Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 05 січня 2018 14:51

29 сесія. Про затвердження Положення про сектор інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кремінської міської ради

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 29/проект

“___” січня 2018 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Положення про
сектор інвестиційної діяльності
виконавчого комітету Кремінської
міської ради

 

Враховуючи рішення Кремінської міської ради VII скликання від 25 жовтня 2017 року №26/4 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», відповідно до частини 4 статті 54 та керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про сектор інвестиційної діяльності виконавчого комітету Кремінської міської ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, гласності та законності.

 

Міський голова                                               Ю.О. Прокопенко


 

Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
від 31 січня 2018 року №29/___

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор інвестиційної діяльності Кремінської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Сектор інвестиційної діяльності Кремінської міської ради (надалі – Сектор) є виконавчим органом Кремінської міської ради.
 • Сектор підконтрольний та підзвітний Кремінській міській раді, її виконавчому комітету, підпорядкований заступнику міського голови з фінансово-економічних питань Кремінської міської ради.
 • Сектор забезпечує реалізацію державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних програм і проектів на території Кремінської міської ради.
 • Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, , рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Кремінського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 • Утворення та ліквідація відділу є виключною компетенцією Кремінської міської ради.
 • Відділ не має статусу юридичної особи.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

 • Завданнями Сектор є:

 

 • Реалізація державної інвестиційної політики в м. Кремінна, участь у практичному виконанні відповідних заходів, передбачених Програмами міської ради .
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах територіальної громади міста.
 • Збирання, оцінка та узагальнення аналітичних матеріалів, включаючи профіль громади, результати вивчення думки підприємців, опитування населення та SWOT – аналіз.

 

 • Підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій Кремінському міському голові та його заступникам щодо розроблення інвестиційних програм для їх реалізації на території міста.
 • Надання пропозицій щодо доцільності прийняття інвестиційних пропозицій.
 • Адміністрування бази даних інвестиційних проектів в місті та стан їх виконання.
 • Залучення наукового потенціалу міста до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності.
 • Координація діяльності виконавчих органів міської ради у питаннях визначення доцільності залучення та використання коштів інвесторів.
 • Аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм.

2.1.10.Сприяння налагодженню міжнародних зв'язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.

2.1.11.Розробка, адміністрування та координація загальної маркетингової стратегії міста.

2.1.12.За дорученням міського голови та його заступників готує проекти угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань інвестиційної діяльності ради.

2.1.13.Здійснення пошуку програм залучення в економіку міста та розвиток її інфраструктури іноземних інвестицій та іноземних технологій.

2.1.14. Розробка та реалізація інвестиційних та грантових проектів.

 

2.2.   Функціями Сектор є:

 

 • Щоквартальне проведення аналізу стану справ із залучення інвестицій у місті та підготовка інформацій Кремінському міському голові та його заступникам.
 • Проведення моніторингу звернень інвесторів до міської ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності.
 • Аналітичне оцінювання інвестиційних проектів та ефективності їх впровадження.
 • Вжиття ефективних заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті шляхом внесення пропозицій Кремінському міському голові та його заступникам по створенню потенційним інвесторам сприятливих умов для їх діяльності та надання відповідних пільг.
 • Визначення й оцінка потенційних зовнішніх джерел (банки, міжнародні донори та проекти, уряд тощо) та умов отримання фінансування для здійснення міських інвестиційних проектів.
 • Організація розроблення та погодження програм і проектів інвестування в капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, соціальну сферу, реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури м. Кремінна, тощо.
 • Забезпечення юридичних та фізичних осіб інформацією щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності в місті, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в сфері інвестиційної діяльності.
 • Розробка тематики, підготовка та проведення міських конкурсів інвестиційних проектів з використанням коштів бюджетів всіх рівнів.

2.2.10. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Кремінського міського голови з питань компетенції Сектор.

2.2.11.Надавати рекомендації потенційним інвесторам щодо спрямування інвестицій в основний капітал, соціальну сферу, мале і середнє підприємництво міста.

2.2.12.Підготовка аналітичних матеріалів щодо прогнозу розвитку території міста, оглядів перспективних ринків для вкладення капіталу.

2.2.13.Інформування суб’єктів господарювання, територіальної громади м. Кремінна про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності. Надання їм практичної допомоги для участі в цих заходах.

2.2.14.Замовлення, оприлюднення та використання у роботі відповідних науково обґрунтованих соціологічних досліджень та опитувань у сфері інвестицій.

2.2.15.Розробка та адміністрування уніфікованого стилю презентаційних матеріалів міста.

2.2.16.Розробка рекламних матеріалів, презентація інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації.

2.2.17.Організація навчання, дослідження, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суб’єктів господарювання усіх форм власності у сфері інвестиційної діяльності.

2.2.18.Координація діяльності організацій і установ міста при плануванні та проведенні міжнародних форумів.

2.2.19.Сприяння в отриманні комунальними підприємствами кредитів для інвестування пріоритетних напрямків розвитку міського господарства.

2.2.20.Підготовка та надання державним органам інформації щодо переліку об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету України, місцевого бюджету та залучених інвестицій.

2.2.21.Забезпечення своєчасного розгляду звернень, листів та пропозицій фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Сектор.

2.2.22.Координація роботи органів виконавчої влади з реалізації інвестиційних програм.

2.2.23. Організація та проведення інвестиційних конкурсів.

2.2.24. Пошук грантів та грантових програм з метою залучення інвестицій на розвиток міста, підготовка та подання грантових заявок.

2.2.25. Розробка та реалізація інвестиційних та грантових проектів.

 

 1. ПРАВА СЕКТОРУ

 

Сектор має право:

 

 • Відслідковувати використання коштів інвесторів, спрямованих на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, реставрацію пам’яток архітектури тощо.
 • Отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і відомчої приналежності необхідні дані з питань, що входять до компетенції Сектор.
 • Подавати у встановленому порядку пропозиції Кремінському міському голові та його заступникам щодо визначення пріоритетних напрямків інвестиційної стратегії та прийнятності конкретних інвестиційних пропозицій.
 • Співпрацювати із фахівцями виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм установ для вивчення питань, віднесених до компетенції Сектор.
 • Безперешкодно обстежувати об’єкти, що споруджуються або ремонтуються за бюджетні кошти або кошти МТД та надавати висновки щодо їх цільового використання.
 • Організовувати в установленому порядку семінари, конференції та наради, проводити тренінги та інші заходи з питань, що належать до компетенції Сектор.
 • Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також інших заходах, що проводяться виконавчими органами ради з питань компетенції Сектор.
 • Брати участь в бізнес-форумах, симпозіумах, конференціях, в тому числі у міжнародних, пов'язаних із питаннями залучення інвестицій.
 • Орієнтувати підприємства, установи та організації міста усіх форм власності про пріоритетні напрямки залучення інвестицій.
 • Налагоджувати та підтримувати зв’язки з вітчизняними та іноземними організаціями, донорами, інвесторами щодо питань залучення інвестицій в місто.
 • Взаємодіяти з виконавчими органами міської ради, представницькими органами, а також підприємствами, установами та організаціями міста, об'єднаннями громадян.
 • Створювати тимчасові робочі групи для проведення та підготовки проектів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, інвестиційної діяльності.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

 

 • Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством України.
 • На посаду начальника Сектор призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування та досвідом роботи у відповідній сфері діяльності.

 

4.4. Завідувач сектору:

 

 • Керує діяльністю Сектор, несе відповідальність за виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Кремінського міського голови, за стан справ у секторі та за виконання завдань, покладених на нього цим Положенням.
 • Визначає та затверджує посадові обов'язки працівників Сектор, плани їх роботи. Вносить пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.
 • Забезпечує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Сектор.
 • Забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд міською радою та виконавчим комітетом, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції.
 • Погоджує та візує в установленому порядку проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції Сектор.
 • Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності Сектор.
 • Забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня працівників Сектор.
 • Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Сектор, а також виконує завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями міського голови.
 • Діє від імені Сектору та представляє його у межах своєї компетенції у відносинах з інвесторами, державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами.
 • В межах своєї компетенції готує розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 • Начальник Сектору несе персональну відповідальність за:

 

 • Виконання покладених на Сектор завдань та функцій і здійснення ним визначених цим Положенням повноважень.
 • Відповідність прийнятих ним рішень чинному законодавству.
 • Виконання рішень Кремінської міської ради, її виконавчого комітету, доручень і розпоряджень Кремінського міського голови.
 • Своєчасне і достовірне надання інформації та звітності, що входять до компетенції Сектору, стан діловодства.

 

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Сектор утримується за рахунок міського бюджету. Оплата праці посадових осіб відділу здійснюється згідно з чинним законодавством. Працівники Сектору є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
 • Преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам відділу здійснюється на підставі Положення про матеріальне стимулювання посадових осіб та службовців виконавчих органів Кремінсбкої міської ради.
 • Структуру, граничну чисельність, штатний розпис Сектору та витрати на його утримання затверджує Кремінською міський голова.
 • Сектор може залучати інші суб’єкти господарювання (за їх згодою) для розробки бізнес-планів, здійснення на договірних основах бізнес-проектів, іншого комплексу суміжних робіт та послуг.
 • Сектор виконує інші доручення міського голови та його заступників.
Read 494 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG