Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Четвер, 22 листопада 2018 09:22

41 сесія. Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Положення про комісію з надання матеріальної допомоги та її склад

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 41/

«____» грудня 2018 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Положення про
порядок надання адресної матеріальної
допомоги, Положення про комісію з
надання матеріальної допомоги та її склад

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про комісію з надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення (додаток 2).
 3. Затвердити склад комісії з надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення (додаток 3).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів; соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

Міський голова                                      Ю. О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від __ грудня 2018 №40/

 

Положення
про порядок надання адресної матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення

 

 1. Загальні положення

 

 • Положення «Про порядок надання адресної матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення» (далі – Положення) визначає умови та порядок надання адресної матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення (надалі – матеріальна допомога) для підтримки громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах.

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживають у місті Кремінна, за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання міської Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на відповідний рік.

1.3. Матеріальна допомога надається громадянам на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові на підставі особистого письмового звернення та подання необхідних документів, перелік яких визначається цим Положенням.

 

 1. Підстави для призначення матеріальної допомоги

 

2.1. Підставою щодо розгляду можливості надання матеріальної допомоги є заява громадянина на ім’я міського голови у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене пожежею (часткове відшкодування збитків) з пакетом відповідних документів.

2.2. Рішення про надання та розмір допомоги приймається на засіданні комісії з надання матеріальної допомоги (далі - комісія), яка утворюється рішенням сесії міської ради, та оформляється у вигляді протоколу.

 

 1. Розмір матеріальної допомоги

 

3.1. Матеріальна допомога встановлюється у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

 1. Порядок звернення за матеріальною допомогою

 

4.1. Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян щодо надання допомоги, поданих до виконавчого комітету міської ради на ім’я міського голови.

4.2. У заяві повинні бути зазначені обставини, які сприяли для звернення за матеріальною допомогою.

4.3. До заяви про надання допомоги додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім'ї;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка про склад сім'ї (на дату звернення);
 • копію акта пожежної частини про пожежу;

4.4. Заява реєструється у виконавчого комітету міської ради, як звернення громадян і візується міським Головою або його заступниками.

 

 1. Порядок надання матеріальної допомоги

 

5.1. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

5.2. Розмір допомоги визначається рішенням комісії, яке затверджується рішенням Кремінської міської ради.

5.3. У ході засідання комісії ведеться протокол.

5.4. З метою підтвердження звернення заявників, у разі потреби, проводиться обстеження пошкодженого житла. Результати такого обстеження оформляються актом і розглядаються на засіданні комісії.

5.5. Матеріальна допомога у формі грошової виплати надається на підставі рішення комісії шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок заявника, відкритий в установах банку.

Відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 cт. 165 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами допомога не підлягає оподаткуванню.

 

 1. Відмова в наданні матеріальної допомоги

 

6.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено з наступних підстав:

 • надання заявником неповних або недостовірних даних;
 • за відсутності документів, які підтверджують обставини для набуття права на отримання матеріальної допомоги.

 

Секретар міської ради                                      Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                               Н.М. Макогон


Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від __ грудня 2018 №40/

 

Положення
про комісію з надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Комісія з надання матеріальної допомоги (далі - Комісія), є постійно діючим органом, створеним при Кремінській міській раді.

1.2 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Кремінської міської ради та цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Створюється комісія з числа працівників виконавчого комітету, депутатів міської ради. Комісію очолює перший заступник міського голови.

 

 1. Завдання та повноваження Комісії

 

 2.1 Завданням комісії є розгляд заяв та документів щодо надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення.

2.2 До повноважень комісії належить прийняття рішення про надання матеріальної допомоги та її розмір або відмову у наданні матеріальної допомоги на підставі поданих документів

2.3. Комісія має право здійснювати перевірку достовірності відомостей, наданих заявником, за результатами якої оформляється відповідний акт.

2.4. Рішення комісії про надання матеріальної допомоги доводиться до відома заявника в усному вигляді, рішення про відмову в її призначенні - у письмовому вигляді.

3.Організація роботи Комісії

 

3.1. Голова Комісії організовує діяльність Комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою Комісії і несе відповідальність за виконання покладених на Комісію повноважень. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії.

3.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Комісії.

3.3. Члени Комісії мають право:

3.3.1. брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті нею рішень;

3.3.2. вносити пропозиції до порядку денного Комісії та з питань, які розглядає Комісія на засіданнях;

3.3.3. ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до Комісії;

3.3.4. письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання Комісії.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності .

3.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом. У разі рівного розподілу голосів голова Комісії має право вирішального голосу.

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

 

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон


Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від __ грудня 2018 №40/

 

СКЛАД
комісія з надання матеріальної допомоги
на подолання
наслідків пожежі в результаті яких повністю або
частково знищено житлові приміщення

 

Дзивульський

Георгій Анатольович

 

 

перший заступник міського голови,

голова комісії

Кременчук

Віктор Іванович

 

депутат Кремінської міської ради,

заступник голови комісії

Одіяненко

Віктор Іванович

головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури ЖКГ та будівництва виконкому Кремінської міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

Смалько Наталя

Миколаївна

начальник планово-фінансового відділу – головний бухгалтер виконкому Кремінської міської ради

Фещенко Олександр

Володимирович

 

Гриценко Юрій

Іванович

депутат Кремінської міської ради

 

 

депутат Кремінської міської ради

 

Іванова Римма

Миколаївна

 

Осєнов Олександр

Миколайович

 

Ковальов Олег

Валерійович

 

депутат Кремінської міської ради

 

 

депутат Кремінської міської ради

 

 

головний спеціаліст з юридичних питань виконкому Кремінської міської ради

 

Секретар міської ради                                                Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови                                        Н.М. Макогон

Read 478 times

Main Menu

Kremins'ka TG