Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 09 квітня 2021 09:47

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді на 2021-2023 роки

І. Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді на 2021-2023 роки

 

«Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (далі – Програма) розроблена відділом економічного аналізу та розвитку управління економіки Кремінської міської ради за участю структурних підрозділів міської ради.

Підставою для розробки Програми є Закони України: ст. 10 Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1

Ініціатор розроблення програми

Кремінська міська рада

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

 

3

Розробник програми

Відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки Кремінської міської ради

4

Співрозробники

Управління та відділи міської ради,
ГО «Кремінська бізнес-асоціація»,
Кремінський районний центр зайнятості

5

Відповідальні виконавці програми

Управління економіки міської ради

6

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада

7

Учасники програми

Управління та відділи міської ради, Державні організації, міжнародні організації, громадські організації, підприємці.

8

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

9

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми, всього, у тому числі:

Місцевий бюджет, кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

 

 

в т.ч. кошти міського бюджету, тис. грн.

 

 

кошти інших джерел, тис. грн.

 


 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

2.1. Стан і аналіз малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді

 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку громади, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Перевагою малого та середнього бізнесу є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки.

Станом на 01.01.2021 року малий та середній бізнес Кремінської громади був представлений 1399 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, з них:

- малих підприємств – 210 од.;

- СПД – фізичних осіб (платники податків) – 1000 од.

У малому і середньому бізнесі станом на 01.01.2021 року було зайнято 2542 осіб (за даними Управління Пенсійного фонду), з них:

- у малому бізнесі – 1298 осіб;

- фізичні особи-підприємці з найманими працівниками – 1244 особи.

Місцева економіка представлена традиційними секторами - добувною та обробною промисловістю, агропромисловим комплексом. Основними бюджетоутворюючими підприємствами промислового комплексу Кремінської ТГ є 8 підприємств.

В ході процесу децентралізації до Кремінської міської ради доєдналось 6 сільських населених пунктів (дві сільських ради), що збільшило кількість фермерських господарств громади та обсягів земель, що обробляються. Так, станом на 01.10.2021 зареєстровано 17 фермерських господарств, площа землі в обробітку - 17,915 тис. га.

Територіальна громада має розвинену мережу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, де в основному задіяні суб’єкти мікропідприємництва, що дає змогу в повному обсязі забезпечувати населення продовольчими та непродовольчими товарами та послугами. Станом на 01.01.2021 року торговельна мережа Кремінської територіальної громади складалася з:

- магазинів - 166 одиниць;

- кіосків та павільйонів - 55 одиниць;

- підприємств оптової торгівлі - 2 одиниць;

- підприємств ресторанного господарства - 52 одиниць;

- підприємств побутового обслуговування - 120 одиниць;

- АЗС – 7 одиниць, АГНКС - 1 одиниці.

У місті функціонує 2 ринки, змішаної спеціалізації, загальною кількістю торговельних місць на ринках – 461 одиниця.

Інфраструктуру розвитку та підтримки підприємництва громади складають:

Центр надання адміністративних послуг Кремінської міської ради, бізнес-центр, 2 банківські установи, 2 громадських об’єднання підприємців.

Кремінським районним центром зайнятості реалізуються заходи з підготовки та розширення потенціалу малого підприємництва та адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки. З метою розповсюдження знань щодо започаткування та ведення власної справи проводяться семінари та тренінги з орієнтації на підприємницьку діяльність.

З метою ресурсного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, постійно відбувається оприлюднення даних комунального майна, земельних ділянок, вільних приміщень, що підлягають продажу чи передачі в оренду.

Аналіз стану розвитку малого підприємництва свідчить про наявність проблем, що стримують розвиток сектору економіки та не дозволяють в повній мірі розкрити його потенціал, серед таких слід зазначити наступні:

- недостатній інноваційний рівень підприємств, висока енергоємність виробництв;

- недостатнє завантаження виробничих потужностей та значний знос основних фондів у промисловому комплексі;

- обмеженість власних фінансових ресурсів та відсутність доступних кредитних ресурсів для промислового, будівельного комплексу та підприємництва;

- малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері торгівлі та громадського харчування;

- недостатній рівень інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання, неефективний менеджмент, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в громаді свідчить про те, що позитивні зрушення в цьому секторі економіки відбуваються недостатніми темпами. Малий бізнес розвивається переважно в торгівельно-посередницькій діяльності; значно менше - у будівництві, промисловості.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва передбачає цілісну систему конкретних заходів по кожному з напрямків.

2.2. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Внутрішнє середовище

Позитивний вплив:

Негативний вплив:

Сильні сторони:

Слабкі сторони:

- вигідне економіко-географічне розташування громади;

- переміщення бази трудових ресурсів з окупованих територій для здійснення підприємницької діяльності;

- наявність вільних трудових ресурсів, у тому числі ВПО;

- наявний потенціал для розвитку туристичної галузі;

- швидка адаптивність, маневреність, мобільність бізнесу на нові потреби ринку, зміни попиту;

- наявність банківських та інших фінансово-кредитних установ;

- забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів;

- відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в громаді;

- ефективне функціонування Центру надання адміністративних послуг.

 

 

- зниження обсягів виробництва;

- недостатній рівень рекреаційно-туристичної інфраструктури;

- відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу;

- недостатній рівень конкурентоспромож-ності продукції малих та середніх підприємств;

- значна кількість незадіяних виробничих площ та обладнання.

- неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності;

- недостатня кількість висококваліфі-кованої робочої сили;

- низька інноваційна активність малого і середнього бізнесу;

- високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності;

- складність залучення значних інвестицій;

- постійні зміни у законодавстві.

Зовнішнє середовище

Можливості:

Загрози:

- зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;

- участь у програмах ЄС, збільшення рівня донорської допомоги міжнародними фондами та інституціями;

- активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон;

- надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи;

- забезпечення вільного доступу суб’єктів підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти через електронну систему “PROZORRO”;

- розвиток туризму;

- державна підтримка щодо покращення інфраструктури для бізнесу;

- системні дії влади спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу;

- удосконалення процедури отримання адміністративних послуг, в тому числі дозвільних документів;

- підняття статусу підприємця;

- направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале та середнє підприємництво.

- відтік людських ресурсів (із сільської місцевості до міської через відсутність перспектив, з громади за кордон);

- недосконалість законодавчої бази в сфері підприємництва;

- поглиблення міжнародної економічної кризи;

- погіршення загальної економічної ситуації в країні;

- подальше підвищення цін на енергоносії;

- нестабільність національної валюти та інфляція;

- високі процентні ставки при отриманні кредитів;

- застарілі засоби виробництва;

- висока іноземна конкуренція;

- зниження купівельної спроможності населення, рівня його зайнятості.

 

Таким чином, визначені у таблиці сильні та слабкі сторони, можливості та загрози надають можливість чітко зорієнтуватися в умовах сучасного ринку та визначитися з подальшими кроками необхідними для розвитку підприємництва на території Кремінської громади.

Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку економіки громади, можна зробити висновок, малий та середній бізнес є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому, перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін та ефективного використання позитивних впливів за допомогою системи заходів державної підтримки малого і середнього підприємництва як на державному так і на місцевому рівнях.

 

ІІІ. Головна мета, пріоритетні завдання та основні принципи Програми

 

Головна мета Програми – створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

Цілі Програми:

- оптимізувати правове регулювання та усунути перешкоди для розвитку підприємницької діяльності;

- сприяти доступу підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

- удосконалити інформаційне та консультативно-методичне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;

- розширяти мережу та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва;

- сприяти створення нових робочих місць та забезпечувати самозайнятість громадян.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

- забезпечити дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучити громадськість до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;

- здійснити заходи з дерегуляції підприємницької діяльності для усунення адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

- сприяти у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;

-сприяти створенню нових робочих місць для суб'єктів малого підприємництва;

- залучати до підприємницької діяльності жінок, молодь та інших верств населення;

- впроваджувати сучасні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- розширювати та вдосконалювати існуючу інфраструктуру розвитку бізнесу.

Розв’язання проблеми потребує розроблення, прийняття і виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

Програма тісно пов’язана зі Стратегією розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року.

 

V. Строки і етапи вирішення проблеми

Термін реалізації Програми – 2021-2023 роки.

 

VІ. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

Забезпечення максимального розкриття потенціалу малого і середнього підприємництва досягається за рахунок реалізації заходів Програми за наступними напрямками:

Основними завданнями Програми є:

Напрям 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Напрям 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Напрям 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Напрям 4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг.

 

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету за рішенням сесії міської ради. Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

На реалізацію заходів Програми передбачається залучити із різних джерел фінансування ______ тис. грн., у тому числі ____ тис. грн. бюджетних коштів.

 

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

            Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом якісного виконання заходів усіма виконавцями, ефективної взаємодії з питань розвитку малого і середнього підприємництва органів влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, суб’єктів підприємницької діяльності. Програма може протягом року коригуватися.

Координацію та контроль щодо виконання основних заходів Програми здійснює Управління економіки Кремінської міської ради.

Відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки проводить щокварталу аналіз виконання заходів програми.

Щороку підсумки виконання Програми надаються на розгляд сесії Кремінської міської ради.

Узагальнена інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

 

ІX. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Результатами реалізації Програми є подальший розвиток малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем міста, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами, збільшення експорту.

Критерії ефективності Програми:

  • збільшення кількості малих і середніх підприємств, фізичних осіб - підприємців на 10 тис. наявного населення;
  • зростання чисельності зайнятих на підприємствах малого і середнього бізнесу;
  • збільшення кількості підприємств у виробничій сфері та обсягів реалізованої суб’єктами малого і середнього підприємництва продукції (робіт, послуг);
  • збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу до бюджету громади;
  • підвищення рівня прибутковості малих і середніх підприємств;
  • приріст робочих місць;
  • зростання рівня заробітної плати у сфері підприємництва.
Read 1078 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG