Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 02 грудня 2022 10:07

2022/170. Про затвердження Положення про експертну комісію Кремінської МВА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 грудня 2022 року

Кремінна

№01-01/170

Про затвердження Положення
про експертну комісію
Кремінської міської військової
адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області
 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 (зі змінами), наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1061/23593, наказу Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2163/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2015 за № 1365/27810, Постанови Верховної Ради України «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 01 липня 2022 року № 2333-ІХ, керуючись пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

 зобов’язую:

 1. Утворити експертну комісію Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та затвердити її склад (Додаток 1).
 2. Затвердити Положення про експертну комісію Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (Додаток 2).
 3. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Начальник військової адміністрації                                        Олександр ДУНЕЦЬ


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження начальника
Кремінської міської військової адміністрації

від 01.12.202201-01/170

Склад експертної комісії
Кремінської міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

голова комісії:                        МАКОГОН Наталя Миколаївна, заступник начальника військової адміністрації з житлово – комунальних та соціальних питань;
секретар комісії:                    ГОЛОВЧЕНКО Марія Миколаївна, начальник загального відділу;

Члени комісії:                         КОШАКОВ Дмитро Владиславович, в.о. головного спеціаліста- юрисконсульта;
                                             ЧЕКАН Світлана Вікторівна, головний спеціаліст загального відділу.

 

Заступник начальника військової адміністрації
з 
житлово-комунальних та соціальних питань                                         Наталя МАКОГОН


Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження начальника
Кремінської міської військової адміністрації

від 01.12.202201-01/170

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію
Кремінської міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

 

 1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013

№ 1226/5, Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області утворює експертну комісію (далі - ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК структурних підрозділів Кремінської міської військової адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі –ЕПК) Державного архіву Луганської області.

 1. ЕК є постійно діючим дорадчим органом Кремінської міської військової адміністрації.
 2. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
 3. До складу ЕК, яка затверджується розпорядженням начальника Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі – МВА), входять фахівці з архівної справи, працівники Кремінської міської військової адміністрації. Головою ЕК є МАКОГОН Наталя Миколаївна, заступник начальника військової адміністрації з житлово – комунальних та соціальних питань, а секретарем – ГОЛОВЧЕНКО Марія Миколаївна, начальник загального відділу.

Секретар за рішенням начальника військової адміністрації забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих структурних підрозділів Кремінської міської військової адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, (далі – юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником військової адміністрації.

 1. Завданням ЕК є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.
 2. ЕК приймає рішення про:

1) схвалення і подання до ЕПК:

списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі –НАФ) і перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА;

описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатури справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА;

актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в Кремінській МВА, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА;

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в Кремінській МВА, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА;

2) схвалення:

описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА.

 1. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА, має право:

контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

вимагати розшуку документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;

запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців, як консультантів і експертів.

 1. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником Кремінської МВА.

Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування Кремінської МВА.

 

Заступник начальника військової адміністрації з
житлово-комунальних та соціальних питань                                                Наталя МАКОГОН

Read 61 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG