Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Четвер, 02 листопада 2017 14:42

27 сесія. Про затвердження Програми «Учнівська молодь Кремінщини»

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 27/проект

 

“____” листопада 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Програми
«Учнівська молодь Кремінщини»

 

З метою впровадження в життя ідей, що пропонуються молоддю міста та більш якісного висвітлення інформації про діяльність Кремінської міської ради, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму «Учнівська молодь Кремінщини» на 2018-2020 роки та заходи до Програми.

Додаток 1 – 3 арк.

Додаток 2 – 6 арк.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування , бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 22.11.2017 №27/

 

Міська програма
«Учнівська молодь Кремінщини»
на 2018-2020 роки

Загальні положення

Молодь є відносно стійкою частиною суспільства, яка є внутрішньо диференційованою. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Програма “ Учнівська молодь Кремінщини ” на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики у місті, визначеної Декларацією “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” та Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, «Про дитячі та молодіжні громадські організації», «Про освіту» та іншими законодавчими, нормативними актами щодо створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст місцевих перспективних (до 2020 р.) комплексних заходів, щодо місцевої підтримки й захисту учнівської молоді міста.

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі, особливо учнівському існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими, як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органі місцевого самоврядування. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства. Саме комплексний підхід до вирішення цих проблем закладено Програмою.

 

Мета Програми

 Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації учнівської молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетах:

Пріоритет 1. Активізація молоді у прийнятті рішень у галузі молодіжної політики.

Пріоритет 2. Підтримка органів учнівського самоврядування.

Пріоритет 3. Сприянні творчому, інтелектуальному та духовному розвитку молоді.

 

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня ефективності реалізації учнівської молодіжної політики в місті;

запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та учнівською молоддю;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації молодіжної політики в місті;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки для реалізації програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді.

 

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- підтримка ініціатив учнівської молоді Кремінної, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення;

- формування патріотичної свідомості молоді міста, зокрема у навчальних закладах і в молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті;

- популяризація української культури і народних традицій;

- усвідомлення національної своєрідності;

- залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

- підвищення рівня здоров’я молоді міста, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

 

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики;

- удосконалити нормативну-правову базу з питань формування і реалізації молодіжної політики;

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

- збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;

- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації молодіжної політики;

- підвищити рівень правової культури молодих громадян;

- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

- збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

- забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом формування підприємницьких навичок молоді;

- підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

- забезпечити залучення молоді до волонтерства.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування заходів є прогнозним. Щорічно під час формування міського бюджету, виходячи із фінансових можливостей, планується передбачити кошти на забезпечення виконання заходів Програми.


 

ПАСПОРТ
Міської програми «Учнівська молодь Кремінщини»
на 2018-2020
роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Кремінської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконкому Кремінської міської ради

3.

Розробник програми

Перший заступник міського голови, заступник міського голови з фінансово-економічних питань

4.

Відповідальний виконавець

Сектор інвестиційної діяльності виконкому міської ради

5.

Учасники програми

Відділ освіти Кремінської райдержадміністрації, заклади освіти, що розташовані на території міста

6.

Термін реалізації

2018-2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

В межах поточного фінансування

 

Read 817 times

Main Menu

Kremins'ka TG