Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 22 січня 2021 16:28

Сесія 04/8. Про комісію з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕТВЕРТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«___» ______ 2021 року

Кремінна

№4/____

Про комісію з питань звільнення громадян
від плати за надання соціальних послуг
Центром надання соціальних послуг
Кремінської міської ради

 

З метою розгляду звернень осіб про надання соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг», відповідно до пункту 7 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 21 Порядку організації надання соціальних послуг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити комісію з питання звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Кремінської міської ради.
 2. Затвердити Положення про комісію з питання звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Кремінської міської ради.
 3. Уповноважити голову Кремінської міської ради своїм розпорядженням затвердити кількісний і персональний склад комісію з питання звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Кремінської міської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради.

 

Міський голова                                       В.О. СТРУК


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення сесії міської ради
від _________ № ___/____
«Про комісію з питань звільнення громадян
від плати за надання соціальних послуг
Центром надання соціальних послуг
Кремінської міської ради»

 

ПОЛОЖЕННЯ
комісію з питання звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг
Кремінської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • 1.1. Це Положення регламентує порядок діяльності міської комісію з питання звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Кремінської міської ради (далі - Комісія);
  • 1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг». Положенням про Комунальну установі «Центр надання соціальних послуг» та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність з надання соціальних послуг, а також цим Положенням;
  • 1.3. Головою Комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

 

 1. Повноваження та діяльність Комісії
  • 2.1. Комісія створюється для розгляду питань щодо надання соціальних послуг іншим категоріям осіб, ніж зазначені частиною другою статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» та прийняття в окремих випадках рішень про звільнення особи від плати за соціальні послуги;
  • 2.2. Для розгляду питання щодо звільнення особи від плати за соціальні послуги до Комісії подаються наступні документи:

заява про звільнення від плати за соціальні послуги;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті );

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби) або медичний висновок про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома (у разі потреби);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг або акт оцінки потреб особи у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність (відсутність) обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також наявність (відсутність) укладеного договору довічного утримання(догляду);

інформація про доходи всіх членів сім’ї;

інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в громадянина (його сімї).

 • 2.3. Комісія приймає рішення про звільнення/відмову від звільнення особи від плати за соціальні послуги з урахуванням стану здоров’я заявника, наявності близьких осіб, які зобов’язані піклуватися про заявника та надавати йому допомогу, обставини, що вплинули на складну життєву ситуацію, тощо.

 

 1. Організація роботи Комісії
  3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Засідання Комісії проводить її голова, а у разі відсутності голови заступник голови за його дорученням. Дата проведення засідання повідомляється членам Комісії не пізніше ніж два робочі дня до засідання.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засідання членів Комісії і оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Член Комісії, який не підтримує її рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання;
 3.2. Секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії, запрошує членів Комісії на засідання, оформлює протокол засідання, письмово повідомляє заявників про прийняте Комісією рішення про надання чи відмову в надання соціальних послуг, виконує інші доручення голови Комісії.
 3.3. Відповідальність за достовірність та своєчасність поданих на розгляд Комісії документів несе заявник.

Read 612 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG