виконавчих органів Кремінської міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції Управління ЦНАП.

4.1.5. Вимагати від суб’єктів звернення надання достовірної інформації та подання документів у повному обсязі, передбаченому чинними нормативними актами.

4.1.6. Відмовляти в прийнятті та реєстрації неповного пакету документів.

4.1.7. Вносити пропозиції міському голові та його заступникам, секретарю Кремінської міської ради, керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг.

4.1.8. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.1.9. Погоджувати документи (рішення) в державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.1.10. Порушувати клопотання перед заступником міського голови, який координує роботу Управління ЦНАП, щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Управління ЦНАП.

4.1.11. Складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

  1. НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ В УПРАВЛІННІ ЦНАП

 

5.1. У приміщені Управління ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

5.2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється Кремінською міською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

5.3. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

5.4. У приміщенні Управління ЦНАП за рішенням Кремінської міської ради проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів Кремінської міської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

5.5. В Управлінні ЦНАП за рішенням Кремінської міської ради може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

 

РОЗДІЛ VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦНАП

 

6.1. Фінансування діяльності Управління ЦНАП здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, грандів українських організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління ЦНАП здійснюється Кремінською міською радою.

6.3. Управління ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання в роботі з такими реєстрами.

 

РОЗДІЛ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

УПРАВЛІННЯ ЦНАП

 

7.1. Суб’єкти надання адміністративних послуг та працівники Управління ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

7.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг, міського голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому законодавством України.

7.3. Шкода, заподіяна посадовими особами суб’єктам звернень під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законодавством України.

7.4. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному законодавством України.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Припинення діяльності Управління ЦНАП, його територіальних підрозділів та/або віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється за рішенням Кремінської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

8.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Кремінській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Кремінської міської ради.

 

Секретар міської ради                             Володимир БАБУШКІН

 

Т.в.о. заступника міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                           Наталя МАКОГОН

Read 229 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG