Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Четвер, 02 листопада 2017 14:40

27 сесія. Про затвердження Положення про Учнівський парламент при Кремінській міській раді

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 27/проект

 

“____” листопада 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Положення про
Учнівський парламент при
Кремінській міській раді

З метою впровадження в життя ідей, що пропонуються молоддю міста та більш якісного висвітлення інформації про діяльність Кремінської міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Утворити Учнівський парламент при Кемінській міській раді.

2.Затвердити Положення про Учнівський парламент при Кремінській міській раді, що додається.

3.Закладам освіти, що здійснюють свою діяльність на території

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування , бюджету та фінансів.

 

 Міський голова                                Ю.О. Прокопенко

 


Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 22.11.2017 №27/

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ
при Кремінській міській раді

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Учнівський парламент при Кремінській міській раді (далі – Учінвський парламент) є консультативно-дорадчим органом при Кремінській міській раді та її виконавчих органах, створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді міста Кремінна у формуванні та реалізації молодіжної політики міста в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті міста.

 1. Учнівський парламент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”, «Про освіту», іншими актами чинного законодавства, рішеннями Кремінської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Кремінського міського голови, а також цим Положенням.
 2. Голова учнівського парламенту - є радником міського голови з молодіжних питань і на час повноважень йому видається посвідчення встановленого зразка. Члени Учнівського парламенту є радниками депутатів міської ради.
 3. Рішення Учнівський парламент мають зобов'язуючу дію для представників та органів, які створені Учнівський парламент та підлягають обов’язковому розгляду.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Учнівський парламент у своїй діяльності ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах міста.

Основними принципами Учнівського парламенту є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність, патріотизм, добропорядність.

Учнівський парламент:

 1. здійснює діяльність, керуючись принципами демократії та верховенства права, прозорості та чесності, політичної незаангажованості та відповідальності;
  2. будує діалог та відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими партнерами на принципах відкритості, чесності та співробітництва;
  3. сприяє всебічному розвитку молоді з активною громадянсько-політичною позицією;
  4. визнає духовний, інтелектуальний, фізичний моральний та творчий розвиток особистості серед пріоритетів найвищого рівня;
 2. культивує та винагороджує ініціативність, самовідданість та наполегливу працю;
  6. визнає загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких, належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної, статевої або іншої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення;
 3. базовими принципами етики відносин, які є обов’язковими для кожного, визнаються:
 • доброзичливість, коректність, ввічливість;
 • професіоналізм, ініціативність, відданість справі;
 • стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;
 • законослухняність;
 • чесність та відповідальність;
 • конструктивний підхід до вирішення проблем;
 • пунктуальність та обов’язковість;
 • повага до колег;
 • уникнення конфліктних ситуацій та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникнення сутичок або образ;
 • командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;
 • нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або службовий характер;
 • визнання та дотримання конституційних прав людини як найвищих пріоритетних цінностей;
 • повага до державної символіки, символіки рідного міста, наслідування духовних та моральних цінностей, сформованих багатовіковою історією рідного краю та українського народу.

Мета діяльності Учнівського парламенту – надати молоді міста Кремінна можливість взяти безпосередню участь як у формуванні міської політики з питань, які впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

Відповідно до мети основними завданнями Учнівського парламенту є:

 1. розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у місті Кремінна;
 2. сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;
 3. розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості;
 4. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально—виховного процесу;
 5. координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території міста, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста;
 6. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян;
 7. сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між Кремінською міською радою та представниками молоді міста з питань молодіжної політики, сприяння міжрегіональному звязку;
 8. внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;
 9. сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя міста, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;
 10. сприяння розвитку учнівського самоврядування;
 11. виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у місті;
 12. аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку учнівської молоді, участь у розробці заходів культурно—просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;
 13. попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень Кремінської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови з питань реалізації молодіжної політики, які в обов’язковому порядку повинні бути розглянуті міською радою;
 14. розвиток всебічних зв’язків молоді міста з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;
 15. підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді міста;
 16. поширення волонтерського руxу, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя в міста;
 17. сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді;
 18. подання на розгляд міському голові та міській раді щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у місті Кремінна;
 19. сприяння проведенню навчальних програм веденню бізнесу, самозайнятості, принципам бізнес інкубаторів;
 20. інші завдання, які не суперечать законодавству України;
 21. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням;
 22. Рішення Молодіжної ради оприлюднюються на офіційному веб—сайті Кремінської міської ради. Оригінали рішень Молодіжної ради зберігаються у міській раді. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу міського голови.

ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 1. 1Склад Учнівського парламенту становить не більше 25 членів, які працюють на громадських засадах.

2.Членом у Учнівського парламенту може бути громадянин України віком від 14 до 20 років.

3.Персональний склад Учнівського парламенту формується з числа представників від учбових закладів міста у кількості від 3 до 4 осіб. Склад Учнівського парламенту вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу. Персональний склад Учнівського парламенту щороку оновлюється у вересні шляхом проведення виборів серед учнівської молоді в кожному окремому закладі освіти.

 1. На першому організаційному засіданні з числа членів Учнівського парламенту простою більшістю голосів обирається голова Учнівського парламенту які проводить міська рада.

5.Секретар та заступник голови Учнівського парламенту обираються з числа членів ради, за поданням голови Учнівського парламенту.

ПОРЯДОК РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

1.Основною формою роботи Учнівського парламенту та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень представниками учнівської молоді міста є засідання (наради).

2.Засідання Учнівського парламенту є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

3.Засідання Учнівського парламенту скликаються за рішенням голови Учнівського парламенту або за рішенням не менш ніж третини радників від загального складу Учнівського парламенту за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Учнівського парламенту може встановлювати дату проведення своїх засідань відповідно до затвердженого плану роботи.

4.Рішення засідань Учнівського парламенту оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Учнівського парламенту.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

 1. Учнівський парламент організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.
 2. Учнівський парламент розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:
  1. обирає зі свого складу голову Учнівського парламенту, заступника голови Учнівського парламенту, секретаря Учнівського парламенту та звільняє їх з посад;
  2. утворює й ліквідовує комісії паралельно депутатським комісіям міської ради, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;
  3. в межах своїх повноважень приймає рішення;
  4. направляє пропозиції до міської ради з питань молодіжної політики;
  5. приймає рішення про дострокове припинення повноважень Учнівського парламенту менш як 2/3 від його загального складу;
  6. одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань Молодіжної ради;
  7. розміщує інформацію на офіційному веб—сайті Кремінської міської ради;
  8. розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;
  9. затверджує порядок денний засідання;
  10. опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;
  11. проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
  12. узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм, рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;
  13. бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;
  14. бере участь у проведенні моніторингу виконання міських Програм, рішень Кремінської міської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;
  15. забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді міста та реалізації молодіжної політики;
  16. розробляє та ініціює винесення на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради проектів рішень з питань, що належать до компетенції Учнівського парламенту;
  17. подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
  18. систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
  19. організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;
  20. підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;
  21. здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України;
  22. рішення Учнівського парламенту приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням;
  23. рішення Учнівського парламенту є обов’язковими до виконання її членами.
  24. для виконання покладених на неї завдань Учнівський парламент має право:
 • отримувати відповідно до чинного законодавства необхідну інформацію та роз’яснення від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;
 • звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних структур;
 • організовувати власні дослідження із залученням відповідних організацій чи фахівців;
 • опубліковувати у засобах масової інформації свою позицію стосовно актуальних проблем громадського та соціально – політичного життя;
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Учнівського парламенту;
 • вносити міському голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень Кремінської міської ради та її виконавчого комітету;
 • сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі у міських заходах;
 • сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм у місті;
 • делегувати своїх представників для участі у засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій міської ради, сесій міської ради, з розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • проводити тренінги, семінари, навчання, «круглі столи» та конференції для членів Учнівського парламенту та інших активістів молодіжного руху.

 

ГОЛОВА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Учнівський парламент очолює голова. Голова Учнівського парламенту подає на розгляд Учнівського парламенту пропозиції про призначення заступника та секретаря Учнівського парламенту.

Голова Учнівського парламенту:

 • представляє Учнівський парламент;
 • забезпечує взаємодію Учнівського парламенту з Кремінською міською радою та її виконавчим комітетом;
 • вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
 • веде засідання (наради) Учнівського парламенту;
 • підписує рішення, прийняті Учнівським парламентом;
 • забезпечує дотримання розкладу роботи Учнівського парламенту;
 • має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Учнівського парламенту;
 • У разі тимчасової відсутності Голови Учнівського парламенту його обов'язки виконує заступник Голови Учнівського парламенту який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України. 

 

СЕКРЕТАР УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Секретар Учнівського парламенту обирається на засіданні Учнівського парламенту, за поданням голови Учнівського парламенту, простою більшістю присутніх на засіданні членів.

Секретар Учнівського парламенту забезпечує поточну роботу Учнівського парламенту:

 • повідомляє членів Учнівського парламенту про час і місце проведення засідань Учнівського парламенту та питання, які передбачається внести на розгляд засідання Учнівського парламенту;
 • організує підготовку засідань Учнівського парламенту, питань, що вносяться на розгляд засідань Учнівського парламенту;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень Учнівського парламенту до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
 • сприяє членам Учнівського парламенту у здійсненні їх повноважень;
 • формує порядок денний засідання Учнівського парламенту та погоджує його з головою Учнівського парламенту;
 • Повноваження секретаря Учнівського парламенту можуть бути достроково припинені за рішенням Учнівського парламенту, на підставі подання голови Учнівського парламенту, або пропозиції простої більшості повноважних радників Учнівського парламенту.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керівники виконавчих органів Кремінської міської ради можуть бути присутні на засіданнях Учнівського парламенту у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

На засідання постійних комісій Кремінської міської ради, виконкому, сесії міської ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді міста, можуть бути присутні представники Учнівського парламенту.

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови, за поданням голови Учнівського парламенту.

Зміни до персонального складу Учнівського парламенту затверджуються міським головою.

Регламент роботи Учнівського парламенту розробляється членами Молодіжного парламенту на першому засіданні.

Кремінська міська рада здійснює забезпечення Учнівського парламенту приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

Read 647 times

Main Menu

Kremins'ka TG