Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 01 вересня 2020 11:26

64 сесія. Про створення структурного підрозділу для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кремінської міськради та затвердження Положення про нього, структури й граничної чисельності працівників

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ _______
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__» вересня 2020 року

Кремінна

№64/проект

Про створення структурного підрозділу для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кремінської міської ради та затвердження Положення про нього, структури й граничної чисельності працівників

 

З метою вдосконалення системи надання допомоги постраждалим від насильства, запобігання та протидії насильству в сім’ї; ураховуючи потреби територіальної громади міста Кремінна в наданні комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі», з метою захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства, міська рада вирішила:

 

 1. Створити структурний підрозділ для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кремінської міської ради.
 2. Затвердити:
  2.1. Положення про структурний підрозділ для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кремінської міської ради (додається);
  2.2. Структуру та граничну чисельність працівників структурного підрозділу для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (додаються).
 3. Фінансове забезпечення структурного підрозділу здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                              Ю. О. ПРОКОПЕНКО

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_____________

Положення
про структурний підрозділ для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Кремінської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Структурний підрозділ для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кремінської міської ради (надалі – Відділ) є спеціалізованою службою підтримки осіб, що надає комплексну допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю (далі – постраждалі особи). Відділ розрахований розрахований на одночасне перебування 10 осіб.

1.2. Засновником Відділу є Кремінська міська рада.

1.3. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідується Кремінською міською радою з урахуванням непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливості здійснення позитивних дій (спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України). Відділ належить до сфери управління міської ради.

1.4. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, відповідно до законодавства можуть долучатися до забезпечення функціонування Відділу на засадах державно-приватного партнерства.

1.5. Відділ утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством.

1.6. Відділ підзвітний та підконтрольний профільному заступнику міського голови.

1.7. Методичне та інформаційне забезпечення діяльності Відділу здійснюють міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управління праці та соціального захисту населення.

1.8. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються Кремінською міською радою в установленому законом порядку.

1.9. Відділ провадить свою діяльність на принципах верховенства права, поваги до прав людини, законності, соціальної справедливості, безпеки постраждалих осіб, забезпечення конфіденційності, недопущення дискримінації та інших засадах, визначених статтею 4 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” і статтею 3 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” з урахуванням міжнародних стандартів діяльності притулків без розголошення інформації про своє місцезнаходження, що передбачає, зокрема, відсутність вивіски на приміщенні (будівлі, споруді або частині будівлі), в якому розташовано Відділ.

1.10. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.11. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.

1.12. Інформування осіб про існування Відділу здійснюється спільно з міським центром соціальних служб для сімей, дітей і молоді через засоби масової інформації.

1.10. Надання Відділом послуг постраждалим особам здійснюється на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, затвердженими Мінсоцполітики.

1.11. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

1.12. Інформація про соціальні послуги постраждалим особам з інтелектуальними та сенсорними порушеннями надається доступним способом, зокрема із застосуванням загальновживаної лексики, жестової мови, шрифту Брайля.

1.13. Відділ може надавати платні соціальні послуги (у межах наявних можливостей) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 42; 2016 р., № 73, ст. 2448).

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

 

2.1. Притулок є структурним підрозділом Кремінської міської ради.

2.2. Відділ розміщується в окремій будівлі з дотриманням принципу конфіденційності.

 

 1. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

3.1. Основними принципами діяльності Відділу є:

3.1.1 законність;

3.1.2 гуманність;

3.1.3 соціальна справедливість;

3.1.4 доступність послуг;

3.1.5 конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

3.1.6 додержання й захист прав людини;

3.1.7 повага до особистості;

3.1.8 індивідуальний підхід;

3.1.9 добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг;

3.1.10 комплексність та системність під час надання послуг;

3.1.11 максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

3.2. Відділ здійснює діяльність без розголошення інформації про своє місцезнаходження та без розміщення вивіски на приміщенні, у якому його розташовано.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

4.1. Основною метою діяльності Відділу є надання комплексної допомоги та проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі.

 

4.2. Завданнями Відділу є:

4.2.1. Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;

4.2.2. надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.

4.2.3. Взаємодія з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та ін.

4.3. Відповідно до покладених завдань Відділ провадить свою діяльність за такими напрямами:

4.3.1. Створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб у притулку;

4.3.2. Створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб у притулку (забезпечення в межах наявних ресурсів продуктами харчування, надання можливості збереження документів, користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо);

4.3.3. Забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб шляхом надання відповідних послуг, а також співпраці з іншими суб’єктами надання комплексної допомоги постраждалим особам;

4.3.4. Надання психологічних послуг постраждалим особам;

4.3.5. Забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи;

4.3.6. організація надання юридичних послуг (консультацій, правової допомоги у підготовці документів, необхідних для захисту прав та законних інтересів постраждалих осіб), інформування про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

4.3.7. Надання інформаційних та інших консультативних послуг, необхідних для комплексної допомоги постраждалим особам, зокрема інформації про їх права і можливості отримання дієвої допомоги;

4.3.8. Сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства (допомога у працевлаштуванні тощо);

4.3.9. Сприяння постраждалим особам у пошуку альтернативного придатного безпечного місця перебування чи направлення їх для отримання послуг до інших загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб у разі, коли в притулку недостатньо місць або необхідні послуги не надаються;

4.3.10. Проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи;

4.3.11. Сприяння у разі потреби забезпеченню транспортування постраждалих осіб до місць отримання ними необхідних послуг, які у притулку не надаються;

4.3.12. Провадження іншої діяльності відповідно до законодавства та положення про Відділ.

 

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ

 Відділ має право:

5.1. Вносити до заступника міського голови та постійної комісії міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

5.2. Вносити пропозиції щодо укладання в установленому порядку договорів з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, надання послуг, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

5.3. Вносити пропозиції щодо залучення на договірних засадах фахівців інших закладів, установ та організацій усіх форм власності для надання соціальних послуг постраждалим особам.

5.4. Уживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів постраждалих осіб.

5.5. Залучати благодійні, громадські організації, суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних проблем запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі згідно з чинним законодавством України.

5.6. Залучати кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством (у тому числі міжнародна фінансова й технічна допомога, міжнародні гранти).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

6.1. Право на прийняття до Відділу мають постраждалі особи:

6.1.1. повнолітня постраждала особа, направлена управлінням праці та соціального захисту, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

6.1.2. особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

6.1.3. дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

6.2. Відділ протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною.

6.3. До Відділу не влаштовуються постраждалі особи:

6.3.1. у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

6.3.2. з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань;

6.3.3. у разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, хронічних психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та інших осіб;

6.3.4. з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз;

6.3.5. за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб.

Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства.

6.4. Перебування у Відділу особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалих осіб, які перебувають у Відділу, забороняється.

6.5. Перебування в одній будівлі Відділу повнолітніх постраждалих осіб різної статі забороняється.

6.6. Влаштування до відділу здійснюється на підставі направлення, виданого постраждалій особі одним із суб’єктів, зазначених у 6.1.1. цього Положення, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та особистої заяви постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за наявності).

6.7. Про влаштування або відмову у влаштуванні постраждалої особи до відділу видається розпорядження голови міської ради.

6.8. Розпорядження видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання особистої заяви постраждалою особою або отримання її проінформованої згоди, протягом яких постраждала особа перебуває у Відділу, проходить медичний огляд, іншу перевірку наявності у неї умов, що виключають можливість перебування у притулку згідно з 6.3. цього Положення.

6.9. Начальник відділу:

6.9.1. протягом трьох робочих днів з дати видання розпорядження про влаштування постраждалої особи до Відділу проводить оцінку її потреб та забезпечує укладення договору про надання їй послуг;

6.9.2. за результатами оцінки потреб постраждалої особи складає план індивідуальної роботи з нею та забезпечує його виконання;

6.9.3 вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

6.9.4. у разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує особу, протягом трьох робочих днів з дня її звернення разом із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, вживають організаційних заходів, спрямованих на сприяння постраждалій особі в отриманні необхідного документа та подання його копії до відділу.

6.10. У разі коли протягом цього часу з поважних та незалежних від постраждалої особи причин не отримано документа, що посвідчує її особу, відповідні заходи вживаються протягом строку, достатнього для отримання необхідного документа, при цьому постраждала особа продовжує перебувати у відділу та отримувати всі необхідні послуги.

6.11. На кожну постраждалу особу, влаштовану до відділу, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

направлення, видане одним із суб’єктів, зазначених у 6.1.1. цього Положення;

письмова заява постраждалої особи;

поінформована згода постраждалої особи на влаштування до Відділу та отримання пов’язаних з цим послуг;

копія документа, що посвідчує особу (за наявності);

розпорядження про влаштування до відділу;

договір про надання послуг відділу;

акт оцінки потреб постраждалої особи;

індивідуальний план роботи з постраждалою особою;

розпорядження про продовження строку перебування у відділу;

розпорядження про вибуття з відділу.

6.12. Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6.13. Перебування постраждалої особи у відділу не є підставою для реєстрації її місця проживання за місцезнаходженням відділу та не надає жодних майнових прав на приміщення, в яких вона перебуває.

6.14. Порядок перебування постраждалих осіб у відділу регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи в день її зарахування до відділу.

6.15. Строк перебування постраждалої особи у відділі не може перевищувати трьох місяців.

6.16. У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної роботи з постраждалою особою строк її перебування у відділі може бути продовжено до шести місяців.

6.17. Про продовження строку перебування постраждалої особи у відділі видається розпорядження міського голови, обов’язково вносяться зміни до договору про надання послуг та переглядається/коригується індивідуальний план роботи.

6.18. Підставами для вибуття з відділу є:

виявлення умов, зазначених у 6.3, 6.4, 6.5 цього Положення;

відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг;

письмова заява постраждалої особи;

розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;

відмова від проходження медичного огляду;

розголошення інформації про відділ (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);

закінчення строку перебування;

порушення правил внутрішнього розпорядку;

умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу;

смерть постраждалої особи.

6.19. Приміщення, в якому розташовано відділ, повинно бути забезпечено усіма видами комунальних послуг, відповідати санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а також облаштовано з метою гарантування безпеки осіб, які перебувають у відділу (у тому числі працівників відділу).

6.20. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в установленому порядку забезпечується доступ до будівлі та приміщень відділу та прилеглої до неї території, а також розумне пристосування та універсальний дизайн приміщення віддлу відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та згідно з вимогами державних будівельних норм, стандартів і правил.

6.21. Для виконання покладених на нього завдань відділ співпрацює з усіма суб’єктами, зазначеними у 6.1.1. цього Положення, інформує їх щодо повернення постраждалої особи до місця попереднього перебування (проживання) з метою забезпечення соціального супроводження та роботи із сім’єю (у разі потреби).

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням міського голови.

7.2. Начальник відділу:

7.2.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, дотримання належних умов перебування постраждалих осіб і збереження матеріально-технічної бази;

7.2.2. Представляє відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами відповідно до покладених завдань відділу;

7.2.3. Готує відповідно до компетенції розпорядження міського голови, організовує та контролює їх виконання;

7.2.4. Забезпечує цільове використання майна і коштів відділу, збереження та поточне утримання майна;

7.2.6. Надає пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення з роботи працівників відділу згідно із штатним розписом;

7.2.7. Готує посадові інструкції працівників відділу;

7.2.8. Готує правила внутрішнього розпорядку відділу та контролює їх виконання;

7.2.9. Організовує ведення статистичного обліку, складення і подання звітності відповідно до законодавства;

7.2.10 Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

7.2.11. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та атестацію працівників відділу;

7.2.12. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ВІДДІЛУ

8.3. Майно Відділу є власністю територіальної громади міста Кремінна.

8.5. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.7. Порядок ведення діловодства у притулку визначається законодавством.

8.10. Доходи Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

9.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження.

9.2. Зміни до Положення про Відділ здійснюються шляхом викладання його в новій редакції. Вони вносяться за тією ж процедурою, за якою затверджувалося Положення.

9.3. Зміни набувають чинності з моменту затвердження.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поєднання, поділу, виділення чи перетворення) або ліквідації згідно з чинним законодавством України.

10.2. Припинення діяльності Відділу проводиться за рішенням Кремінської міської ради або за рішенням суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ______ ради

 

Структура та гранична чисельність
працівників Структурного підрозділу для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» Кремінської міської ради

 

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1

Начальник відділу

1

2.

Головний спеціаліст з соціальної роботи

1

3

Спеціаліст із соціальної роботи

4

4.

Головний спеціаліст (практичний психолог)

1

5.

 Прибиральник службових приміщень

0,5

Усього

 

7,5

 

Секретар ради

Read 601 times

Main Menu

Kremins'ka TG