Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Четвер, 11 лютого 2021 09:31

Регламент Кремінської Міської Ради Восьмого Скликання

Додаток до рішення
Кремінської міської ради
від «23» грудня 2020р. №2/2

РЕГЛАМЕНТ
КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Регламент Кремінської міської ради восьмого скликання регулює питання щодо порядку скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради.
2. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.
3. Даний Регламент діє в межах строку повноважень міської ради восьмого скликання.
4. У випадку, якщо положення даного Регламенту будуть суперечити нормам діючого законодавства, які будуть прийняті після його затвердження, даний Регламент діє в частині, що не суперечить вказаним нормам.
5. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії міської ради.
6. Кожна середа є депутатським днем, тобто днем, в який керівники виконавчих органів ради та заступники міського голови проводять прийом депутатів ради з питань здійснення ними їх депутатських повноважень, а також днем, коли депутати ради ведуть прийом громадян, за місцем, визначеним радою для їх прийому.
7. Пропозиції по процедурним питанням, затверджуються радою, якщо вони не суперечать діючому законодавству.
Спілкування на пленарних засіданнях ради, засіданнях іі комісій та виконавчого комітету вільне, діловодство ради та її органів, ведеться державною мовою.
8. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час роботи сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації, міська рада може позбавити їх акредитації на визначений нею термін.
9. На засіданнях Кремінської міської ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом та депутати інших рад - обрані від виборчих округів, розміщених на території Кремінської міської територіальної громади, на визначених для них місцях.
9.1. Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні Кремінської міської ради за умови, встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих місць.
Запис присутніх осіб проводить аппарат міської ради і список передає головуючому.
Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається міською радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.
Особи, присутні на засіданнях міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення де відбувається засідання.
10. Кожне пленарне засідання міської ради починається виконанням у залі тексту Державного Гімну України в музичному супроводі.
11. Зал засідань, в приміщенні Кремінської міської ради, використовувати тільки для пленарних засідань ради та роботи її постійних та тимчасових комісій.

II. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАДИ.
1. Рада проводить роботу сесійно.
Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарному засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
На пленарному засіданні новообрані міський голова та депутати складають Присягу.
2. Сесії ради скликаються Кремінським міським головою, крім випадків передбачених ч.6,7,8 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3. Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок, та надання документів дозвільного характеру - не рідше ніж один раз на місяць.
4 Про скликання сесії міський голова, а у випадках, передбачених ч. 6 ст.46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні" , секретар ради видає розпорядження, а інші особи, яким діючим законодавством надано право скликати сесії або секретар ради у інших випадках ніж передбачено ч. 6 ст. 46 Закону - рішення про скликання сесії. Розпорядження та рішення про скликання сесії реєструються у книзі розпоряджень міського голови та зберігаються у спеціаліста з питань ведення прийому громадян та діловодства.
5. Міський голова повинен також скликати сесію ради за пропозицією: - не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
6. Пропозиція депутатів про скликання сесії ради:
6.1. повинна бути викладена письмово та підписана усіма депутатами, що підтримали цю пропозицію з зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, дати підпису ними пропозиції. Підписи повинні міститися на тому ж листі, що і основний текст пропозиції.
6.2. повинна бути мотивованою, тобто мати обґрунтування та посилання на норми діючого законодавства, а також містити перелік питань, що пропонуються для розгляду радою та мотиви необхідності їх розгляду саме в цей час.
6.3. до пропозиції в обов'язковому порядку додаються:
6.3.1. протокол зборів не менш як однієї третини депутатів ради від загального її складу, на яких було ініційовано внесення пропозиції щодо скликання сесії ради, в якому повинно бути зазначено - кількість депутатів ради, які були присутні на зборах, їх прізвища, ім'я, по батькові, питання, що пропонуються для розгляду радою, а також прізвища, ім'я, по батькові депутатів ради, присутніх на цих зборах, яким було доручено подати міському голові пропозицію з усіма необхідними документами, та прізвища, ім'я, по батькові депутатів, що були обрані головою та секретарем зборів. Вказаний протокол повинен бути підписаний головою та секретарем цих зборів та містити дату та місце їх проведення.
6.3.2. проекти рішень ради, по питаннях, що пропонуються депутатами для розгляду радою.
7. Пропозиція виконавчого комітету про скликання сесії ради повинна бути оформлена шляхом прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення з цього питання. Вказане рішення повинно бути мотивованим, тобто, мати обґрунтування та посилання на норми діючого законодавства, містити перелік питань, що пропонуються для розгляду радою та мотиви необхідності їх розгляду саме в цей час, а також містити проекти рішень ради з вказаних питань, які були розглянуті виконавчим комітетом відповідно до вимог ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Вказане рішення повинно бути прошито та скріплено підписами членів виконавчого комітету, які були присутні на його засіданні та проголосували за прийняття цього рішення.
8. Пропозиції депутатів та виконавчого комітету, оформлені неналежним чином, тобто без дотримання вимог даного Регламенту та пропозиції до яких не додані вищевказані документи та проекти рішень ради розгляду не підлягають.
9. Пропозиції депутатів щодо скликання сесії ради з вищевказаним протоколом та проектом рішень ради подаються на ім'я міського голови через спеціаліста з питань ведення прийому громадян та діловодства.
10. Сесії ради скликаються секретарем ради:
10.1 .У разі немотивованої відмови міського голови скликати сесію ради:
- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після подання пропозицій, відповідно до вимог п.5 цього розділу Регламенту, при цьому, секретар ради має право скликати сесію не раніше першого робочого дня, наступного за тим, в який закінчився вказаний у цьому пункті строк;
- якщо сесія не скликається міським головою у строки передбачені законодавством України.
10.2.У разі неможливості міського голови скликати сесію ради:
- відповідно до доручення міського голови, при цьому це доручення повинно бути оформлено шляхом видання ним відповідного розпорядження;
11. Скликання сесії іншими особами.
11.1 У разі якщо міський голова чи секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п.5 даного розділу Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину її загального складу або постійною комісією ради. Вказаний у цьому пункті строк обчислюється:
- щодо пропозицій не менш як третини депутатів від загального складу ради, з дня наступного за тим ,в який ця пропозиція надійшла до спеціаліста з питань прийому громадян та діловодства;
- щодо пропозиції виконавчого комітету, з дня наступного за тим, в який вона була оформлена відповідно до вимог п.7 розділу II Регламенту.
При цьому депутати та постійні комісії мають право скликати сесію не раніше першого робочого дня, наступного за тим, в який закінчився вказаний у цьому пункті строк.
11.2. Порядок скликання сесії депутатами ради.
11.2.1. Про скликання сесії депутати ради, які становлять не менш, як одну третину від її загального складу, приймають рішення. Вказане рішення приймається на зборах цих депутатів та подається разом з проектами рішень ради (які повинні бути підготовлені депутатами по усім питанням її порядку денного), яким це було доручено на вказаних загальних зборах. Разом з зазначеним рішенням та проектами рішень ради також подається протокол вказаних зборів.
Протокол повинен містити дату проведення зборів, кількість депутатів, які були присутні на цих зборах, їх прізвища, ім'я, по батькові, порядок денний, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, прізвища, ім'я, по батькові обраних голови і секретаря зборів, а також прізвища, ім'я, по батькові депутата (ів), якому(им) було доручено оформити та подати рішення про скликання сесії ради, проекти рішень ради та протокол зборів депутатів а також прізвище, ім'я, по батькові депутата, якому доручено відкрити пленарне засідання ради. Протокол повинен бути підписаний головою та секретарем зборів депутатів.
11.2.2. Рішення депутатів про скликання сесії повинно бути підписано на тому ж листі, що і текст рішення усіма депутатами із числа присутніх на загальних зборах, які проголосували за його прийняття, при цьому кількість депутатів, які підписали це рішення повинна складати не менш, як одну третину від загального складу ради
11.2.3. Рішення депутатів ради про скликання сесії при дотриманні усіх умов, передбачених діючим законодавством та даним Регламентом реєструється у приймальні міської ради.
11.3. Порядок скликання сесії постійними комісіями.
11.3.1. Рішення про скликання сесії ради, постійна комісія приймає на своєму засіданні. Рішення постійної комісії про скликання сесії вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало більшість членів комісії. від її загального складу. Вказане рішення відображається у протоколі засідання постійної комісії, при цьому протокол повинен містити дату проведення засідання комісії, кількість членів комісії присутніх на засіданні, прізвище, ім'я, по батькові всіх присутніх на комісії депутатів, порядок денний засідання комісії, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, прізвище, ім'я , по батькові депутата, якому доручається відкрити пленарне засідання ради. Вказаний протокол засідання постійної комісії, крім осіб, які повинні його підписувати згідно Положення про постійні комісії Кремінської міської ради сьомого скликання, також повинен бути підписаний всіма членами комісії, які були присутні на її засіданні та проголосували за прийняття рішення про скликання сесії ради. Протокол засідання постійної комісії разом з проектами рішень ради по усім питанням порядку денного надаються секретарю ради.
11.3.2. Протокол постійної комісії, в якому відображене рішення про скликання сесії ради, при дотриманні усіх умов, передбачених діючим законодавством та даним Регламентом, реєструється секретарем ради.
12. Розпорядження та рішення про скликання сесії ради повинні містити день та час скликання сесії, місце її проведення, та порядок денний сесії ради.
13. Розпорядження або рішення про скликання сесії, доводиться через засоби масової інформації або на офіціальному сайті ради до відома депутатів та населення не пізніше, як за 10 днів до дня скликання сесії, а у виняткових випадках не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які вносяться на розгляд.

ІІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД РАДИ.
1. Формування порядку денного сесії.
1.1. Проект порядку денного формується апаратом ради.
1.2.Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян, старостами.
1.3. Основою для формування порядку денного сесії міської ради є перспективний план роботи Кремінської міської ради.
2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання сесії.
2.1. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії міської ради.
2.2. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії міської ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.
3. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх депутатів.
3.1. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.
4. Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.
4.1. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу міської ради.
5. Секретар міської ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.
6. Підготовлені проекти рішень міської ради проходять юридичну експертизу в юридичній службі та погоджуються головою профільної комісії міської ради.
6.1. Підготовлені проекти рішень міської ради повинні містити:
- підпис виконавця, який готував проект рішення;
-підписи осіб, які погоджували дане рішення.
6.2. До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету та відчуженням комунального майна.
7. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії міської ради проводять їх попереднє обговорення.
8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії міської ради.
9. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату міської ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.
10. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії міської ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.
11. Проекти рішень міської ради підлягають оприлюдненню, у терміни визначені діючим законодавством, на офіційному веб-сайті міської ради або в іншій спосіб, якщо оприлюднення в електронному вигляді не можливо з технічних причин.
Проекти рішень міської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради відповідальною особою з супроводу сайту шляхом розміщення електронної версії проекту рішення, яку надають керівники виконавчих органів ради, що готували даний проект рішення або секретар міської ради, якщо проект рішення підготовлено депутатами міської ради, постійними депутатськими комісіями або іншими суб’єктами.
Відповідальна особа з супроводу сайту надає інформацію щодо розміщення електронної версії проектів рішень на офіційному веб-сайті міської ради секретарю міської ради, який здійснює контроль за оприлюдненням проектів рішень ради.

IV. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ, РОЗГЛЯД НЕЮ ПИТАНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ.
1. Загальні положення щодо проведення пленарного засідання ради.
1.1. Пленарні засідання ради проводяться у залі засідань Кремінської міської ради.
1.2. Пленарні засідання ради починаються о десятій годині ранку, включаючи перерви на 15 хвилин кожні 2 години роботи та годинну перерву на обід, як правило, з 12 до 13 години, якщо радою не буде прийняте інше рішення в порядку, призначеному цим Регламентом.
1.3. Якщо до 18 години не всі питання порядку даної сесії будуть розглянуті, а радою не буде прийняте рішення про продовження терміну пленарного засідання, міський голова, або інша особа, яка відповідно до вимог діючого законодавства веде пленарне засідання ради (далі по тексту головуючий), без проведення голосування об'являє перерву до дев'ятої години ранку наступного дня. Пленарне засідання може бути продовжено за рішенням ради, але у будь-якому випадку не більш ніж до двадцятої години. Якщо до двадцятої години не всі питання порядку денного будуть розглянуті, головуючий без проведення голосування повинен оголосити перерву до дев'ятої години ранку наступного дня.
На підставі пропозицій головуючого та за рішенням ради перерва може бути продовжена на більш тривалий термін, але у будь-якому випадку не більш ніж 3 доби, за винятком вихідних та святкових днів.
1.3.1. Спілкування на пленарних засіданнях ради і засіданнях іі комісій та виконавчого комітету вільне. Діловодство ради та її органів, ведеться державною мовою.
1.3.2. У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
1.4. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом.
При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
1.5. Сесія ради проводиться гласно.
У разі, коли радою розглядається питання по якому діючим законодавством передбачена обов'язковість проведення закритого пленарного засідання, пленарне засідання проводиться закрито.
На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, які мають таке право відповідно до вимог діючого законодавства, члени виконавчого комітету, представники юридичного відділу про що головуючий повідомляє раді, а також інші особи, присутність яких, за рішенням ради буде визнана необхідною для розгляду відповідного питання.
2. Порядок реєстрації депутатів що прибули на сесію.
2.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію здійснюється за допомогою електронної системи голосування.
2.1.1. Якщо пленарні засідання проводяться без використання електронної системи голосування, реєстрація депутатів починається за годину до початку пленарного засідання ради і здійснюється шляхом постановки особистого підпису депутата в реєстраційному аркуші, в якому зазначено список депутатів ради в алфавітному порядку.
В такому випадку реєстрація депутатів проводиться представником виконавчого апарату ради, після чого даний список передається головуючому.
2.2. У разі, якщо пленарне засідання ради продовжується більш ніж один день, реєстрація депутатів проводиться кожен день у вищевказаному порядку.
2.3. В ході пленарного засідання ради лічильною комісією у нижченаведених випадках проводиться перереєстрація депутатів:
- на вимогу головуючого на пленарному засіданні;
- перед проведенням таємного голосування.
2.4. Головуючий повинен оголошувати на пленарному засіданні ради підсумки перереєстрації депутатів ради після її проведення.
2.5. Про неможливість своєї участі в пленарному засіданні ради депутати ради до пленарного засідання ради повинні сповістити міського голову, або секретаря ради.
2.6. За неприйняття участі в пленарному засіданні ради депутати несуть відповідальність відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад".
3. Головуючий на пленарному засіданні ради:
3.1. Пленарні засідання міської ради відкривають, ведуть і закривають міський голова або секретар ради. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.
3.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в 3.1 цього розділу.
3.3. Головуючий на пленарному засіданні ради:
- відкриває, веде та закриває пленарні засідання ради, оголошує перерви у пленарному засіданні;
- забезпечує дотримання вимог Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні, приймає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні;
- надає депутатам слово для доповіді, співдоповіді, виступів тощо на пленарному засіданні в порядку надходження заявок про це від них. У випадках порушення вказаними особами Регламенту головуючий має право попередити їх і перервати виступаючого;
- надає слово для виступу запрошеним на пленарне засідання, що записалися для виступу по відповідному питанню;
- при необхідності за рішенням ради має право продовжити час доповіді, співдоповіді, виступу, тощо;
- оголошує письмові запити, заяви, довідки, пропозиції та зауваження депутатів, тощо;
- ставить питання на голосування;
- оголошує результати голосування та про прийняття чи неприйняття рішення;
- дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії ради робочим органам і працівникам виконавчих органів ради, виконавчому комітету;
- має право в першочерговому порядку вносити пропозиції, поправки, зауваження тощо, щодо питань, які розглядаються на пленарному засіданні ради (якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, поправки, зауваження тощо, його пропозиції поправки та зауваження, тощо, ставляться на голосування першими);
- має інші права, передбачені діючим законодавством та Регламентом.
3.4. Під час пленарного засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінку відносно виступаючих і їх доповідей, співдоповідей, виступів, тощо за винятком випадків, коли вказані особи:
- використовують образливі вирази, непристойні слова і закликають до незаконних дій;
- перевищують час, відведений для доповіді, співдоповіді, виступу тощо;
- висловлюються не по обговорюваному питанню;
- допускають помилки.
4. Робочі органи пленарного засідання ради:
4.1. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:
- лічильна комісія;
- секретаріат сесії.
4.2. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.
4.2.1. На кожному пленарному засіданні сесії міської ради лічильна комісія:
– підтверджує готовність електронної системи до проведення голосування;
– перед затвердженням порядку денного та після кожної перерви перевіряє відповідність виданих депутатам електронних карток для реєстрації та голосування, кількості депутатів присутніх у сесійному залі, та інформує про результати головуючого та депутатів;
– у разі виявлення невідповідності кількості карток, зареєстрованих електронною системою голосування, кількості фактично присутніх депутатів, негайно повідомляє головуючого та депутатів, та забезпечує вилучення карток відсутніх депутатів;
– у разі виявлення факту не персонального голосування депутатом, має право прийняти рішення про визнання голосування недійсним, що тягне за собою проведення повторного голосування з відповідного питання без обговорення;
- у разі виявлення факту не персонального голосування після цього повторне голосування може проводитися лише за рішенням ради;
- у разі проведення пленарного засідання без використання електронної системи голосування, здійснює перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог Регламенту та підрахунок голосів по питанням, що розглядаються радою, результати якого оголошуються. Підсумки голосування відображаються в протоколі сесії та у списку відкритого поіменного голосування, який підписується лічильною комісією і є додатком до протоколу сесії;
- виконує інші функції, передбачені Регламентом.
4.2.2. Лічильна комісія по питанням своєї роботи більшістю голосів від її загального складу приймає рішення, які відображаються у протоколі.
4.2.3. Протокол лічильної комісії підписують її голова та секретар, а у випадках, передбачених Регламентом, також і інші члени комісії
4.2.4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може, за необхідності, обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.
4.2.5. За дорученням міської ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або міський голова.
4.3. Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень міської ради.
4.3.1. Секретаріат виконує наступні функції:
- веде протокол пленарного засідання міської ради;
- проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;
- надає допомогу головуючому у веденні сесії міської ради;
- проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
- забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.
4.3.2. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може, за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.
4.3.3. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.
4.3.4. Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.
5. Хід пленарного засідання ради.
5.1. Сесію ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених діючим законом та Регламентом, інша особа.
5.2. На початку сесії головуючий оголошує результати реєстрації депутатів ради, які прибули на її пленарне засідання.
5.3. Якщо результати реєстрації депутатів свідчать про правомочність сесії, головуючий оголошує сесію ради відкритою та повідомляє депутатів про осіб, присутніх на її пленарному засіданні за запрошенням.
5.4. Після відкриття головуючим сесії ради на ній утворюються робочі органи в порядку, визначеному Регламентом.
5.5. Після утворення робочих органів головуючий оголошує порядок денний сесії ради, який був сформований у порядку, визначеному розділом III Регламенту.
5.6. Після оголошення порядку денного сесії ради, до нього, на підставі рішення ради за пропозицією та зауваженнями головуючого, або депутатів ради, можуть бути винесені зміни (доповнення порядку денного сесії новими питаннями або виключенням з нього будь яких питань), при цьому кожна пропозиція і зауваження, щодо зміни порядку денного сесії голосується окремо. Суб'єкт, від якого надійшла пропозиція щодо доповнення порядку денного ради новим питанням, повинен через секретаріат, разом з пропозицією, яка повинна бути оформлена у письмовому виді, подати проект рішення ради з цього питання. Зауваження до питань, що включені до порядку денного сесії ради не повинні змінювати суті питання та виходити за його межи. Зауваження до питань, що включені до порядку денного сесії ради що змінюють суть питання або виходять за його межі на голосування не ставляться.
5.7. Після внесення змін до порядку денного сесії, рада приймає рішення про його затвердження. У разі, якщо до порядку денного сесії в порядку, визначеним Регламентом не надійшло будь - яких пропозицій і зауважень щодо його зміни, порядок денний сесії затверджується одразу після його оголошення. Головуючий повинен до розгляду першого питання порядку денного проінформувати депутатів про подані депутатські запити, прийняти відповідне рішення по запитам шляхом голосування, та доповісти про хід виконання раніше прийнятих рішень по запитам.
5.8. До оголошення порядку денного сесії головуючий, секретар ради, голови постійних комісій та депутати мають право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи тощо, які вважають доцільними, при цьому головуючий має право першочергового виступу, у разі необхідності головуючий має право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи тощо, а також в будь - який час у ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступів та процедуру голосування і підрахунку голосів.
5.9. Після затвердження порядку денного сесії ради, головуючий оголошує про перехід до розгляду його першого питання
5.10. Після закінчення розгляду кожного питання порядку денного сесії, головуючий оголошує про перехід до розгляду питання порядку денного.
5.11. Розгляд питань порядку денного сесії здійснюється згідно вимог Регламенту.
5.12. Після розгляду усіх питань, внесених до порядку денного сесії ради головуючий закриває її.
5.13. Якщо сесія з будь - яких причин стає неправомочною, головуючий має право без рішення ради оголосити перерву на термін, який головуючий визначає самостійно або закрити сесію. Якщо після закінчення перерви сесія знову буде неправомочною головуючий закриває її.
5.14. Закриття сесії здійснюється головуючим шляхом оголошення про це на пленарному засіданні ради. Рішення про закриття сесії радою не приймається.
6. Розгляд питань порядку денного.
6.1. Після оголошення головуючим переходу до розгляду відповідного питання порядку денного сесії він надає слово головам постійних комісій для оголошення їх висновків та (або) рекомендацій з цього питання або оголошує їх самостійно. Якщо питання порядку денного, яке розглядається та (або) проект рішення не були попередньо розглянуті постійними комісіями, виконавчим комітетом, головуючий може оголосити перерву. Термін перерви визначається голосуванням з цього питання радою.
6.2. Після оголошення висновків та (або) рекомендацій постійних комісій головуючий надає слово для доповіді по питанню, що розглядається. Термін доповіді не повинен перевищувати 20 хвилин.
6.3. Після доповіді питання порядку денного сесії головуючий має право задати запитання доповідачу, після чого надає таке право іншим особам, серед яких, депутати ради мають першочергове право. Запитання, що задаються доповідачу не повинні виходити за межі обговорюваного питання порядку денного сесії ради.
6.4 Якщо по обговорюваному питанню є співдоповідач(і), після того, як доповідач відповість на всі запитання (у разі їх наявності) головуючий надає слово для співдоповіді. Термін співдоповіді не повинен перевищувати 10 хвилин.
6.5. Після закінчення виступу співдоповідача йому можуть бути задані запитання у порядку, передбаченому пп. 6.3 п.6 р. IV Регламенту.
6.6. Після закінчення доповіді, співдоповіді, а також запитань головуючий надає слово для виступів. Термін виступу не повинен перевищувати 5 хвилин.
6.7. Міський голова, секретар ради, голова постійної комісії, керівник фракції та групи вправі взяти слово для виступу, тощо в будь - який час (крім часу коли проводиться голосування, підрахунок голосів та виступ іншої особи). Серед вказаних осіб та інших осіб, присутніх на сесії ради, міський голова має право першочергового виступу. Будь - який депутат може виступити по тому самому питанню порядку денного сесії не більш двох разів. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище. Депутат має право передати слово іншому депутату.
6.8. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які поступили у ході сесії ради повинні бути подані суб'єктом, який їх запропонував (крім міського голови та секретаря ради), в письмовому вигляді в секретаріат сесії, при цьому вони повинні бути підписані цим суб'єктом з зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, а для осіб, які не є депутатами також - міста роботи та посади. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які поступили у ході сесії від груп (фракцій) повинні бути підписані їх керівниками з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові.
6.9. У ході пленарного засідання, рада може прийняти рішення про припинення виступів.
6.10. При розгляді питання порядку денного сесії головуючий, у разі необхідності з власної ініціативи або на вимогу інших осіб має право надати слово для інформації та(або) довідок з цього питання відповідній особі. Термін інформації не повинен перевищувати 7 хвилин, а термін для довідки - 3 хвилини.
6.11. Після закінчення обговорення питання порядку денного сесії ради головуючий оголошує про перехід до голосування по даному питанню порядку денного.
6.12. У разі, якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом, не надійшло ніяких пропозицій, зауважень, поправок головуючий ставить питання щодо прийняття цього проекту рішення.
6.13. Якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом, надійшли пропозиції, зауваження, поправки головуючий ставить питання щодо прийняття вказаного проекту рішення за основу. Після цього на голосування головуючим ставляться вказані пропозиції, зауваження та поправки у порядку їх надходження, при цьому пропозиції, зауваження та поправки головуючого ставляться на голосування першими, потім - секретаря ради, потім - голів комісій, керівників депутатських груп (фракцій), потім - інших осіб.
6.14. Перед внесенням на голосування пропозицій, зауважень та поправок головуючий має право подати їх на розгляд відповідним посадовим особам, виконавчим органам ради, для чого головуючий має право без голосування з цього питання об'явити перерву у пленарному засіданні ради терміном до 2 годин. Після цього головуючий дає право виступу зазначеним особам або самостійно доповідає про розгляд наданих пропозицій, зауважень та поправок.
6.15. Якщо з вказаних пропозицій, зауважень та поправок були надані негативні висновки, головуючий пропонує особі, яка їх запропонувала, зняти їх з розгляду. Якщо зазначена особа відмовляється, головуючий ставить пропозиції, зауваження та поправки на голосування.
6.16. Якщо пропозиція, зауваження та поправка до проекту рішення є такою, що суперечить пропозиції, зауваженню, поправці, які вже були проголосовані та прийняті радою, ця пропозиція, зауваження, поправка на голосування не ставиться, про що головуючий повідомляє депутатам.
6.17. Після того, як були проголосовані пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення ради, головуючий ставить на голосування проект рішення ради в цілому з урахуванням усіх прийнятих пропозицій, зауважень, поправок до нього.
6.18. У разі, якщо до проекту рішення було прийнято багато пропозицій, зауважень, поправок або таких, що є складними чи суттєво змінюють початковий текс проекту рішення, головуючий має право без прийняття радою окремого рішення оголосити перерву для оформлення секретаріатом сесії за допомогою виконавчого апарату міської ради та інших необхідних осіб остаточного тексту проекту рішення ради з урахуванням всіх прийнятих до нього пропозицій, зауважень, поправок. Термін перерви встановлюється головуючим самостійно, але не більш 3 годин. В цьому випадку проект рішення ставиться на голосування після оформлення його остаточного тексту.
6.19. У разі якщо у ході пленарного засідання ради по питанню порядку денного сесії надійшли альтернативні проекти рішення ради , першим ставиться на голосування проект рішення ради, який був підготовлений у порядку, визначеному розділом III Регламенту. Якщо вказаний проект рішення не був прийнятий, головуючий без проведення радою голосування, оголошує перерву для розгляду альтернативних проектів рішень ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради і іншими необхідними суб'єктами, у випадку, якщо вони попередньо не розглядалися відповідно до Регламенту. Термін перерви визначається головуючим самостійно без голосування з цього питання радою. Термін вказаної перерви, як правило, не повинен перевищувати 2 днів. Після закінчення перерви головуючий надає слово для виступу головам постійних комісій та керівникам відповідних виконавчих органів та іншим суб'єктам, або самостійно доповідає про розгляд альтернативних проектів рішень ради. Якщо по альтернативним проектам рішень ради були надані негативні висновки, головуючий пропонує суб'єкту, який їх запропонував зняти їх з розгляду. Якщо цей суб'єкт відмовляється, головуючий ставить альтернативні проекти рішень ради на голосування в порядку черговості надходження їх до секретаріату.
7. Порядок прийняття рішень ради та набрання ними чинності.
7.1. Рішення ради приймаються у порядку, встановленому діючим законодавством та даним Регламентом. Голосування на пленарному засіданні міської ради, як правило, проводиться за допомогою електронної системи голосування, шляхом натискання кнопок "за", "проти", "утримався" в режимі відкритого поіменного голосування.
7.1.1. Відкрите поіменне голосування – режим голосування, при якому електронна система для голосування працює в технологічному режимі «відкрите поіменне голосування», в якому забезпечується висвітлення на табло в залі засідань загальних результатів голосування, результатів голосування по депутатських фракціях та поіменні результати голосування, які зберігаються в базі даних електронної системи безстроково, оприлюднюються в день проведення пленарного засідання на офіційному сайті Кремінської міської ради і її виконавчих органів та є відкритими для ознайомлення.
7.1.2. Таємне голосування за допомогою електронної системи голосування проводиться у випадках, коли таємне голосування передбачено чинним законодавством і рада не прийняла рішення про проведення таємного голосування бюлетенями. У таємному режимі система підраховує тільки загальний результат голосування і немає змоги ідентифікувати голос кожного депутата міської ради.
7.1.3. Після закінчення електронного голосування, головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняте рішення.
7.1.4. У випадку заяви депутата щодо не спрацювання його персонального пульта для голосування, головний спеціаліст, системний адміністратор апарату виконавчого комітету міської ради перевіряє пульт, про результати інформує лічильну комісію.
У разі виявлення порушення в роботі пульта, лічильна комісія визнає результати голосування недійсними та оголошує проведення повторного голосування.
7.1.5. Голосування на пленарних засіданнях сесії може проводитися без використання електронної системи голосування за пропозицією міського голови, секретаря міської ради або депутата міської ради. Рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування приймається не менше, як 1/3 від загального складу міської ради.
При прийнятті рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування, а також у випадку виходу з ладу електронної системи для голосування, її неготовності до роботи або проведення пленарного засідання у приміщенні, не обладнаного системою для голосування, голосування проводяться відкритим поіменним голосуванням, шляхом підняття руки особисто кожним депутатом.
У випадках, коли Законом вимагається проведення таємного голосування, голосують бюлетенями.
7.1.6. Рішення ради з процедурних питань щодо проведення її пленарного засідання, не оформляються окремо, а зазначаються у протоколі сесії ради.
7.2. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом, у всіх інших випадках таємне голосування проводиться за рішенням ради, при цьому пропозиції щодо проведення таємного голосування по кожному конкретному питанню можуть надходити від головуючого, секретаря ради та депутатів ради.
7.3. Вирішальна частина проекту рішення ради з питання по якому законодавством передбачена обов'язковість проведення таємного голосування повинна містити питання по якому законодавством передбачена обов'язковість проведення таємного голосування.
7.4. Порядок проведення відкритого поіменного голосування без використання електронної системи голосування.
7.4.1. Для проведення відкритого поіменного голосування лічильною комісією, або секретарем міської ради, в алфавітному порядку складається список депутатів ради та міського голови. У вказаному списку міський голова вказується останнім.
7.4.2. При голосуванні головуючий з трибуни ставить питання на голосування: хто - «за»; - «проти»; -«утримався». Після підрахунку голосів головуючий оголошує підсумки голосування і відповідно прийнято запропонований проект рішення або не прийнято.
7.4.3. Навпроти прізвища кожного депутата міської ради і міського голови у вказаному списку члени лічильної комісії відображають результати голосування в цілому («за» + (плюс); «проти» - (мінус); «утримався» 0(нуль)).
Напроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, але не прийняли участі у голосуванні, члени лічильної комісії роблять відмітку «нг» (не голосував).
Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, члени лічильної комісії роблять відмітку «відсутній».
7.4.4. Вказаний список з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номер сесії, питання з яких проводилось голосування та кількості осіб, що проголосували "за", "проти", "утримався", а також осіб, які не прийняли участі у голосуванні і осіб, які відсутні на пленарному засіданні, підписується членами лічильної комісії.
Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Секретар міської ради забезпечує в день проведення голосування розміщення результатів відкритого поіменного голосування на офіційному веб-сайті ради.
7.5. Порядок таємного голосування без використання електронної системи голосування.
7.5.1. Для проведення таємного голосування, в холі другого поверху міської ради, встановлюється кабіна для голосування. Праворуч від кабіни для голосування на відстані від неї встановлюється скринька для бюлетенів, а ліворуч від кабіни для голосування - стіл лічильної комісії, де видаються бюлетені для голосування.
7.5.2. Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку для бюлетенів, опечатує ї печаткою міської ради з зазначенням дати проведення таємного голосування, яка ставиться на підписи голови та секретаря лічильної комісії, та вкидає контрольний талон з підписами членів комісії.
7.5.3. Тривалість таємного голосування встановлюється за рішенням ради за пропозицією головуючого. Голосування починається з моменту видачі бюлетеню першій особі (депутату ради або міському голові) і закінчується по закінченню терміну, встановленого для таємного голосування.
7.5.4. Контроль за дотриманням терміну тривалості таємного голосування та за дотриманням порядку проведення таємного голосування здійснює лічильна комісія.
7.5.5. Зразок бюлетеня (форма та зміст) затверджується рішенням ради за пропозицією міського голови або за пропозицією не менш як однієї третини депутатів ради від її загального складу .
7.5.6. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими по якості паперу, на якому вони виготовляються, кольору, розміру, змісту та містити в собі проект рішення ради по якому проводиться таємне голосування, а також три варіанти відповіді: "за", "проти", "утримуюсь" з проставленими квадратами напроти них.
7.5.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає кількості депутатів, які пройшли у встановленому Регламентом порядку перереєстрацію перед проведенням таємного голосування та з урахуванням міського голови.
7.5.8. Перед початком голосування лічильна комісія складає список для таємного голосування, до якого включає в алфавітному порядку прізвища усіх депутатів ради, останнім включається прізвище міського голови (далі - список для таємного голосування).
7.5.9. Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється лічильною комісією за столом лічильної комісії. При видачі бюлетенів біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії та особи, які отримують бюлетені.
7.5.10. Безпосередньо перед видачею бюлетеню для таємного голосування на ньому ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії.
7.5.11. Про отримання бюлетеню для таємного голосування особи, що його отримали ставлять свій підпис у списку для таємного голосування.
7.5.12. Після завершення видачі бюлетенів список для таємного голосування підписується усіма членами лічильної комісії. У списку зазначається дата проведення голосування, напроти прізвища осіб, які відсутні, тобто не пройшли перереєстрацію перед проведенням таємного голосування на пленарному засіданні головою лічильної комісії робиться відмітка "відсутній", напроти прізвища осіб, які присутні, тобто пройшли перереєстрацію, але не одержали бюлетені для таємного голосування робиться відмітка "не одержав бюлетень"
7.5.13. Заповнення бюлетеню здійснюється депутатами та міським головою виключно у кабіні для голосування, тривалістю не більш 5 хвилин. Знаходження у кабіні більш ніж однієї особи одночасно забороняється.
7.5.14. У бюлетені для таємного голосування особа робить у квадраті напроти відповіді з якою вона згодна позначку "+", або іншу позначку.
7.5.15. Після заповнення бюлетеню для таємного голосування особа повинна одразу пройти до скриньки для бюлетенів і опустити в неї бюлетень.
7.5.16. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
7.5.17. Під час проведення голосування не допускається припинення голосування, розкриття скриньки для бюлетенів та підрахунок голосів.
Підрахунок голосів і встановлення результатів голосування проводиться лише членами лічильної комісії.
7.5.18. По закінченню терміну, встановленого радою для таємного голосування лічильна комісія:
- оголошує про його закінчення;
- гасить, шляхом перекреслення, та підраховує невикористані бюлетені і запаковує їх в окремий пакет, який маркується словами "Невикористані бюлетені", на пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті; пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання;
- перевіряє цілісність печатки на скриньці для бюлетенів та розкриває її.
7.5.19. Після розкриття скриньки для бюлетенів комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньці. З цих бюлетенів комісія встановлює кількість бюлетенів, які визнані нею недійсними, кількість бюлетенів, по яких проголосоване "За", "Проти", "Утримуюсь".
7.5.20. Недійсними визначаються бюлетені не встановленого зразка, бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії, мають місце підписи інших осіб, бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки або позначки зроблені більш ніж в одному квадраті бюлетеня, на яких зроблені будь які помітки, що не передбачені цим порядком, мають місце будь - які виправлення (закреслення, забілення, підчистки, тощо).
7.5.21. Недійсні бюлетені запаковуються лічильною комісією в окремий пакет, який маркується словами "Бюлетені, які визнані недійсними". На пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті. Пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання.
7.5.22. Після підрахунку голосів, бюлетені з відповідями "За", "Проти", "Утримуюсь" пакуються окремо, в залежності від відповіді у три пакети, які маркуються відповідно словами "За", "Проти", "Утримуюсь". На пакетах з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у кожному пакеті. Пакети заклеюються та підписуються всіма членами лічильної комісії на лінії склеювання пакету.
7.5.23. Під час підведення підсумків голосування, біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії. Підсумки таємного голосування лічильна комісія заносить до Протоколу про підсумки таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. При наявності особистої думки особи, що входить до складу лічильної комісії вона, у письмовому вигляді, додається до протоколу і оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради на якому здійснювалось таємне голосування.
7.5.24. Про підсумки таємного голосування голова лічильної комісії доповідає Раді на пленарному засіданні одразу після їх проведення.
7.5.25. Головуючий на пленарному засіданні ради за підсумками таємного голосування, на підставі доповіді голови лічильної комісії оголошує про прийняття чи неприйняття рішення.
7.5.26. Протоколи про підсумки таємного голосування додаються до протоколу сесії ради який, разом з вказаними документами зберігається у міській раді.
7.5.27. У разі, якщо під час голосування, або після його закінчення, будуть виявлені порушення порядку таємного голосування, порушення або помилки при визначені підсумків голосування, за рішенням ради проводиться повторне голосування.
7.6. Ніхто не вправі переривати голосування, що почалося.
7.7. Рішення, прийняті радою на пленарному засіданні, підписуються міським головою, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Рішення ради скріплюється печаткою ради.
8. Фіксування ходу пленарного засідання ради.
8.1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради за допомогою електронної системи голосування та здійснюється технічний запис ходу пленарного засідання ради, якщо не прийнято інше рішення.
8.2. Протокол сесії ради ведеться секретаріатом сесії і оформлюється виконавчим апаратом ради.
8.3. Протокол повинен містити:
- найменування ради, порядковий номер сесії, дату проведення сесії;
- найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові головуючого на сесії;
- число депутатів, обраних до ради, число депутатів присутніх на пленарному засіданні, які пройшли реєстрацію згідно вимог Регламенту;
- порядок денний сесії;
- прізвища і посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному питанню та депутатів, що внесли запити чи запитання;
- зауваження, пропозиції, поправки, що були внесені по кожному проекту рішенням ради з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові особи що їх внесла;
- результати голосування по кожному проекту рішення ради, в тому числі по кожному зауваженню, пропозиції, поправки до них;
- запис про прийняття або неприйняття кожного рішення ради.
8.4. До протоколу додаються:
- у разі наявності, тексти доповідей та співдоповідей по усім питанням, що розглядаються на пленарному засіданні;
- рішення ради з питань порядку денного сесії;
- тексти оголошених на сесії документів;
- списки для поіменного та таємного голосування (якщо такі голосування проводились);
- списки для реєстрації та перереєстрації депутатів;
- протокол лічильної комісії (таємне/поіменне голосування).
8.5. Протокол сесії ради повинен бути оформлений не пізніше 30 днів з дня закриття сесії.
8.6. Протоколи сесії разом з документами та матеріалами, що додаються до нього, зберігаються у встановленому законодавством порядку у секретаря міської ради.
8.7. Протокол сесії ради візується членами секретаріату та передається на підпис головуючому на пленарному засіданні відповідно до вимог ч. 16 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Протокол сесії прошивається разом з усіма документами та матеріалами, що додані до нього.
8.8. Рішення міської ради підлягають оприлюдненню, у терміни визначені діючим законодавством, на офіційному веб-сайті міської ради або в іншій спосіб, якщо оприлюднення в електронному вигляді не можливо з технічних причин.
Рішення міської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради відповідальною особою з супроводу сайту шляхом розміщення електронної версії, яку надають керівники виконавчих органів ради або секретар міської ради.
Відповідальна особа з супроводу сайту надає інформацію щодо розміщення електронної версії рішень на офіційному веб-сайті міської ради секретарю міської ради, який здійснює контроль за оприлюдненням рішень ради.

V. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕПУТАТАМИ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗВЕРНЕНЬ, ЗАПИТІВ, ЗАПИТАНЬ, ТОЩО.
1. Діяльність ради здійснюється відповідно до піврічних планів її роботи (надалі - план роботи ради).
2. План роботи ради на наступне півріччя затверджується радою не пізніше, як на останньому пленарному засіданні поточного півріччя.
3. Пропозиції щодо плану роботи ради на наступне півріччя подаються секретарю ради суб'єктами, які мають право вносити пропозиції до порядку денного сесії ради не пізніш як за два місяця до закінчення поточного півріччя.
4. Секретар ради узагальнює надані пропозиції щодо плану роботи ради, після чого забезпечує підготовку відповідного проекту рішення ради з цього питання з дотриманням вимог Регламенту та діючого законодавства.
5. На першому пленарному засіданні поточного півріччя міський голова звітує про виконання плану роботи ради за попереднє півріччя. На пленарному засіданні це питання розглядається останнім. Звіт про виконання плану роботи ради приймається нею до відома.
6. Пропозиції, звернення, запити, запитання, тощо депутатів крім тих, для яких визначений інший порядок, подаються депутатами на ім'я міського голови.
7. Звіти про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу за попередній рік, подаються депутатами секретарю міської ради протягом І кварталу поточного року для оприлюднення в засобах масової інформації.

VI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ.
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
2. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
4. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

VІІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП.
1. Депутатська група може бути утворена в будь - який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів Ради.
2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
5. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.
6. Діяльність депутатської групи припиняється:
- у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою п'яти депутатів;
- у разі прийняття депутатами Ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
- після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради;
7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність;

VIII. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ.
1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради.
2. Депутати ради, які входять до складу депутатської фракції, обирають голову депутатської фракції.
3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради. Вказане рішення повинно бути оформлено протоколом. До протоколу додаються особисті заяви депутатів щодо зарахування до фракції. У протоколі повинна бути зазначена назва депутатської фракції, кількісний склад депутатської фракції. До секретаріату сесії подається також заява з пропозицією реєстрації депутатської фракції Назви депутатських фракцій повинні бути різними.
4. Порядок роботи депутатської фракції визначається безпосередньо депутатською фракцією.
5. Депутатські фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
6. Міський голова та секретар ради не можуть входити до жодної депутатської фракції.
7. Діяльність фракції припиняється:
- у разі прийняття більшістю депутатів, які входять до складу депутатської фракції рішення про припинення її діяльності, про що керівник депутатської фракції повідомляє раді на її черговому пленарному засіданні;
- після закінчення строку повноважень ради.
8. У разі якщо у складі депутатської фракції відбудуться будь - які зміни, керівник депутатської фракції повинен повідомити про це раду на черговому пленарному засіданні ради шляхом подання головуючому відповідної письмової інформації про це.

