Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 02 лютого 2022 13:03

13/8. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

16 лютого 2022 року

Кремінна

№ 13/

Про затвердження Порядку
складання, затвердження та контролю
за виконанням фінансових планів
підприємств, що належать до
комунальної власності

 

З метою удосконалення системи контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Кремінської міської ради, керуючись ст. 75, ст. 77, ст. 89 Господарського кодексу України, ст. 25, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, Кремінська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Кремінської міської ради, який додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 16 лютого 2022 року № 13/__

 

Порядок
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Кремінської міської ради

 

 1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Кремінської міської ради (надалі – Порядок) визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану підприємства, що належать до комунальної власності Кремінської міської ради.
 2. Перелік комунальних підприємств (установ), що складають та затверджують фінансові плани:

2.1 КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

2.2 КНП «КРЕМІНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

2.3 ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»;

2.4 КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

2.5 КП «КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО»;

2.6 КП «ОЗДОРОВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІСОВА КАЗКА»;

2.7 КП «КРЕМІНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

2.8 КУ «КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРУДОВИЙ АРХІВ» ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ».

 1. Фінансовий план комунальних підприємств подається за формою, зазначеною у наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати у запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року і планових показників поточного року.

Допускається прогнозований валовий прибуток/збиток та чистий прибуток/збиток, розмір яких не може бути менший/більший ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 9 місяців поточного року і прогнозних показників 4-го кварталу поточного року, з врахуванням прогнозованого рівня інфляції.

 1. Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки комунальне підприємство використовує рекомендації щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», в частині, що не суперечить Порядку.
 2. Проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді подається до виконавчого комітету Кремінської міської ради, не пізніше 01 червня року, що передує плановому. До проекту фінансового плану комунального підприємства додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році і на плановий рік.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає погодженню.

 1. Фінансові плани підприємств, що належать до комунальної власності Кремінської міської ради, затверджуються виконавчим комітетом Кремінської міської ради.
 2. До проекту фінансового плану в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

а) пояснювальна записка, яка включає аналіз показників фінансово-господарської діяльності та розвитку комунального підприємства в поточному році та на плановий рік, зокрема:

         - відомості про майно, яке знаходиться на балансі комунального підприємства, із зазначенням залишкової вартості та нарахованої амортизації;

         - розшифрування доходів та витрат;

         - дані про дебіторську та кредиторську заборгованості;

         - відомості про претензійно-позовну роботу (документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є комунального підприємства, відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на користь комунального підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності);

         - детальну інформацію про залучення, витрачання та погашення кредитних коштів (за наявності);

         б) проблемні питання діяльності комунального підприємства та пропозиції щодо їх вирішення;

в) заходи стратегічного плану розвитку комунального підприємства на плановий рік, затверджені керівником підприємства;

         г) проєкт інвестиційної програми комунального підприємства на плановий рік (за наявності);

         ґ) проєкт штатного розпису на наступний рік.

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає зазначеним вимогам, він вважається неподаним.

 1. Розгляд та погодження проектів фінансових планів комунальних підприємств здійснюється профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, фінансовим відділом міської ради, відділом з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном, відділом економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради.

         Фінансовий відділ Кремінської міської ради, відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном, відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради після надходження проекту фінансового плану комунального підприємства, протягом двох тижнів здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення щодо погодження фінансового плану або повертають його на доопрацювання.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне погодження протягом 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

Фінансовий відділ Кремінської міської ради з відміткою «Погоджено» надає проекти фінансових планів комунальних підприємств на розгляд профільному заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Після погодження проектів фінансових планів комунальних підприємств профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном/відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради в термін до 01 листопада року, що передує плановому, готує проект рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради про погодження фінансових планів комунальних підприємств і виносить на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради.

Фінансовий план підлягає затвердженню до 25 грудня року, що передує плановому.

 1. Зміни до фінансового плану з пояснювальною запискою про причини внесення змін готуються комунальним підприємством і подаються до фінансового відділу міської ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зміни до фінансового плану комунального підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект зміненого фінансового плану розглядається та погоджується в тому ж порядку, що і щорічний план (п. 7).

Після затвердження зміненого фінансового плану комунального підприємства на фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений» та дата погодження.

 1. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних підприємств, а також за виконанням показників погоджених фінансових планів комунальних підприємств здійснюють керівники цих підприємств. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом, у разі відсутності контракту – згідно посадової інструкції.
 2. Звіт у паперовому та електронному вигляді комунальне підприємство подає до фінансового відділу у терміни:

- за рік – до 28 лютого року, що настає за звітним періодом;

- за I, II, та III квартали – до 1 травня, 1 серпня та 1 листопада року, що настає за звітним періодом, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

 1. Фінансовий відділ міської ради, відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном, відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради аналізують виконання комунальним підприємством показників фінансових планів та готують звіт профільному заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків для оперативного реагування за підсумками проведеного аналізу:

- за рік – до 25 березня року, що настає за звітним періодом;

- за I, II, та III квартали – до 25 травня, 25 серпня та 25 листопада року, що настає за звітним періодом.

Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.

 1. За результатами звітного року до 01 квітня фінансовий відділ міської ради, відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном, відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради виносять на розгляд виконавчого комітету Кремінської міської ради проект рішення про розгляд звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств.
 2. Фінансовий план, проєкт якого не відповідає вимогам цього Порядку та встановленим формам, або не поданий у визначені цим Порядком терміни, вважається неподаним, а такий факт розглядається як невиконання керівником умов контракту.
 3. При невиконанні керівником комунального підприємства пункту 13 цього Порядку відділом з питань житлово-комунального господарства, екології та управління комунальним майном відділом економічного аналізу та розвитку управління економіки міської ради складається доповідна записка на ім’я профільного заступника міського голови для вжиття заходів реагування.

За результатами виконання фінансових планів комунальними підприємствами виконавчим комітетом міської ради може бути внесено пропозицію міському голові щодо звільнення керівників комунальних підприємств.

 1. Фінансові плани комунальних підприємств та звіти про їх виконання підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                         Володимир БАБУШКІН

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності ради                                            Наталя МАКОГОН

Read 935 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG