Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

РЕГЛАМЕНТ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Додаток до рішення Кремінської  міської ради від        «02»  грудня 2015 р. № 2/3

 

РЕГЛАМЕНТ

КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1. Регламент Кремінської міської ради сьомого скликання (далі по тексту - Регламент) регулює питання щодо порядку скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради.

2. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

3. Даний Регламент діє в межах строку повноважень міської ради сьомого   скликання.

4. У випадку, якщо   положення   даного   Регламенту   будуть   суперечити   нормам   діючого законодавства, які будуть прийняті після його затвердження, даний Регламент діє в частині,   що не суперечить вказаним нормам.

5. Рада діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, даним Регламентом та іншими актами,  прийнятими радою в межах її повноважень.

6. Кожна середа є депутатським днем, тобто днем, в який керівники виконавчих органів ради та заступники міського голови проводять прийом депутатів ради з питань здійснення ними їх депутатських повноважень, а також днем. , коли депутати ради ведуть прийом громадян, за місцем, визначеним радою для їх прийому.

7. Пропозиції по процедурним питанням, затверджуються радою, якщо вони не суперечать діючому законодавству .

 

II. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАДИ.

 

1. Рада проводить роботу сесійно.

2. Сесії ради скликаються Кремінським міським головою (далі по тексту - міський голова), крім випадків передбачених ч. 6,7,8 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

4 Про скликання сесії міський голова, а у випадках, передбачених ч. 6 ст.46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні" , секретар ради  видає розпорядження, а інші особи, яким діючим законодавством надано право скликати сесії або секретар ради у інших випадках ніж передбачено ч. 6 ст. 46 Закону - рішення про скликання сесії. Розпорядження та рішення про скликання сесії реєструються у книзі розпоряджень міського голови та зберігаються у спеціаліста з питань ведення прийому громадян та діловодства.

5. Міський голова повинен також скликати сесію ради за пропозицією: - не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради; виконавчого комітету міської ради .

6. Пропозиція депутатів про скликання сесії ради:

6.1. повинна бути викладена письмово та підписана усіма депутатами, що підтримали цю пропозицію з зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, дати підпису ними пропозиції. Підписи повинні міститися на тому ж листі, що і основний текст пропозиції.

6.2. повинна бути мотивованою, тобто мати обґрунтування та посилання на норми діючого законодавства, а також містити перелік питань, що пропонуються для розгляду радою та мотиви необхідності їх розгляду саме в цей час.

6.3. до пропозиції в обов'язковому порядку додаються:

6.3.1.протокол зборів не менш як однієї третини депутатів ради від загального її складу, на яких було ініційовано внесення пропозиції щодо скликання сесії ради, в якому повинно бути зазначено - кількість депутатів ради, які були присутні на зборах, їх прізвища, ім'я, по батькові, питання, що пропонуються для розгляду радою, а також прізвища, ім'я, по батькові депутатів ради, присутніх на цих зборах, яким  було доручено подати міському голові пропозицію з усіма необхідними документами, та прізвища, ім'я, по батькові депутатів, що були обрані головою та секретарем зборів. Вказаний протокол повинен бути підписаний головою та секретарем цих зборів та містити дату та місце їх проведення,

6.3.2.проекти рішень ради, по питаннях, що пропонуються депутатами для розгляду радою.

7. Пропозиція виконавчого комітету про скликання сесії ради повинна бути оформлена шляхом прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення з цього питання. Вказане рішення повинно бути мотивованим, тобто, мати обгрунтування та посилання на норми діючого законодавства, містити перелік питань, що пропонуються для розгляду радою та мотиви необхідності їх розгляду саме в цей час, а також містити проекти рішень ради з вказаних питань, які були розглянуті виконавчим комітетом відповідно до вимог ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Вказане рішення повинно бути прошито та скріплено підписами членів виконавчого комітету, які були присутні на його засіданні та проголосували за прийняття цього рішення.

8. Пропозиції депутатів та виконавчого комітету, оформлені неналежним чином, тобто без дотримання вимог даного Регламенту та пропозиції до яких не додані вищевказані документи та проекти рішень ради розгляду не підлягають.

9. Пропозиції депутатів щодо скликання сесії ради з вищевказаним протоколом та проектом рішень ради подаються на ім'я міського голови через спеціаліста з питань ведення прийому громадян та діловодства.

10. Сесії ради скликаються секретарем ради:

10.1 .У разі немотивованої відмови міського голови скликати сесію ради:

- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після подання пропозицій, відповідно до вимог п.5 цього розділу Регламенту, при цьому, секретар ради має право скликати сесію не раніше першого робочого дня, наступного за тим, в який закінчився вказаний у цьому пункті строк;

- якщо сесія не скликається міським головою у строки передбачені законодавством України.

10.2.У разі неможливості міського голови скликати сесію ради:

- відповідно до доручення міського голови, при цьому це доручення повинно бути оформлено шляхом видання ним відповідного розпорядження;

11. Скликання сесії іншими особами.

11.1 У разі  якщо міський голова чи секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п.5 даного розділу Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину її загального складу або постійною комісією ради. Вказаний у цьому пункті строк обчислюється:

- щодо пропозицій не менш як третини депутатів від загального складу ради, з дня наступного за тим ,в який ця пропозиція надійшла до спеціаліста з питань прийому громадян та діловодства;

-  щодо пропозиції виконавчого комітету, з дня наступного за тим, в який вона була оформлена відповідно до вимог п.7 розділу II Регламенту.

При цьому депутати та постійні комісії мають право скликати сесію не раніше першого робочого дня, наступного за тим, в який закінчився вказаний у цьому пункті строк.

11.2.Порядок скликання сесії депутатами ради.

11.2.1.Про скликання сесії депутати ради, які становлять не менш, як одну третину від її загального складу, приймають рішення. Вказане рішення приймається на зборах цих депутатів та подається разом з проектами рішень ради (які повинні бути підготовлені депутатами по усім питанням її порядку денного), яким  це було доручено на вказаних загальних зборах. Разом з зазначеним рішенням та проектами рішень ради також подається протокол вказаних зборів.   Протокол повинен містити дату проведення зборів, кількість депутатів, які були присутні на цих зборах, їх прізвища, ім'я, по батькові, порядок денний, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, прізвища, ім'я, по батькові обраних голови і секретаря зборів, а також прізвища, ім'я, по батькові депутата (ів), якому(им) було доручено оформити та подати рішення про скликання сесії ради, проекти рішень ради та протокол зборів депутатів а також прізвище, ім'я, по батькові депутата, якому доручено відкрити пленарне засідання ради. Протокол повинен бути підписаний головою та секретарем зборів депутатів.

11.2.2. Рішення депутатів про скликання сесії повинно бути підписано на тому ж листі, що і текст рішення усіма депутатами із числа присутніх на загальних зборах, які проголосували за його прийняття, при цьому кількість депутатів, які підписали це рішення повинна складати не менш, як одну третину від загального складу ради

11.2.3. Рішення депутатів ради про скликання сесії при дотриманні усіх умов, передбачених діючим законодавством та даним Регламентом реєструється у приймальні міської ради.

11.3.Порядок скликання сесії постійними комісіями.

11.3.1.Рішення про скликання сесії ради, постійна комісія приймає на своєму засіданні. Рішення постійної комісії   про   скликання   сесії   вважається   прийнятим,   якщо   за   його   прийняття проголосувало більшість членів комісії. від її загального складу. Вказане рішення відображається у протоколі засідання постійної комісії  , при цьому протокол повинен містити дату проведення засідання комісії, кількість членів комісії присутніх на засіданні, прізвище, ім'я, по батькові всіх присутніх на комісії депутатів, порядок денний засідання комісії, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, прізвище, ім'я , по батькові депутата, якому доручається відкрити пленарне засідання ради. Вказаний протокол засідання постійної комісії, крім осіб, які повинні його підписувати згідно Положення про постійні комісії Кремінської міської ради шостого скликання, також повинен бути підписаний всіма членами комісії, які були присутні на її засіданні та проголосували за прийняття рішення про скликання сесії ради. Протокол засідання постійної комісії разом з проектами рішень ради по усім питанням порядку денного надаються  секретарю ради.

11.3.2. Протокол постійної комісії, в якому відображене рішення про скликання сесії ради ,при дотриманні усіх умов, передбачених діючим законодавством та даним Регламентом, реєструється  секретарем ради .

12.  Розпорядження та рішення про скликання сесії ради повинні містити день та час скликання сесії, місце її проведення, вказане у даному Регламенті, та порядок денний сесії ради.

13. Розпорядження та рішення про скликання сесії доводиться через засоби масової інформації до відома депутатів та населення не пізніше, як за 10 днів до дня скликання сесії, а у виняткових випадках не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які вносяться на розгляд.

14. За 5 днів до скликання сесії ради кожен депутат має право отримати для ознайомлення проекти рішень по кожному питанню порядку денного сесії ради у секретаря ради.

 

111. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД РАДИ.

 

1.   Формування порядку денного сесії.

1.1.Порядок денний сесії ради формується міським головою, а у разі скликання сесії відповідно до вимог діючого законодавства та даного Регламенту іншими особами - цими особами.

1.2.Порядок денний сесії ради формується особами що її скликають з урахуванням плану роботи ради та на свій розсуд, по мірі необхідності розгляду відповідних питань, а також за попередньо поданими   письмовими  пропозиціями  постійних  комісій  ради,  депутатів  ради,   виконавчого комітету і інших суб'єктів, яким це право надано діючим законодавством, а у разі, якщо сесія відповідно до діючого законодавства скликається іншою особою ніж міським головою - також за його (міського голови) пропозиціями. Пропозиції суб'єктів, про які йдеться, повинні бути подані секретарю ради.

1.3.Порядок оформлення пропозицій до порядку денного сесії ради.

1.3.1 .Пропозиції виконавчого комітету до порядку денного сесії ради оформлюються виконавчим комітетом шляхом прийняття ним рішення про внесення питання на розгляд ради, до якого обов'язково додається проект рішення ради з цього питання.

1.3.2.Пропозиції інших суб'єктів повинні бути оформлені у письмовому вигляді з зазначенням в них питань, які пропонується внести до порядку денного сесії ради, обгрунтування необхідності їх внесення та мати посилання на норми діючого законодавства.,згідно яких це питання віднесено до повноважень ради. Пропозиції, подані та оформлені без дотримання положень цього пункту., не підлягають розгляду.

1.4. При поданні пропозицій суб'єктами, які вказані у пп. 1.3.2., п.1.3. цього розділу Регламенту, проекти рішень ради по цим пропозиціям готуються суб'єктами, які їх   запропонували. Після підготовки проектів рішень вони розглядаються  апаратом виконавчого комітету .

2.     За результатами розгляду вищевказаних пропозицій до порядку денного сесії ради можуть вноситися тільки питання, які відповідно до вимог діючого законодавства віднесені до повноважень ради.

3.    Про  не включення пропозицій до порядку денного сесії ради,  суб'єкт,  від якого  вона виходила, повідомляється письмово з зазначенням обґрунтувань.

4.    Після доведення розпорядження або рішення про скликання сесії ради до відома населення через засоби масової інформації, до моменту відкриття сесії ради, до її порядку денного не можуть бути внесені  зміни та  доповнення.

5.   Розгляд проектів рішень ради постійними комісіями, відповідними органами, посадовими особами, тощо.

5.1. Проекти рішень ради до її пленарного засідання розглядаються постійними комісіями, а також секретарем ради, секретарем виконавчого комітету, відповідним(и) заступником(ами) Кремінського міського голови, юридичним відділом Кремінської міської ради та іншими виконавчими органами ради, до відання яких відноситься питання, відображене у проекті рішення ради.

5.2.  Якщо діючим законодавством передбачена необхідність узгодження питання, викладеного в проекті рішення або (та) самого проекту рішення з іншими органами чи посадовими особами, проект рішення узгоджується також з цими особами та органами.

5.3.  Якщо діючим  законодавством  передбачена необхідність отримання  висновку (ів)  щодо проекту рішення від відповідного(их) суб'єкту(ів), особа (особи) що є відповідальною (ими) за підготовку проекту Ради, повинна забезпечити отримання даного висновку до пленарного засідання ради. Постійна комісія ради, яка згідно вимог Положення про постійні комісії Кремінської міської ради є відповідальною постійною комісією щодо реалізації повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу ,внесеного на розгляд ради проекту регуляторного акту. Порядок і строки   підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених на розгляд ради проектів регуляторних актів визначаються відповідальною постійною комісією.

5.4.  Проект  рішення  також  розглядається   особою,  за   клопотанням   (заявою)  якої  він   був підготовлений.

            5.5.  За результатами розгляду проекту рішення ради він,  візується без зауважень, а у разі наявності зауважень - з зауваженнями, відповідними посадовими особами. Підпис посадової особи  підприємства, установи,  організації (крім  виконавчих органів  ради) скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

5.6. Письмові зауваження та (або) пропозиції, які мають місце до проекту рішення повинні бути мотивованими.

            6.  До проекту рішення ради, який надається на розгляд вищевказаних суб'єктів та осіб, повинні додаватися документи, обов'язковість яких передбачена діючим законодавством України та інші необхідні документи, а також зауваження, пропозиції, висновки і таке інше суб'єктів та осіб, які вже розглянули цей проект.

7.   Проект рішення ради та додані до нього документи повинні бути прошиті та скріплені підписом особи, що є відповідальною за підготовку рішення та секретарем ради. На зворотній стороні останнього листа проекту рішення розміщується лист його погодження.

8.     Лист погодження підписується особою, відповідальною за його підготовку.

9.     Особою, відповідальною за підготовку проекту рішення ради є:

9.1. у  разі,   коли   проект рішення  був  підготовлений  виконавчим  органом   ради  -  керівник відповідного виконавчого органу ради;

9.2.  у разі, коли проект рішення був підготовлений постійною комісією ради- голова цієї комісії:

9.3.  у разі, коли проект рішення був підготовлений депутатом - цей депутат;

9.4.  у разі, коли проект рішення був підготовлений іншим суб'єктом - цей суб'єкт.

10. Якщо до проекту рішення мають місце додатки, або інші документи, які затверджуються (погоджуються, встановлюються тощо) цим рішенням вони після прийняття радою рішення, підписуються відповідальною особою за підготовку проекту рішення. Прийняті та підписані міським головою рішення ради з усіма документами, що до нього додаються, повинні бути прошиті та скріплені підписом осіб, зазначених у п. 7 розділу III Регламенту, а також підписом міського голови та печаткою.

11.  Не пізніше ніж як за 3 дня до дня сесії ради до проекту рішень ради міським головою, секретарем   ради,   постійними   комісіями   ради,   депутатами   ради   можуть   бути   подані зауваження та пропозиції. Зауваження та пропозиції постійних комісій ради, депутатів ради подаються  у  письмовому  вигляді  секретарю ради.  Зауваження та  пропозиції постійних комісій ради повинні бути викладені у протоколі   їх засідань. Зауваження та пропозиції розглядаються секретарем ради та за дорученням міського голови відповідними виконавчими органами ради та іншими необхідними суб'єктами, після чого зауваження та пропозиції, які не суперечать     діючому  законодавству,   відповідають  питанню,   відображеному  у   проект рішення ради та є взаємно узгодженими, узагальнюються, та за узгодженням з  міським головою або секретарем ради , як правило, включаються до проекту рішення ради. В день проведення пленарного засідання ради голови постійних комісій ради отримують проекти рішень ради для ознайомлення членів комісії. У разі, якщо проект рішення ради містить вищевказані  пропозиції та зауваження,  на  першій  сторінці   проекту рішення  ставиться відмітка „Уточнений проект". В разі необхідності головуючий без проведення голосування, за своєю ініціативою, або за ініціативою голів постійних комісій ради , може у ході пленарного засідання Ради оголосити перерву для розгляду „Уточненого проекту" рішення ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради. Зауваження та пропозиції подані пізніше строку , вказаного у цьому пункті, можуть розглядатися на пленарному засіданні ради за пропозицією осіб, що їх подали.

 

IV. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ, РОЗГЛЯД НЕЮ ПИТАНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ.

 

1.    Загальні положення щодо проведення пленарного засідання ради.

1.1. Пленарні засідання ради проводяться у залі засідань будівлі Кремінської міської ради.

1.2. Пленарні засідання ради починаються о десятій годині ранку, включаючи перерви на 15 хвилин кожні 2 години роботи та годинну перерву на обід, як правило, з 12 до 13 години,, якщо радою не буде прийняте інше рішення в порядку, призначеному цим Регламентом.

1.3. Якщо до 18 години не всі питання порядку даної сесії будуть розглянуті, а радою не буде прийняте рішення про продовження терміну пленарного засідання, міський голова, або інша особа, яка відповідно до вимог діючого законодавства веде пленарне засідання ради (далі по тексту головуючий), без проведення голосування об'являє перерву до дев'ятої години ранку наступного дня. Пленарне засідання може бути продовжено за рішенням ради, але у будь-якому випадку не більш ніж до двадцятої години. Якщо до двадцятої години не всі питання порядку  денного  будуть  розглянуті,  головуючий  без  проведення   голосування   повинен оголосити   перерву  до  дев'ятої  години  ранку  наступного дня.   На  підставі   пропозицій головуючого та за рішенням ради перерва може бути продовжена на більш тривалий термін, але у будь-якому випадку не більш ніж 3 доби, за винятком вихідних та святкових днів.

1.3.1. Спілкування на пленарних засіданнях ради і засіданнях іі комісій та виконавчого комітету вільне , діловодство ради та її органів, ведеться державною мовою.

1.3.2.    У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть  бути  проведені  окремі  або  спільні     засідання   постійних  комісій,  а також оголошені  додаткові  перерви  в  роботі  сесії з  визначенням  у  кожному  випадку  їх тривалості.

1.4.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

1.5.  Сесія ради проводиться гласно. У разі, коли радою розглядається питання по якому діючим законодавством   передбачена  обов'язковість  проведення  закритого   пленарного  засідання, пленарне засідання проводиться закрито. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, які мають таке право відповідно до вимог діючого законодавства, члени   виконавчого   комітету,   представники   юридичного   відділу   про   що   головуючий повідомляє раді, а також інші особи, присутність яких, за рішенням ради буде визнана необхідною для розгляду відповідного питання.

2.  Порядок реєстрації депутатів що прибули на сесію.

2.1.Реєстрація депутатів, що прибули на сесію починається за годину до початку пленарного засідання ради. Реєстрація здійснюється представником виконавчого апарату ради, за списком депутатів ради, в алфавітному порядку з зазначенням у списку загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію, після чого даний список передається головуючому.

2.2.   У разі, якщо пленарне засідання ради продовжується більш ніж один день, реєстрація депутатів проводиться кожен день у вищевказаному порядку.

2.3.   В ході   пленарного  засідання   ради   лічильною   комісією  у   нижченаведених   випадках проводиться перереєстрація депутатів:

на вимогу головуючого на пленарному засіданні;

перед проведенням таємного голосування.

2.4.Головуючий повинен оголошувати на пленарному засіданні ради підсумки перереєстрації депутатів ради після її проведення.

2.5.Про неможливість своєї участі в пленарному засіданні ради депутати ради до пленарного засідання ради повинні сповістити міського голову, або секретаря ради.

2.6. За неприйняття участі в пленарному засіданні ради депутати несуть відповідальність відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".                                                       '

3.Головуючий на пленарному засіданні ради:

3.1 .Головуючий на пленарному засіданні ради з дотриманням вимог Регламенту:

-  відкриває, веде та закриває пленарні засідання ради, оголошує перерви у пленарному засіданні;

-  забезпечує дотримання вимог Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні, приймає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні;

- надає депутатам слово для доповіді, співдоповіді, виступів тощо на пленарному засіданні в порядку надходження   заявок   про   це   від   них.   У   випадках   порушення   вказаними   особами   Регламенту головуючий має право попередити їх і перервати виступаючого;

. - надає слово для  виступу запрошеним  на пленарне засідання, що записалися для  виступу по відповідному питанню;

-    при необхідності за рішенням ради має право продовжити час доповіді, співдоповіді, виступу, тощо;

-  оголошує письмові запити, запитання, заяви, довідки, пропозиції та зауваження депутатів, тощо;

- ставить питання на голосування;

- оголошує результати голосування та про прийняття чи неприйняття рішення;

-   дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії ради робочим органам  і  працівникам виконавчих органів ради, керівникам підприємств, установ, організацій, виконавчому комітету;

- здійснює інші повноваження, що передбачені діючим законодавством та Регламентом.

3.2. Головуючий:

- має право задавати питання;

-    має право в першочерговому порядку вносити пропозиції, поправки, зауваження тощо, щодо питань, які розглядаються на пленарному засіданні ради (якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, поправки, зауваження тощо, його пропозиції поправки та зауваження, тощо, ставляться на голосування першими);

- має інші права, передбачені діючим законодавством та Регламентом.

3.3.  Під час пленарного засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінку відносно виступаючих І їх доповідей, співдоповідей, виступів, тощо за винятком випадків, коли вказані особи:

- використовують образливі вирази, непристойні слова і закликають до    незаконних дій;

- перевищують час, відведений для доповіді, співдоповіді, виступу тощо;

- висловлюються не по обговорюваному питанню;

- допускають помилки.

4.    Робочі органи пленарного засідання ради:

4.1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради. Для його ведення із числа депутатів утворюється  секретаріат сесії у  кількості  2 осіб.  Для   проведення    голосування  утворюється  лічильна  комісія  у   кількості  3 осіб.

4.2. Секретаріат веде протокол сесії ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, пропозиції, зауваження тощо та передає їх головуючому на пленарному засіданні, виконує інші функції, передбачені Регламентом .

4.3.  Лічильна комісія після її утворення здійснює:

-  підрахунок голосів по питанням, що розглядаються радою на її пленарному засіданні, результати якого голова лічильної комісії оголошує, підсумки голосування відображаються в протоколі сесії;

-   перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог Регламенту;

-   оголошує результати голосування;

-   виконує інші функції ,передбачені Регламентом .

4.4.  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії .

4.5. Лічильна комісія по питанням своєї роботи більшістю голосів від її загального складу приймає рішення, які відображаються у протоколі.

4.6.  Протокол лічильної комісії підписують її голова та секретар, а у випадках, передбачених Регламентом , також і інші члени комісії (таємне/поіменне голосування )

5.   Хід пленарного засідання ради.

5.1.Сесію ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених діючим законом та Регламентом, інша особа.

5.2.  На початку сесії головуючий оголошує результати реєстрації депутатів ради, які прибули на її пленарне засідання.

5.3.  Якщо результати реєстрації депутатів свідчать про правомочність сесії, головуючий оголошує сесію ради відкритою та повідомляє депутатів про осіб, присутніх на її пленарному засіданні за запрошенням.

5.4. Після відкриття головуючим сесії ради на ній утворюються робочі органи в порядку, визначеному Регламентом.

5.5. Після утворення робочих органів головуючий оголошує порядок денний сесії ради, який був сформований у порядку, визначеному розділом III Регламенту.

5.6. Після оголошення порядку денного сесії ради, до нього, на підставі рішення ради за пропозицією та зауваженнями головуючого, або депутатів ради, можуть бути винесені зміни (доповнення порядку денного сесії новими питаннями або виключенням з нього будь яких питань), при цьому кожна пропозиція і зауваження, щодо зміни порядку денного сесії голосується окремо. Суб'єкт, від якого  надійшла пропозиція  щодо доповнення  порядку денного ради  новим  питанням, повинен через секретаріат, разом з пропозицією, яка повинна бути оформлена у письмовому виді, подати проект рішення ради з цього питання. Зауваження до питань, що включені до порядку денного  сесії ради  не повинні  змінювати суті  питання  та виходити за його межи. Зауваження до питань, що включені до порядку денного сесії ради що змінюють суть питання або виходять за його межі на голосування не ставляться.

5.7.  Після внесення змін до порядку денного сесії, рада приймає рішення про його затвердження. У разі, якщо до порядку денного сесії в порядку, визначеним Регламентом не надійшло будь - яких пропозицій і зауважень щодо його зміни, порядок денний сесії затверджується одразу після його оголошення.    Головуючий    повинен    до    розгляду    першого    питання    порядку    денного проінформувати депутатів про подані депутатські запити, прийняти відповідне рішення по запитам шляхом голосування, та доповісти про хід виконання раніше прийнятих рішень по запитам.                                    \

5.8.  До оголошення порядку денного сесії головуючий, секретар ради, голови постійних комісій та депутати мають право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи тощо, які вважають доцільними,  при  цьому головуючий  має право першочергового  виступу, у разі необхідності головуючий має право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи тощо, а також в будь - який час у ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступів та процедуру голосування і підрахунку голосів.

5.9.  Після затвердження порядку денного сесії ради, головуючий оголошує про перехід до розгляду його першого питання

5.10. Після закінчення розгляду кожного питання порядку денного сесії,     головуючий оголошує про перехід до розгляду питання порядку денного.

5.11.  Розгляд питань порядку денного сесії здійснюється згідно вимог Регламенту.

5.12.  Після розгляду усіх питань, внесених до порядку денного сесії ради головуючий закриває її.

5.13.  Якщо сесія з будь - яких причин стає неправомочною, головуючий має право без рішення ради оголосити перерву на термін, який головуючий визначає самостійно або закрити сесію. Якщо після закінчення перерви сесія знову буде неправомочною головуючий закриває її.

5.14.  Закриття  сесії здійснюється  головуючим  шляхом  оголошення  про  це  на  пленарному засіданні ради. Рішення про закриття сесії радою не приймається.

6. Розгляд питань порядку денного.

6.1.  Після оголошення головуючим переходу до розгляду відповідного питання порядку денного сесії він надає слово головам постійних комісій для оголошення їх висновків та (або) рекомендацій з цього питання або оголошує їх самостійно. Якщо питання порядку денного, яке розглядається та (або) проект рішення не були попередньо розглянуті постійними комісіями, виконавчим комітетом, а також іншими  суб'єктами, вказаними у п. 5 р. III Регламенту, головуючий може оголосити перерву. Термін перерви визначається голосуванням з цього питання радою.

6.2.  Після оголошення висновків та (або) рекомендацій постійних комісій головуючий надає слово для доповіді по питанню, що розглядається. Термін доповіді не повинен перевищувати 20 хвилин.

6.3. Після доповіді питання порядку денного сесії головуючий має право задати запитання доповідачу, після чого надає таке право іншим особам, серед яких, депутати ради мають першочергове право. Запитання, що задаються доповідачу не повинні виходити за межі обговорюваного питання порядку денного сесії ради.

6.4 Якщо по обговорюваному питанню є співдоповідач(і), після того, як доповідач відповість на всі запитання( у разі їх наявності) головуючий надає слово для співдоповіді. Термін співдоповіді не повинен перевищувати 10 хвилин.

6.5.   Після закінчення виступу співдоповідача йому можуть бути задані запитання у порядку, передбаченому пп. 6.3 п.6 р. IV Регламенту.

6.6.  Після закінчення доповіді, співдоповіді, а також запитань (у разі їх наявності) головуючий надає слово для виступів. Термін виступу не повинен перевищувати 5 хвилин.

6.7.  Міський голова, секретар ради, голова постійної комісії, керівник фракції та групи вправі взяти слово для виступу, тощо в будь - який час (крім часу коли проводиться голосування, підрахунок голосів та виступ іншої особи).  Серед вказаних осіб та інших осіб, присутніх на сесії ради, міський голова має право першочергового виступу. Будь - який депутат може виступити по тому   самому питанню порядку денного сесії не більш двох разів. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище. Депутат має право передати слово іншому депутату.

6.8.  Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які поступили у ході сесії ради повинні бути подані суб'єктом, який їх запропонував (крім міського голови та секретаря ради), в письмовому вигляді в секретаріат сесії, при цьому вони повинні бути підписані цим суб'єктом з зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, а для осіб, які не є депутатами також - міста роботи та посади. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які поступили у ході сесії від груп (фракцій) повинні бути підписані їх керівниками з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові.

6.9.  У ході пленарного засідання, рада може прийняти рішення про припинення виступів.

6.10.   При розгляді питання порядку денного сесії головуючий, у разі необхідності з власної ініціативи або на вимогу інших осіб має право надати слово для інформації та(або) довідок з цього питання відповідній особі. Термін інформації не повинен перевищувати 7 хвилин, а термін для довідки - 3 хвилини.

6.11.  Після закінчення обговорення питання порядку денного сесії ради головуючий оголошує про перехід до голосування по даному питанню порядку денного.

6.12.  У разі, якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом, не надійшло ніяких пропозицій, зауважень, поправок головуючий ставить питання щодо прийняття цього проекту рішення.

6.13.  Якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом, надійшли пропозиції, зауваження, поправки головуючий ставить питання щодо прийняття вказаного проекту рішення за основу.  Після  цього на голосування головуючим ставляться вказані  пропозиції,  зауваження та поправки у порядку їх надходження, при цьому пропозиції, зауваження та поправки головуючого ставляться  на голосування першими,  потім - секретаря ради, потім - голів постійних комісій, керівників депутатських груп (фракцій), потім - інших осіб.

6.14.  Перед внесенням на голосування пропозицій, зауважень та поправок головуючий має право подати їх на розгляд відповідним посадовим особам, виконавчим органам ради, для чого головуючий має право без голосування з цього питання об'явити перерву у пленарному засіданні ради терміном не більш, як на 2 години. Після цього головуючий дає право виступу зазначеним особам або самостійно доповідає про розгляд наданих пропозицій, зауважень та поправок.

6.15.   Якщо з  вказаних пропозицій, зауважень та поправок були  надані  негативні  висновки, головуючий пропонує особі, яка їх запропонувала, зняти їх з розгляду. Якщо зазначена особа відмовляється, головуючий ставить пропозиції, зауваження та поправки на голосування.

6.16.  Якщо пропозиція, зауваження та поправка до проекту рішення є такою, що суперечить пропозиції, зауваженню, поправці, які вже були проголосовані та прийняті радою, ця пропозиція, зауваження, поправка на голосування не ставиться, про що головуючий повідомляє депутатам .

6.17. Після того, як були проголосовані пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення ради, головуючий ставить на голосування проект рішення ради в цілому з урахуванням усіх прийнятих пропозицій, зауважень, поправок до нього.

6.18.  У разі, якщо до проекту рішення було прийнято багато пропозицій, зауважень, поправок або таких, що є складними чи суттєво змінюють початковий текс проекту рішення, головуючий має право без прийняття радою окремого рішення оголосити перерву для оформлення секретаріатом сесії за допомогою виконавчого апарату міської ради та інших необхідних осіб остаточного тексту проекту рішення  ради з урахуванням всіх прийнятих до нього пропозицій, зауважень, поправок. Термін перерви встановлюється головуючим самостійно, але не більш 3 годин. В цьому випадку проект рішення ставиться на голосування після оформлення його остаточного тексту.

6.20.  У разі якщо у ході пленарного засідання ради по питанню порядку денного сесії надійшли альтернативні проекти рішення ради , першим ставиться на голосування проект рішення ради, який був підготовлений у порядку, визначеному розділом III Регламенту. Якщо вказаний проект рішення не був прийнятий, головуючий без проведення радою голосування, оголошує перерву для розгляду альтернативних проектів рішень ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради і іншими необхідними суб'єктами, у випадку, якщо вони попередньо не розглядалися відповідно до Регламенту. Термін перерви визначається головуючим самостійно без голосування з цього питання радою. Термін вказаної перерви, як правило, не повинен перевищувати 2 днів. Після   закінчення перерви головуючий надає слово для виступу головам постійних комісій та керівникам відповідних виконавчих органів та іншим суб'єктам, або самостійно доповідає про розгляд альтернативних проектів рішень ради. Якщо по альтернативним  проектам  рішень ради були  надані  негативні висновки, головуючий пропонує суб'єкту, який їх запропонував зняти їх з розгляду. Якщо цей суб'єкт відмовляється, головуючий ставить альтернативні проекти рішень ради на голосування в порядку черговості надходження їх до секретаріату.

7.Порядок прийняття рішень ради та набрання ними чинності.

7.1. Рішення ради приймаються у порядку, встановленому діючим законодавством та даним Регламентом, відкритим, поіменним або таємним голосуванням. Рішення ради з процедурних питань щодо проведення її пленарного засідання, не оформляються окремо, а зазначаються у протоколі сесії ради.

7.2.Таємне або поіменне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених законом, у всіх інших випадках таємне або поіменне голосування проводиться за  рішенням ради, при цьому   пропозиції   щодо   проведення   таємного   або   поіменного   голосування   по   кожному конкретному питанню можуть надходити від головуючого, секретаря ради та депутатів ради.

7.3.  Вирішальна частина проекту рішення ради з питання по якому законодавством передбачена обов'язковість    проведення   таємного   голосування    повинна   містити    питання    по    якому законодавством передбачена обов'язковість проведення таємного голосування.

7.4.  Порядок проведення поіменного голосування.

7.4.1.   Для  проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному  порядку складається список депутатів ради та міського голови. У вказаному списку міський голова вказується останнім.

7.4.2.  При голосуванні головуючий з трибуни по черзі називає прізвища депутатів ради.

7.4.3.  Навпроти прізвища кожної особи у вказаному списку головуючий відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, але ж не прийняли участі у голосуванні, головуючий робить відмітку "не прийняв участі у голосуванні", а напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, робить відмітку "відсутній".

7.4.4.  Вказаний список з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номер сесії, питання з якого проводилось голосування та кількості осіб, що проголосували "за", "проти", "утримуюсь", а також осіб, які не прийняли участі у голосуванні і осіб, .які відсутні на пленарному засіданні, підписується головуючим та секретаріатом .

7.5.  Порядок таємного голосування.

7.5.1. Для проведення таємного голосування, в холі другого поверху міської ради, встановлюється кабіна для голосування. Праворуч від кабіни для голосування на відстані від неї встановлюється скринька для бюлетенів, а ліворуч від кабіни для голосування - стіл лічильної комісії, де видаються бюлетені для голосування.

7.5.2.  Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку для бюлетенів, опечатує ї печаткою міської ради з зазначенням дати проведення таємного голосування, яка ставиться на підписи голови та секретаря лічильної комісії, та вкидає контрольний талон з підписами членів комісії.

7.5.3.   Тривалість таємного  голосування  встановлюється  за рішенням  ради  за  пропозицією головуючого. Голосування починається з моменту видачі бюлетеню першій особі (депутату ради або   міському   голові)   і   закінчується   по   закінченню  терміну,   встановленого  для  таємного голосування.

7.5.4.  Контроль за дотриманням терміну тривалості таємного голосування та за дотриманням порядку проведення таємного голосування здійснює лічильна комісія.

7.5.5.  Зразок бюлетеня (форма та зміст) затверджується рішенням ради за пропозицією міського голови або за пропозицією не менш як  однієї третини депутатів ради  від її загального складу .

    7.5.6.  Бюлетені для таємного голосування повинні бути  однаковими по якості паперу, на якому вони виготовляються, кольору, розміру, змісту та містити в собі проект рішення ради по якому проводиться таємне голосування, а також три варіанти відповіді: "за", "проти", "утримуюсь" з проставленими квадратами напроти них.

7.5.7.  Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає кількості депутатів,    які    пройшли   у    встановленому    Регламентом    порядку    перереєстрацію    перед проведенням таємного голосування та з урахуванням міського голови.

7.5.8.  Перед початком голосування лічильна комісія складає список для таємного голосування, до якого включає в алфавітному порядку прізвища усіх депутатів ради, останнім  включається прізвище міського голови (далі - список для таємного голосування).

7.5.9.  Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється лічильною комісією за столом лічильної комісії. При видачі бюлетенів біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії та особи, які отримують бюлетені.

7.5.10.  Безпосередньо перед видачею бюлетеню для таємного голосування на ньому ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії.

7.5.11.  Про отримання бюлетеню для таємного голосування особи, що його отримали ставлять свій підпис у списку для таємного голосування.

7.5.12.  Після завершення видачі бюлетенів список для таємного голосування підписується усіма членами  лічильної комісії.  У  списку зазначається дата     проведення  голосування,   напроти прізвища осіб, які відсутні, тобто не пройшли перереєстрацію перед проведенням таємного голосування на пленарному засіданні головою лічильної комісії робиться відмітка "відсутній", напроти прізвища осіб, які присутні, тобто пройшли перереєстрацію, але не одержали бюлетені для таємного голосування робиться відмітка "не одержав бюлетень"

7.5.13. Заповнення бюлетеню здійснюється депутатами та міським головою виключно у кабіні для голосування, тривалістю не більш 5 хвилин. Знаходження у кабіні більш  ніж однієї особи одночасно забороняється.

7.5.14.  У бюлетені для таємного голосування особа робить у квадраті напроти відповіді з якою вона згодна позначку "+", або іншу позначку.

7.5.15.  Після заповнення бюлетеню для таємного голосування особа повинна одразу пройти до скриньки для бюлетенів і опустити в неї бюлетень.

7.5.16. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

7.5.17.  Під   час проведення голосування не допускається припинення голосування, розкриття скриньки для бюлетенів та підрахунок голосів.

7.5.18.  По закінченню терміну, встановленого радою для таємного голосування лічильна комісія:

-  оголошує про його закінчення;

-   гасить, шляхом перекреслення, та підраховує невикористані бюлетені і запаковує їх в окремий пакет, який маркується словами "Невикористані бюлетені", на пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті; пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання;

-  перевіряє цілісність печатки на скриньці для бюлетенів та розкриває її у залі засідань.

7.5.19.   Після розкриття скриньки для бюлетенів комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньці. З цих бюлетенів комісія встановлює кількість бюлетенів, які визнані нею недійсними, кількість бюлетенів, по яких проголосоване "за", "Проти", "Утримуюсь".

7.5.20.    Недійсними  визначаються бюлетені не встановленого зразка, бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії, мають місце підписи інших осіб, бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки або позначки зроблені більш ніж в одному квадраті бюлетеня, на яких зроблені будь які помітки, що не передбачені цим порядком, мають місце будь - які виправлення (закреслення, забілення, підчистки, тощо).

7.5.21.    Недійсні бюлетені запаковуються лічильною комісією в окремий пакет, який маркується словами "Бюлетені, які визнані недійсними". На пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті. Пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання.

7.5.22.    Після підрахунку   голосів, бюлетені з відповідями "За", "Проти", "Утримуюсь" пакуються окремо, в залежності від відповіді у три пакети, які маркуються відповідно словами "За", "Против", "Утримуюсь". На пакетах з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у кожному пакеті. Пакети заклеюються та підписуються всіма членами лічильної комісії на лінії склеювання пакету.

7.5.23.    Під час підведення підсумків голосування, біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії. Підсумки таємного голосування лічильна комісія заносить до Протоколу про підсумки таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. При наявності особистої думки особи, що входить до складу лічильної комісії вона, у письмовому вигляді, додається до протоколу і оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради на якому здійснювалось таємне голосування.

7.5.24.   Про підсумки таємного голосування голова лічильної комісії доповідає Раді на пленарному засіданні одразу після їх проведення.

    7.5.25.  Головуючий на пленарному засіданні ради за підсумками таємного голосування, на підставі доповіді голови лічильної комісії оголошує про прийняття чи неприйняття рішення ради.

7.5.26.  Протоколи про підсумки таємного голосування додаються до протоколу сесії ради який,  разом з  вказаними документами зберігається у міській раді.

7.5.27.  У разі, якщо під час голосування, або після його закінчення, будуть виявлені порушення порядку таємного голосування, порушення або помилки при визначені підсумків голосування, за рішенням ради проводиться повторне голосування.

7.6.      Ніхто не вправі переривати голосування, що почалося.

7.7.   Рішення , прийняті радою на пленарному засіданні, підписуються міським головою, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Рішення ради скріплюється печаткою ради.

8. Фіксування ходу пленарного засідання ради.

8.1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради та може здійснюватися технічний запис ходу пленарного засідання ради.

8.2.  Протокол сесії ради  ведеться секретаріатом сесії, секретарем  міської ради  або  виконавчим апаратом ради.

8.3. Протокол повинен містити:

- найменування ради, порядковий номер сесії, дату проведення сесії;

- найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові головуючого на сесії;

-  число депутатів, обраних до ради, число депутатів присутніх на пленарному засіданні, які пройшли реєстрацію згідно вимог Регламенту;

-  порядок денний сесії; _

-   прізвища  і  посади доповідачів, співдоповідачів  і  виступаючих  по  кожному  питанню та депутатів, що внесли запити чи запитання;

-  зауваження, пропозиції, поправки, що були внесені по кожному проекту рішенням ради з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові особи що їх внесла;

-   результати   голосування   по  кожному  проекту  рішення   ради,  в  тому  числі   по   кожному зауваженню, пропозиції, поправки до них:

- запис про прийняття або неприйняття кожного рішення ради.

8.4. До протоколу додаються:

-  у разі наявності, тексти доповідей та співдоповідей по усім питанням, що розглядаються на пленарному засіданні;

-   рішення  ради з питань порядку денного сесії;

- тексти оголошених на сесії документів;

- списки для поіменного та таємного голосування (якщо такі голосування проводились);

- списки для реєстрації та перереєстрації депутатів;

- протокол лічильної комісії (таємне/поіменне голосування)

8.5. Протокол сесії ради повинен бути оформлений не пізніше ЗО днів з дня закриття сесії

8.6.  Протоколи сесії разом з документами та матеріалами, що додаються до нього, зберігаються у встановленому законодавством порядку у секретаря міської ради.            '

8.7. Протокол сесії підписується відповідно до вимог ч.  15 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування   в  Україні".   Протокол   сесії  прошивається   разом   з  усіма  документами  та матеріалами, що додані до нього.

 

У.ПЛАН РОБОТИ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕПУТАТАМИ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗВЕРНЕНЬ, ЗАПИТІВ, ЗАПИТАНЬ, ТОЩО.

 

1.Діяльність ради здійснюється відповідно до піврічних планів її роботи (надалі - план роботи ради).

2.План роботи ради на наступне півріччя затверджується радою не пізніше, як на останньому пленарному засіданні поточного півріччя.

3.Пропозиції щодо  плану  роботи  ради  на  наступне  півріччя  подаються  секретарю  ради суб'єктами, які мають право вносити пропозиції до порядку денного сесії ради не пізніш як за два місяця до закінчення поточного півріччя.

4.Секретар ради узагальнює надані пропозиції щодо плану роботи ради, після чого забезпечує підготовку  відповідного  проекту  рішення  ради  з  цього  питання  з дотриманням   вимог Регламенту та діючого законодавства.

5.На першому пленарному засіданні поточного півріччя міський голова звітує про виконання плану роботи ради за попереднє півріччя. На пленарному засіданні це питання розглядається останнім. Звіт про виконання плану роботи ради приймається нею до відома.

6.Пропозиції, звернення, запити, запитання, тощо депутатів крім тих, для яких визначений інший порядок, подаються депутатами на ім'я міського голови.

 

VI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ.

 

1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2.Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

4.Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

V11. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП.

 

1. Депутатська група може бути утворена в будь - який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів Ради.

2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

5. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

б. Діяльність депутатської групи припиняється:

-  у разі вибуття окремих депутатів   ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою п'яти депутатів;

-   у  разі   прийняття  депутатами   Ради,  які   входять до  її складу,  рішення   про  розпуск депутатської групи;

-  після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради;

7.Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність;

 

VIII. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ.

 

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради.

2.Депутати ради, які входять до складу депутатської фракції, обирають голову депутатської фракції.

3.Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради. Вказане рішення повинно бути оформлено протоколом. До протоколу додаються особисті заяви депутатів щодо зарахування до фракції. У протоколі повинна бути зазначена назва депутатської фракції, кількісний склад депутатської фракції. До секретаріату сесії подається також заява з пропозицією реєстрації депутатської фракції   Назви депутатських фракцій повинні бути різними.

4.Порядок роботи депутатської фракції визначається безпосередньо депутатською фракцією.

5.Депутатські фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

6.Міський голова та секретар ради не можуть входити до жодної депутатської фракції.

7.Діяльність фракції припиняється:

-  у разі прийняття більшістю депутатів, які входять до складу депутатської фракції рішення про припинення її діяльності, про що керівник депутатської фракції повідомляє раді на її черговому пленарному засіданні;

- після закінчення строку повноважень ради.

8.У разі якщо у складі депутатської фракції відбудуться будь - які зміни, керівник депутатської фракції повинен повідомити про це раду на черговому пленарному засіданні ради шляхом подання головуючому відповідної письмової інформації про це.

 

IX. ПРАВА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП, ФРАКЦІЙ,

 

Депутатські групи та фракції мають право: .

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо  обговорювати   кандидатури   посадових  осіб,  яких  обирає,   призначає   чи затверджує рада;

3)   на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4)  об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

X. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА РАДИ. (ст.5 ЗУ „ Про статус депутатів місцевих рад ")

 

1.   Повноваження депутата ради припиняється достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради у разі:

-  його відкликання виборцями у встановленому Законом порядку;

- припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

- обрання його депутатом іншої місцевої ради;

- визначення його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

-  набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

- його смерті;

2.    Повноваження депутата ради можуть припинитися достроково також за рішенням ради у зв'язку:

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

- з особистою заявою депутата місцевої ради про складання ним депутатських повноважень.

3.    Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються судом.

4.    У   разі  дострокового  припинення   повноважень депутата  ради   вибори  депутата  замість депутата, який вибув, проводяться  відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

XI. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1 Постійні комісії міської ради є органами ради, відповідальні перед нею і їй підзвітні.

2.Постійні комісії обираються радою із числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які відносяться до їх ведення, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3.Формування постійних комісій проводиться з урахуванням побажань депутатів. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії ради. Кількісний склад кожної комісії визначається рішенням ради, але не може бути менше 4 осіб. Депутат на підставі особистої заяви за рішенням ради може бути переведений до іншої комісії.

4.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за поданням міського голови. Заступник голови та секретар обираються на засіданні постійної комісії.

5.До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар ради.

6.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, вносити зміни та реорганізувати раніше створені комісії, вносити зміни у склад комісій.

7.У складі Кремінської міської ради утворюються та діють такі постійні комісії ради :

1) з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку із ЗМ1;

2) з  питань соціально-економічного розвитку території, планування, бюджету та фінансів;

3) з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку;

4) з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології;

5) з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення;  освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

8. Постійні комісії  працюють відповідно до  положення про  постійні комісії

 

 

Секретар Кремінської міської ради                                                  Е.В. Пилипенко      

Main Menu

Kremins'ka TG