IX. ПРАВА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП, ФРАКЦІЙ.
Депутатські групи та фракції мають право:
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.

X. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Права, порядок діяльності депутата в міській раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.
2. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії міської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання.
2.1. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.
3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі міської ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
3.1. Участь депутата у роботі міської ради та її комісій виявляється:
- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;
- виступах з питань, які розглядаються;
- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;
- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
- ініціюванні питань до порядку денного сесії;
- підготовці проектів рішень;
- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень міської ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;
- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою;
- інформації виборців про рішення, які приймаються міською радою і постійною комісією.
4. Відповідно до частини 10 статті 46 Зу «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту депутат, за рішенням ради, може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення міської ради.
5. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.
6. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13,21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в Регламенті.
7. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.
8. Крім інформації виборців про роботу міської ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.
8.1. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.
9. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу міськради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.
10. Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».
11. Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до міської ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропо- зиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.
12. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

XI. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1. Повноваження постійних комісій міської ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади міської ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії міської ради, та Регламентом.
2. Постійні комісії міської ради обираються з числа депутатів ради на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського голови та за згодою депутатів.
3. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 4 – х членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених міською радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
3.1. Формування постійних комісій проводиться з урахуванням побажань депутатів. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії ради.
3.2. Депутат на підставі особистої заяви за рішенням ради може бути переведений до іншої постійної депутатської комісії.
4. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій він працює.
4.1. Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
5. Координує роботу постійних комісій ради секретар міської ради.
5.1. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря міської ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.
6. Проекти рішень міської ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з міським головою або секретарем міської ради і головою постійної комісії.
7. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії.
8. До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар ради.
9. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, вносити зміни та реорганізувати раніше створені комісії, вносити зміни у склад комісій.
10. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики.

XII. «Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради чи постійної комісії. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання
4. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на аппарат міської ради або виконком.
5. В умовах спалахів епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю населення, пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради проводяться закритими. Присутні тільки депутати ради та запрошені.

XIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Регламент набирає чинності після прийняття рішення міською радою про його затвердження.
Міська рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.
Постійна комісія міської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Секретар Кремінської міської ради       В.В.Бабушкін

Read 420 times
2021 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.