Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:23

13/8. Про затвердження положення про Робочу групу з планування і розвитку соціальних послуг у Кремінській ТГ

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__»_______ 2022 року

Кремінна

№ ___/___

Про затвердження положення
про Робочу групу з планування
і розвитку соціальних послуг у Кремінській
територіальній громаді

 

З метою визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах, керуючись пунктом 1 частини четвертої статті 11, статтею 25 Закону України «Про соціальні послуги», статтею 26, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 року № 868 «Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про Робочу групу з планування і розвитку соціальних послуг у Кремінській територіальній громаді, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціального захисту населення, духовності, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


 Затверджено
рішення міської ради
від _______ 2022 року № __/__

 

Положення
про Робочу групу з питань визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах

 

 1. Робоча група з питань визначення потреб населення у соціальних послугах (далі - Робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється Кремінською міською радою, основними завданнями якої є планування, узгодження та реалізація заходів, пов’язаних із визначенням потреб населення Кремінської громади у соціальних послугах.
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
 3. Робочу групу очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 4. Персональний та кількісний склад робочої групи затверджується розпорядженням Кремінського міського голови.
 5. Основними завданнями Робочої групи є:

         5.1. підготовка пропозицій та подання міському голові плану заходів для визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

5.2. забезпечення аналізу соціально-демографічної ситуації, даних про осіб /сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини (далі - вразливі групи населення), які проживають на території Кремінської територіальної громади, та визначення вразливих групи населення для зазначення їхніх потреб;

5.3. проведення аналізу стану розвитку системи забезпечення населення соціальними послугами та фінансової спроможності Кремінської територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами;

5.4. визначення пріоритетних соціальних послуг для жителів Кремінської територіальної громади та заходи щодо розвитку та забезпечення їх надання на короткостроковий і середньостроковий періоди;

5.5. погодження звіту за результатами визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах;

5.6. розробка пропозицій до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку Кремінської територіальної громади (стратегії розвитку територіальної громади, місцевих цільових програм, плану (програми) соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади) щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг.

         5.7. визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах здійснюється на короткостроковий (щорічно) та середньостроковий (один раз на три роки) періоди.

 1. Для організації та забезпечення визначення потреб населення громади у соціальних послугах Робоча група має право:

6.1. залучати у встановленому законодавством порядку до роботи представників структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, територіальних органів Національної поліції, уповноважених органів з питань пробації, надавачів та/або отримувачів соціальних послуг та їх об’єднань, інклюзивно-ресурсного центру, громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, жінок і чоловіків із числа вразливих груп населення що проживають в територіальній громаді, депутатів міської ради, старост, фахівців із соціальної роботи та інших фахівців соціальної сфери тощо;

         6.2. одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів Кремінської міської ради, органів державної влади, підприємств і організацій усіх форм власності статистичних, фізичних осіб-підприємців тощо соціально-демографічні та адміністративні дані, аналітичні матеріали, необхідні для провадження діяльності Робочої групи.

 1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

7.1. готує пропозиції та подає на затвердження міському голові або заступнику міському голови план заходів щодо організації та забезпечення визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах із зазначенням відповідальних осіб, строки проведення заходів;

7.2. забезпечує проведення аналізу соціально-демографічної ситуації відносно даних про осіб / сім’ї, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах, які проживають в Кремінській територіальній громаді, та визначає вразливі групи населення, уповноважених представників органу Кремінської міської ради, надавачів соціальних послуг / послуг в соціальній сфері для опитувань та поглибленому соціологічному дослідженні для визначення потреб на середньостроковий період;

7.3. забезпечує проведення аналізу стану розвитку системи надання соціальних послуг та фінансової спроможності Кремінської територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами;

7.4. визначає пріоритетні соціальні послуги для жителів Кремінської територіальної громади та заходи щодо розвитку та забезпечення їх надання;

7.5 погоджує звіт за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

7.6. розробляє пропозиції до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку Кремінської територіальної громади (стратегії розвитку територіальної громади цільової програми, плану (програми) соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади) щодо забезпечення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах.

 1. Відділ соціального захисту населення Кремінської міської (далі - Відділ) відповідно до вимог законодавства забезпечує збір, узагальнення та аналіз соціально-демографічних, статистичних та адміністративних даних і результатів опитувань, забезпечує підготовку проекту звіту за результатами визначення потреб, за встановленою Мінсоцполітики формою, який виноситься для обговорення на засіданні Робочої групи.
 2. Збір та узагальнення даних для визначення потреб населення Кремінської територіальної громади у соціальних послугах проводяться із залученням соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, представників об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг, закладів освіти, охорони здоров’я, інклюзивно-ресурсного центру, громадських об’єднань, благодійних організацій, наукових установ та інших суб’єктів господарювання, які провадять незалежну професійну діяльність із соціальної роботи, соціології, соціальних послуг, та / або окремих фахівців.
 3. Під час розгляду проекту звіту члени Робочої групи визначають пріоритетні соціальні послуги щодо організації та розвитку соціальних послуг середньостроковий період, формують пропозиції щодо необхідності розроблення або внесенні змін до прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку Кремінської територіальної громади, зокрема, стратегії розвитку Кремінської територіальної громади, місцевих цільових програм з питань організації надання та розвитку соціальних послуг, плану (програми) соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської територіальної громади.
 4. Після розгляду проекту звіту на засіданні робочої групи Відділ за потреби доопрацьовує звіт до 15 травня забезпечує його оприлюднення на сайті Кремінської міської ради для подальшого громадського обговорення. Після громадського обговорення звіт затверджується міським головою.
 5. Робоча група розглядає та погоджує внесені Відділом пропозиції щодо коригування прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади розроблені за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах (на короткостроковий період).
 6. Щороку до 01 серпня Відділ забезпечує подання до Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації узагальненої інформації щодо результатів визначення потреб (на середньостроковий період), узагальнену інформація для планування на короткостроковий період за формами визначеними Мінсоцполітики з пропозиціями щодо розвитку соціальних послуг, в тому числі комплексних спеціалізованих, звітування вищим органам влади.
 7. Засідання Робочої групи провадяться за потребою, але не рідше двох разів на місяць до завершення визначення потреб на відповідний період.
 8. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Робочої групи.
 9. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу Робочої групи.
 10. Організаційне забезпечення роботи Робочої групи покладається на Відділ.
 11. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар Робочої групи, що зберігається у відповідального працівника Відділу.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 179 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG