Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 10 серпня 2021 08:57

Про утворення місцевої Ради підприємців

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«24» червня 2021 року

Кремінна

№ 8/14

Про утворення місцевої Ради підприємців

 

З метою залучення суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіонах, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, вирішення проблемних питань діяльності суб'єктів малого підприємництва, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі», беручи до уваги лист Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області від 21.05.2021 року № 01-28-489, Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити місцеву Раду підприємців та затвердити Положення про неї, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Затверджено
рішення восьмої сесії
Кремінської міської ради
VІІІ скликання
від «24» червня 2021 № 8/14

 

Положення
про місцеву Раду підприємців

 

 1. Місцева Рада підприємців (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кремінської міської ради.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розгляду підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;

4) розгляд пропозицій, проектів суб’єктів підприємницької діяльності щодо комплексних та районних (місцевих) програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;

5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:

- формування та реалізації державної економічної, податкової політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;

- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в громаді;

- розв’язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;

6) участь у розробленні регіональних, державних цільових програм, здійсненні контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, передбачених для їх виконання;

7) участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що належать до компетенції Ради;

8) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади (місцевого самоврядування) у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

9) забезпечення урахування громадської думки під час підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань підприємницької діяльності;

10) участь у розробленні механізму надання державної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності, вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні таких питань;

11) надання інформаційної та аналітичної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для організації своєї роботи та виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи;

4) забезпечувати функціонування «телефону довіри», «гарячої лінії» та інших форм взаємодії з громадськістю, органами виконавчої влади і суб’єктами господарювання, оперативне вирішення проблемних питань, що виникають у процесі господарської діяльності. 

 1. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 2. Склад ради підприємців формується з числа представників суб’єктів господарювання.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

 1. Рада підприємців обирає з числа своїх членів голову, одного заступника та секретаря.
 2. Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях комітетів, у нарадах, які проводяться з питань діяльності Ради.
 3. Члени ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 4. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням голови. 

Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні та секретар.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

 1. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
 2. Рада може мати бланк із своїм найменуванням.
 3. Рада інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН


КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«___»__________20____

м. Кремінна

№_____

Про затвердження складу
Ради підприємців

 

З метою залучення суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіонах, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, вирішення проблемних питань діяльності суб'єктів малого підприємництва, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі», беручи до уваги лист Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області від 21.05.2021 року № 01-28-489:

 

 1. Утворити та затвердити склад Ради підприємців (додається).
 2. Встановити, що особи, які не підпорядковуються Кремінській міській раді, включені до складу Ради підприємців за згодою.
 3. Раді підприємців забезпечити проведення відповідної роботи згідно з вимогами чинного законодавства України та Положенням про Раду підприємців.
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Макогон Н.М.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Додаток 1
до розпорядження міського голови
від ______________2021 р. № _____

 

Склад Ради підприємців

Акімов С.М.

 

Фізична особа-підприємець

Бугайова О.І.

 

Керівник ПП «Продгрупсервіс»

Бурменко М.С.

 

Фізична особа-підприємець

Глухова О.В.

 

Фізична особа-підприємець

Гриценко Л.А.

 

Фізична особа-підприємець

Іщенко Н.І.

 

Фізична особа-підприємець

Наумчук Ю.М.

 

Голова ФГ «Ірина»

Несчетна Т.Б.

 

Фізична особа-підприємець

Пономарьова Т.І.

 

Фізична особа-підприємець

Онопрієнко А.П.

 

Фізична особа-підприємець

Савченко В.В.

 

Фізична особа-підприємець

Сімонов А.Л.

 

Голова ГО «Кремінська бізнес-асоціація»

Скляров В.М.

 

Директор ДП «Кремінське ЛМГ»

Сухар С.В.

 

Керівник ДП «Кремінський ринок»

Чеботар А.А.

 

Фізична особа-підприємець

Чорнобай О.С.

 

Керівник ТОВ «НВП «Аеромех»

Шахов О.М.

 

Керівник ТОВ «Югал ПШК»

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                      Наталя МАКОГОН

Read 193 times
Kremins'ka TG