Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 27 серпня 2021 11:46

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки

 

 1. Замовник: Кремінська міська рада :

92905, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби, 13

 

 1. Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кремінської громади на 2022-2023 роки (далі – проєкт Програми).

Згідно пунктів 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проєкт Програми є документом державного планування та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Основні цілі документа державного планування

Забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення, максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в громаді.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми розробляється на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 (зі змінами) «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року, затвердженої рішенням сесії Кремінської міської ради від 23.12.2020 № 2/6.

 

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії та Плану реалізації на 2021 - 2023 роки Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року, з визначенням території впливу, часових рамок і засобів впровадження, індикаторів результативності та орієнтовного обсягу фінансування, а також з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки виконання заходів Програми, зокрема, необхідно оцінити наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

Станом на 01 січня 2021 року на території Кремінської територіальної громади Луганської області, розташовано 10 територій природно-заповідного фонду (заповідні урочища місцевого значення - 4, заповідне урочище державного значення - 1, ботанічний заказник державного значення – 1, ботанічний заказник місцевого значення - 1, гідрологічний заказник місцевого значення - 1, зоологічний заказник місцевого значення - 1, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення – 1) та національний природний парк «Кремінські ліси».

 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення території Кремінської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

 

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

 

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми.

Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника: https://www.kremrada.gov.ua/ (розділ «Документи державного планування» підрозділ «Стратегічна екологічна оцінка») з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми на 2022-2023 роки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої зазначеними вище пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:
 2. Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до Кремінської міської ради:

92905, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби, 13

Телефон (06454) 2-16-42

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Строки подання

15 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»), тобто до 11.09.2021 включно.

Read 287 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG