Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:00

13/8. Про затвердження Положення про відділ економіки, торгівлі та регуляторної політики Кремінської міської ради

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__»_______ 2021 року

Кремінна

№ ___/___

Про затвердження Положення
про відділ економіки, торгівлі та регуляторної
політики Кремінської міської ради

 

З метою впорядкування питань щодо оптимізації діяльності Кремінської міської ради, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268, рішенням міської ради від 22.12.2021 № 12/91 Про затвердження оновленої структури та загальної чисельності апарату і виконавчих органів Кремінської міської ради», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про відділ економіки, торгівлі та регуляторної політики Кремінської міської ради, що додається.
 2. Встановити, що дане рішення вводиться в дію з 01 березня 2022 року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ________ 2022 року №___/__

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки, торгівлі та регуляторної політики
Кремінської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Відділ економіки, торгівлі та регуляторної політики є структурним підрозділом Кремінської міської ради (далі - Відділ).
  • Відділ підпорядкований заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
  • Відділ забезпечує реалізацію державної політики в сферіекономічного розвитку, підприємницької діяльності, регуляторної політики та торгівлі на території Кремінської міської ради.
  • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Кремінського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
  • Утворення та ліквідація відділу є виключною компетенцією Кремінської міської ради.
  • Відділ не має статусу юридичної особи.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

 • Завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території Кремінської територіальної громади державної політики у сфері економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2.1.2. Організація стратегічного планування та прогнозування місцевого розвитку на довготривалий термін, моніторинг та оцінка ефективності реалізації стратегії розвитку громади.

2.1.3. Проведення комплексної оцінки, аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку території.

2.1.4. Розробка проектів Стратегії розвитку громади, Програми економічного і соціального розвитку, інших програмних документів у сфері своїх повноважень та подання їx на затвердження ради.

2.1.5. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики.

2.1.6. Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2.1.7. Реалізація державної політики в сфері розвитку підприємництва.

2.1.8. Аналіз стану торгівельного та побутового обслуговування населення. Надання методичної та консультаційної допомоги підприємствам торгівлі та побутового обслуговування усіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і здійснення разом з контролюючими органами контроль за дотримання ними норм та правил торгівлі.

2.1.9. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту правспоживачів.

 

 • Функціями Відділу є:

2.2.1. Забезпечення стратегічного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку територіальної громади. Координація роботи виконавчих органів ради та структурних підрозділів щодо впровадження стратегічного плану економічного розвитку громади.

2.2.2. Розробка стратегії розвитку, маркетингової стратегії, координація виконання плану заходів стратегій та підготовка звітів про їх виконання.

2.2.3. Розробка програми соціально-економічного розвитку територіальної громади, забезпечення контролю за виконанням плану заходів структурними підрозділами міської ради.

2.2.4. Проведення аналізу основних показників соціально-економічного розвитку територіальної громади, забезпечення розробки прогнозних показників на коротко- та довгострокові терміни, обґрунтування пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку громади.

2.2.5. Погодження структури та змісту цільових Програм міської ради, результативних показників, реальності та доцільності включених до них заходів.

2.2.6. Забезпечення виконання державних, обласних та розробку i виконання програм Кремінської міської ради з питань розвитку підприємництва.

2.2.7. Участь у розробці бюджету громади на поточний рік відповідно до програми соціально-економічного розвитку.

2.2.8. Ведення обліку підприємств промисловості громади, підприємств споживчого ринку.

2.2.9. Сприяння розвитку економічної конкуренції та обмеженню монополізму, проведенню моніторингу соціально - економічних результатів, сприяння підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури.

2.2.10. Організаційне забезпечення реалізації державної регуляторної політики в територіальній громаді.

2.2.11. Підготовка та корегування планів-графіків розробки регуляторних актів, проведення базових, повторних та періодичних відстежень діючих власних регуляторних актів.

2.2.12. Формування реєстру регуляторних актів прийнятих на місцевому рівні та підготовка інформації для розміщення на сайті Кремінської міської ради.

2.2.13. Організація роботи з розробниками регуляторних актів по підготовці аналізу регуляторного впливу та здійсненню заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

2.2.14. Підготовка щомісячних/щоквартальних/річних звітів про здійснення регуляторної політики в територіальній громаді.

2.2.15. Здійснення моніторингу цін на основні продукти харчування на підприємствах торгівлі та ринках територіальної громади.

2.2.16.Розробка проектів розпорядчих актів ради, їх виконавчих органів, голови громади, в т.ч. нормативного характеру в межах повноважень відділу.

2.2.17. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційних та аналітичних матеріалів для подання виконавчому комітету міської ради.

2.2.18. Участь у підготовці звітів міського голови.

2.2.19. Інформування громадськості територіальної громади про стан здійснення визначених законодавством повноважень у економічній сфері, щодо розвитку підприємництва, реалізації регуляторної політики та торгівлі через засоби масової інформації.

2.2.20. Сприяння формуванню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території громади, надання консультаційної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

2.2.21. Забезпечення розгляду проблемних питань, що виникають у суб’єктів господарювання, координування їх вирішення із залученням причетних територіальних органів виконавчої влади, структурних підрозділів міської ради, податкової служби з метою надання максимального сприяння перспективній діяльності підприємств та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2.22. Забезпечення в межах наданих повноважень виконання законодавства України щодо торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення і контроль за дотриманням правил торгівлі.

2.2.23. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів в межах повноважень.

2.2.24. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян щодо захисту їх прав як споживачів.

2.2.25. Аналіз стану та розробка пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та сприяння створенню їх інфраструктури.

2.2.26. Організація разом з іншими структурними підрозділами міської ради та сприяння участі підприємств і організацій громади всіх форм власності у виставково-ярмаркових, презентаційних заходах і бізнес-форумах.

2.2.27. Організація та участь у проведенні нарад, семінарів, конкурсів з питань діяльності Відділу.

2.2.28. Забезпечення виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, малому та середньому підприємництву усіх форм власності.

2.2.29. Підготовка звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради, проектів рішень, що відносяться до компетенції Відділу, підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові міської ради.

2.2.30. Розгляд листів, скарг, заяв та пропозицій громадян, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.31. Забезпечення контролю за виконанням рішень Кремінської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.32. За дорученням керівництва міської ради опрацювання, у межах компетенції відділу, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.2.33. Організація, у межах повноважень, роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.2.34. Виконання інших функцій, пов'язаних з виконанням покладених на Відділ завдань, згідно з законодавством України.

 

 1. Права Відділу

 

Відділ має право:

 • Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і відомчої належності необхідних даних з питань, що входять до компетенції Відділу.
 • Подавати у встановленому порядку пропозиції Кремінському міському голові та його заступникам щодо визначення пріоритетних напрямків економічного розвитку території.
 • Співпрацювати із фахівцями та спеціалістами відповідних спрямувань для вивчення питань, віднесених до компетенції Відділу.
 • Організовувати в установленому порядку семінари, конференції та наради, проводити тренінги та інші заходи з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також інших заходах, що проводяться виконавчими органами ради з питань компетенції Відділу.
 • Брати участь від імені громади в бізнес-форумах, симпозіумах, конференціях, в тому числі у міжнародних, пов'язаних із питаннями економічного розвитку території.
 • Орієнтувати підприємства, установи та організації міста усіх форм власності про пріоритетні напрямки економічного розвитку.
 • Взаємодіяти з виконавчими органами міської ради, представницькими органами, а також підприємствами, установами та організаціями міста, об'єднаннями громадян з питань виконання повноважень Відділу.
 • Надавати консультації, методичні рекомендації підприємствам комунальної власності з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Створювати координаційні ради, робочі групи щодо економічного розвитку, зі сприяння та розвитку підприємництва, реалізації регуляторної політики.
 • Проводити консультації з громадськістю з питань реалізації державної та регіональної політики щодо економічного і соціального розвитку території громади, регуляторної політики, розвитку малого підприємництва, енергозбереження, вирішення питань у цих сферах шляхом організації, проведення громадських слухань, громадських обговорень, «круглих столів», конференцій, семінарів, зустрічей, зборів, Інтернет-конференцій тощо.
 • У встановленому порядку запитувати та отримувати від виконавчих органів Кремінської міської ради, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти керівників підприємств, установ та закладів комунальної власності територіальної громади з питань, що стосуються діяльності Відділу.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

 • Відділ очолює начальник відділу, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством України.
 • На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування та досвідом роботи у відповідній сфері діяльності не менше 3-х років.

 

4.4. Начальник Відділу:

 • Керує діяльністю Відділу, несе відповідальність за виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Кремінського міського голови, за стан справ у Відділі та за виконання завдань, покладених на нього цим Положенням.
 • Здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу та розробляє їх посадові обов'язки працівників.
 • Забезпечує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.
 • Забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції.
 • Погоджує та візує в установленому порядку проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції Відділу.
 • Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності Відділ.
 • Забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня працівників Відділу.
 • Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також виконує завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями міського голови.
 • Діє від імені Відділу та представляє його у межах своєї компетенції у відносинах з інвесторами, державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами.
 • В межах своєї компетенції готує розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • Начальник відділу несе персональну відповідальність за:
  • Виконання покладених на Відділ завдань та функцій і здійснення ним визначених цим Положенням повноважень.
  • Відповідність прийнятих ним рішень чинному законодавству.
  • Виконання рішень Кремінської міської ради, її виконавчого комітету, доручень і розпоряджень Кремінського міського голови.
  • Своєчасне і достовірне надання інформації та звітності, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Оплата праці посадових осіб відділу здійснюється згідно з чинним законодавством. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
 • Структура Відділу визначається рішенням міської ради, штатний розпис Відділу затверджується розпорядженням Кремінського міського голови.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 213 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG