Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 22 січня 2021 16:21

Сесія 04/8. Про створення спеціалізованої служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» та затвердження Положення про організацію роботи спеціалізованої служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло»

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕТВЕРТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» лютого 202 1року

Кремінна

№4/__

Про створення спеціалізованої служби
«Денний центр соціально-психологічної
допомоги «Розірви коло» та затвердження
Положення про організацію роботи
спеціалізованої служби «Денний центр
соціально-психологічної допомоги «Розірви коло»

 

З метою вдосконалення системи надання допомоги постраждалим від насильства, запобігання та протидії насильству в сім’ї; ураховуючи потреби територіальної громади міста Кремінна в наданні комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі», з метою захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства, відповідно до статей 25, 26, 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити у складі комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради спеціалізовану службу «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» з 01 березня 2021 року.
 2. Затвердити Положення про організацію роботи спеціалізованої служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло». (Додаток 1).
 3. Затвердити структуру спеціалізованої служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло». (Додаток 2) .
 4. Директору комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради забезпечити належну організацію роботу спеціалізованої служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло».
 5. Виключити зі структури апарату Кремінської міської ради «Відділ для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» з 01 березня 2021 року.
 6. Передбачити видатки на спеціалізовану службу «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» у кошторисі комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради на 2021 рік з 01 березня 2021 року.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             Володимир СТРУК


Додаток 1
до рішення
Кремінської міської ради
від __ лютого 2021 року
№ 4/_

 

Положення
про
спеціалізовану службу «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізована служба «Денний центр соціально-психологічної допомоги «Розірви коло» (далі – Служба «Розірви коло») є спеціалізованою службою підтримки осіб, що надає комплексну допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю (далі – постраждалі особи), які надаються Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Кремінської міської ради (далі – КУ «ЦНСП»). Відділ розрахований на одночасне перебування 10 осіб.

1.2. Служба «Розірви коло» утворюється Кремінської міською радою у складі КУ «ЦНСП».

1.3. Засновником Служби «Розірви коло» є Кремінська міська рада.

1.4. Служба «Розірви коло» утворюється, реорганізується та ліквідується Кремінською міською радою з урахуванням непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливості здійснення позитивних дій (спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України).

1.5. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, відповідно до законодавства можуть долучатися до забезпечення функціонування Служба «Розірви коло» на засадах державно-приватного партнерства.

1.6. Служба «Розірви коло» підзвітна та підконтрольна директору КУ «ЦНСП» та профільному заступнику міського голови.

1.7. Методичне та інформаційне забезпечення діяльності Служби «Розірви коло» здійснює КУ «ЦНСП».

1.8. Зміни до Положення про Службу «Розірви коло» вносяться та затверджуються директором КУ «ЦНСП» в установленому законом порядку.

1.9. Служба «Розірви коло» провадить свою діяльність на принципах верховенства права, поваги до прав людини, законності, соціальної справедливості, безпеки постраждалих осіб, забезпечення конфіденційності, недопущення дискримінації та інших засадах, визначених статтею 4 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” і статтею 3 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” з урахуванням міжнародних стандартів діяльності притулків без розголошення інформації про своє місцезнаходження, що передбачає, зокрема, відсутність вивіски на приміщенні (будівлі, споруді або частині будівлі), в якому розташовано Службу «Розірви коло».

1.10. Служба «Розірви коло» у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.11. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.

1.12. Інформування осіб про існування Служби «Розірви коло» здійснюється КУ «ЦНСП».

1.10. Надання Службою «Розірви коло» послуг постраждалим особам здійснюється на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, затвердженими Мінсоцполітики.

1.11. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

1.12. Інформація про соціальні послуги постраждалим особам з інтелектуальними та сенсорними порушеннями надається доступним способом, зокрема із застосуванням загальновживаної лексики, жестової мови, шрифту Брайля.

1.13. Служба «Розірви коло» може надавати платні соціальні послуги (у межах наявних можливостей) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 42; 2016 р., № 73, ст. 2448).

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО Служби «Розірви коло»

2.1. Служба «Розірви коло» є структурним підрозділом КУ «ЦНСП».

2.2. Служба «Розірви коло» розміщується в окремій будівлі з дотриманням принципу конфіденційності.

 

 1. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ Служби «Розірви коло»

3.1. Основними принципами діяльності Служби «Розірви коло» є:

3.1.1 законність;

3.1.2 гуманність;

3.1.3 соціальна справедливість;

3.1.4 доступність послуг;

3.1.5 конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

3.1.6 додержання й захист прав людини;

3.1.7 повага до особистості;

3.1.8 індивідуальний підхід;

3.1.9 добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг;

3.1.10 комплексність та системність під час надання послуг;

3.1.11 максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

3.2. Служба «Розірви коло» здійснює діяльність без розголошення інформації про своє місцезнаходження та без розміщення вивіски на приміщенні, у якому його розташовано.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Служби «Розірви коло»

4.1. Основною метою діяльності Служби «Розірви коло» є надання комплексної допомоги та проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі.

 

4.2. Завданнями Служби «Розірви коло» є:

4.2.1. Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;

4.2.2. надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.

4.2.3. взаємодія з підприємствами, установами й організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та ін.

4.3. Відповідно до покладених завдань Служба «Розірви коло» провадить свою діяльність за такими напрямами:

4.3.1. Створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб у притулку;

4.3.2. Створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб у притулку (забезпечення в межах наявних ресурсів продуктами харчування, надання можливості збереження документів, користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо);

4.3.3. Забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб шляхом надання відповідних послуг, а також співпраці з іншими суб’єктами надання комплексної допомоги постраждалим особам;

4.3.4. Надання психологічних послуг постраждалим особам;

4.3.5. Забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи;

4.3.6. Організація надання юридичних послуг (консультацій, правової допомоги у підготовці документів, необхідних для захисту прав та законних інтересів постраждалих осіб), інформування про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

4.3.7. Надання інформаційних та інших консультативних послуг, необхідних для комплексної допомоги постраждалим особам, зокрема інформації про їх права і можливості отримання дієвої допомоги;

4.3.8. Сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства (допомога у працевлаштуванні тощо);

4.3.9. Сприяння постраждалим особам у пошуку альтернативного придатного безпечного місця перебування чи направлення їх для отримання послуг до інших загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб у разі, коли в притулку недостатньо місць або необхідні послуги не надаються;

4.3.10. Проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи;

4.3.11. Сприяння у разі потреби забезпеченню транспортування постраждалих осіб до місць отримання ними необхідних послуг, які у притулку не надаються;

4.3.12. Провадження іншої діяльності відповідно до законодавства та положення про Службу «Розірви коло».

 

 1. ПРАВА Служби «Розірви коло»

 Служба «Розірви коло» має право:

5.1. Вносити директору КУ «ЦНСП» пропозиції щодо вдосконалення роботи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

5.2. Вносити директору КУ «ЦНСП» пропозиції щодо укладання в установленому порядку договорів з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, надання послуг, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

5.3. Вносити директору КУ «ЦНСП» пропозиції щодо залучення на договірних засадах фахівців інших закладів, установ та організацій усіх форм власності для надання соціальних послуг постраждалим особам.

5.4. Уживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів постраждалих осіб.

5.5. Залучати благодійні, громадські організації, суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних проблем запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі згідно з чинним законодавством України.

5.6. Залучати кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством (у тому числі міжнародна фінансова й технічна допомога, міжнародні гранти).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ Служби «Розірви коло»

6.1. Право на прийняття до Служби «Розірви коло» мають постраждалі особи:

6.1.1. повнолітня постраждала особа, направлена управлінням праці та соціального захисту, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, іншим структурним підрозділом КУ «ЦНСП», мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

6.1.2. особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

6.1.3. дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

6.2. Служби «Розірви коло» протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною.

6.3. До Служби «Розірви коло» не влаштовуються постраждалі особи:

6.3.1. у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

6.3.2. з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань;

6.3.3. у разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, хронічних психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та інших осіб;

6.3.4. з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз;

6.3.5. за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб.

Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства.

6.4. Перебування у Служби «Розірви коло» особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалих осіб, які перебувають у Службі «Розірви коло» , забороняється.

6.5. Перебування в одній будівлі Служби «Розірви коло» повнолітніх постраждалих осіб різної статі забороняється.

6.6. Влаштування до Служби «Розірви коло» здійснюється на підставі направлення, виданого постраждалій особі одним із суб’єктів, зазначених у 6.1.1. цього Положення, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та особистої заяви постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за наявності).

6.7. Про влаштування або відмову у влаштуванні постраждалої особи до Служби «Розірви коло» наказ директора КУ «ЦНСП».

6.8. Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання особистої заяви постраждалою особою або отримання її проінформованої згоди, протягом яких постраждала особа перебуває у Службі «Розірви коло», проходить медичний огляд, іншу перевірку наявності у неї умов, що виключають можливість перебування у притулку згідно з 6.3. цього Положення.

6.9. Начальник Служби «Розірви коло»:

6.9.1. протягом трьох робочих днів з дати видання наказу про влаштування постраждалої особи до Служби «Розірви коло» проводить оцінку її потреб та забезпечує укладення договору про надання їй послуг;

6.9.2. за результатами оцінки потреб постраждалої особи складає план індивідуальної роботи з нею та забезпечує його виконання;

6.9.3 вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

6.9.4. у разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує особу, протягом трьох робочих днів з дня її звернення разом із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, вживають організаційних заходів, спрямованих на сприяння постраждалій особі в отриманні необхідного документа та подання його копії до Служби «Розірви коло».

6.10. У разі коли протягом цього часу з поважних та незалежних від постраждалої особи причин не отримано документа, що посвідчує її особу, відповідні заходи вживаються протягом строку, достатнього для отримання необхідного документа, при цьому постраждала особа продовжує перебувати у відділу та отримувати всі необхідні послуги.

6.11. На кожну постраждалу особу, влаштовану до Служби «Розірви коло», формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

направлення, видане одним із суб’єктів, зазначених у 6.1.1. цього Положення;

письмова заява постраждалої особи;

поінформована згода постраждалої особи на влаштування до Відділу та отримання пов’язаних з цим послуг;

копія документа, що посвідчує особу (за наявності);

наказ про влаштування до відділу;

договір про надання послуг відділу;

акт оцінки потреб постраждалої особи;

індивідуальний план роботи з постраждалою особою;

наказ про продовження строку перебування у відділу;

наказ про вибуття з відділу.

6.12. Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6.13. Перебування постраждалої особи у Службі «Розірви коло» не є підставою для реєстрації її місця проживання за місцезнаходженням Служби «Розірви коло» та не надає жодних майнових прав на приміщення, в яких вона перебуває.

6.14. Порядок перебування постраждалих осіб у Службі «Розірви коло» регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи в день її зарахування до Служби «Розірви коло».

6.15. Строк перебування постраждалої особи у Службі «Розірви коло» не може перевищувати трьох місяців.

6.16. У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної роботи з постраждалою особою строк її перебування у Службі «Розірви коло» може бути продовжено до шести місяців.

6.17. Про продовження строку перебування постраждалої особи у Службі «Розірви коло» видається наказ директора КУ «ЦНСП», обов’язково вносяться зміни до договору про надання послуг та переглядається/коригується індивідуальний план роботи.

6.18. Підставами для вибуття зі Служби «Розірви коло» є:

виявлення умов, зазначених у 6.3, 6.4, 6.5 цього Положення;

відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг;

письмова заява постраждалої особи;

розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;

відмова від проходження медичного огляду;

розголошення інформації про Службу «Розірви коло» (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);

закінчення строку перебування;

порушення правил внутрішнього розпорядку;

умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу;

смерть постраждалої особи.

6.19. Приміщення, в якому розташовано Служба «Розірви коло», повинно бути забезпечено усіма видами комунальних послуг, відповідати санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а також облаштовано з метою гарантування безпеки осіб, які перебувають у Службі «Розірви коло» (у тому числі працівників Служби «Розірви коло»).

6.20. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в установленому порядку забезпечується доступ до будівлі та приміщень Служби «Розірви коло» та прилеглої до неї території, а також розумне пристосування та універсальний дизайн приміщення Служби «Розірви коло» відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та згідно з вимогами державних будівельних норм, стандартів і правил.

6.21. Для виконання покладених на нього завдань Службу «Розірви коло» співпрацює з усіма суб’єктами, зазначеними у 6.1.1. цього Положення, інформує їх щодо повернення постраждалої особи до місця попереднього перебування (проживання) з метою забезпечення соціального супроводження та роботи із сім’єю (у разі потреби).

 1. КЕРІВНИЦТВО Службм «Розірви коло»

7.1. Службу «Розірви коло» очолює начальник, який призначається на посаду наказом директора КУ «ЦНСП».

7.2. Начальник Служби «Розірви коло» :

7.2.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу «Розірви коло» завдань, дотримання належних умов перебування постраждалих осіб і збереження матеріально-технічної бази;

7.2.2. Представляє Службу «Розірви коло» в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами відповідно до покладених завдань Службу «Розірви коло»;

7.2.3. Готує відповідно до компетенції накази директора КУ «ЦНСП», організовує та контролює їх виконання;

7.2.4. Забезпечує цільове використання майна Служби «Розірви коло», збереження та поточне утримання майна;

7.2.6. Надає пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення з роботи працівників Служби «Розірви коло» згідно із штатним розписом;

7.2.7. Готує посадові інструкції працівників Служби «Розірви коло»;

7.2.8. Готує правила внутрішнього розпорядку Служби «Розірви коло» та контролює їх виконання;

7.2.9. Організовує ведення статистичного обліку, складення і подання звітності відповідно до законодавства;

7.2.10 Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

7.2.11. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та атестацію працівників Служби «Розірви коло»;

7.2.12. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Службу «Розірви коло» завдань.

 1. МАЙНО ТА КОШТИ Служби «Розірви коло»

8.3. Майно Служби «Розірви коло» є власністю територіальної громади міста Кремінна.

8.5. Фінансування Служби «Розірви коло» здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.7. Порядок ведення діловодства у притулку визначається законодавством.

8.8. Доходи Служби «Розірви коло» використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Припинення діяльності Служби «Розірви коло» здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поєднання, поділу, виділення чи перетворення) або ліквідації згідно з чинним законодавством України.

9.2. Припинення діяльності Службу «Розірви коло» проводиться за рішенням Кремінської міської ради або за рішенням суду в порядку, установленому чинним законодавством України.


Додаток 2
до рішення
Кремінської міської ради
від __ лютого 2021 року № 4/__

 

Структура та гранична чисельність працівників
спеціалізованої службу «Денний центр соціально-психологічної
допомоги «Розірви коло»

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1.

Начальник

1

2.

Спеціаліст із соціальної роботи

5

3.

 Прибиральник службових приміщень

1

Усього

 

7

Read 860 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG