Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 14 грудня 2022 11:37

2022/178. Про затвердження положення та складу Робочої групи з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської міської ТГ

KPEMIHCЬKA MICЬKA ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 грудня 2022 року                        м. Кремінна                         № 01-01/178

 

Про затвердження положення та складу Робочої групи
з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості
та відновлення Кремінської міської територіальної громади

 

З метою мобілізації зусиль усіх органів влади спільно з мешканцями громади для виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення факторів, що негативно впливають на стан безпеки та соціальної згуртованості, розроблення та впровадження громадських ініціатив, налагодження взаємодії поліції, ДСНС та населення на партнерських засадах на території Кремінської міської територіальної громади, у рамках Програми з відновлення та розбудови миру ПРООН в Україні; на виконання вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до Угоди про співфінансування між Європейським Союзом та програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 04 вересня 2007 року, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 No1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них» керуючись ст. ст. 4, 10,15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указу Президента України від 31.03.2022 №192/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області», Постанови Верховної Ради України «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

зобов’язую:

1. Створити Робочу групу з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської територіальної громади.

2. Затвердити Положення про Робочу групу з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської територіальної громади (додаток 1)

3. Затвердити склад Робочої групи з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської територіальної громади (додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступницю начальника військової адміністрації з житлово – комунальних та соціальних питань Макогон Н.М.

 

Начальник військової адміністрації               Олександр ДУНЕЦЬ


Додаток 1
до розпорядження
начальника військової адміністрації
від 13.12.22 №01-01/178

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської територіальної громади

 

  1. ЗАГАЛЬHІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Робоча група з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської міської територіальної громади (далі Робоча група) є дорадчо - консультативним органом, створеним з метою об'єднання зусиль громадськості, представників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб, для виявлення, обговорення, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на стан громадської безпеки (в подальшому – безпека) та соціальної згуртованості на території громади, протидії домашньому насильству, забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, приймати участь у розробленні програм комплексного відновлення та впровадженні заходів по відновленню Кремінської міської територіальної громади, в тому числі для розвитку та зміцнення цих напрямів.

1.2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

 

  1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

2.1. Активні жінки та чоловіки із числа місцевого населення можуть ініціювати створення Робочої групи шляхом повідомлення всіх зацікавлених сторін із числа осіб, зазначених у п.2.2 цього положення. Метою першого засідання групи є формування її складу.

2.2. Робоча група складається з постійних членів, Голови та Секретаря. Очолює Робочу групу Голова. Склад постійних членів має складатися із представників громади та має дорівнювати не менше 25 чоловік. Склад постійних членів групи має бути репрезентативним та інклюзивним стосовно всіх груп та спільнот, що мешкають у громаді, та на добровільній основі включати: представників від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, організацій громадянського суспільства, правоохоронних органів, служби надзвичайних ситуацій, інших служб, а також молоді, людей із інвалідністю, жінок та чоловіків, людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших незахищених верств населення, включаючи національні меншини та представників ЛГБТІ спільноти.

2.3. Зустрічі Робочої групи проводяться не рідше одного разу на два місяці.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

3.1. Робоча група у своїй діяльності:

3.1.1. Сприяє координації відносин між місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування, представниками громадських організацій, правоохоронних органів, волонтерськими організаціями та територіальною громадою з питань, що виносяться на обговорення Робочої групи та потребують їх участі та взаємодії.

3.1.2. Створює умови для здійснення контролю з боку громадськості соціально- значущих проблем, що мають значення для територіальної громади та її мешканців. Перелік таких проблем та їх пріоритетність визначається на засіданнях Робочої групи.

3.1.3. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадських активістів, волонтерів, ініціативних груп та інших жителів територіальної громади щодо діяльності Робочої групи та її поточного стану. Популяризує діяльність Робочої групи як дорадчо - консультативного органу в соціальних мережах та інших ЗМІ. Сприяє залученню до постійних членів Робочої групи всіх вразливих категорій суспільства або їх представників.

3.1.4. Здійснює консультативно-дорадчу функцію через проведення консультацій з громадськістю з питань, що винесені на обговорення Робочої групи, та подання вироблених рекомендацій на розгляд органів самоврядування, органів державної влади, міської військової адміністрації

3.1.5. Досліджує шляхи просування спільного врядування та громадсько- приватного партнерства для покращення якості життя мешканців територіальної громади.

3.1.6. Сприяє прозорому здійсненню повноважень державних органів влади в реалізації проєктів/програм місцевого розвитку та врахування громадської думки в прийнятті рішень стосовно питань місцевого розвитку.

3.1.7. Створює умови для реалізації принципів сталого розвитку на території громади та активного залучення жінок та чоловіків з усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади, а також забезпечує їх рівну участь у прийнятті суспільно важливих рішень через громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, органів державної влади, міської військової адміністрації.

3.1.8. Сприяє впровадженню на місцевому рівні державної політики з питань забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства щодо жінок, реалізації Національного та місцевого плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

3.1.9. Організовує та проводить засідання, зустрічі та інші заходи для досягнення мети, зазначеної в пункті 1.1 цього Положення.

 

  1. ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

4.1. Робоча група (або делеговані нею учасники) відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.1. Обговорює поточні проблеми щодо доступу до правосуддя, громадської безпеки, соціальної згуртованості, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в територіальній громаді з метою пошуку найбільш ефективних шляхів їх вирішення, враховуючи потреби вразливих груп населення;

4.1.2. Ініціює розробку та сприяє затвердженню спільних проєктів (програм) взаємодії населення, та різних інституцій (місцевих підрозділів Національної поліції, ДСНС, судів, центрів та бюро безоплатної правової допомоги, організацій громадянського суспільства) на засадах партнерства з метою посилення стану безпеки в територіальній громаді та підвищення довіри до цих органів влади, заохочення шанобливих і ненасильницьких стосунків між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями; запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, реалізації, реалізації Національного та міського плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» ;

4.1.3. Заслуховує ідеї/ пропозиції від громадських організацій або ініціативних груп щодо проєктів, які плануються/направлені для отримання трактової підтримки до донорських організацій та інституцій для погодження їх пріоритетності для територіальної громади;

4.1.4. Заслуховує проміжні / фінальні результати впровадження грантових проєктів з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості, доступу до правосуддя, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Community Policing) та інші.

4.1.5. Заслуховує звіти про діяльність поліції кожні два місяці з можливістю надати коментарі, зауваження, пропозиції від присутніх на засіданні Робочої групи.

4.1.6. Бере участь у виконанні Стратегії розвитку громади та Планів дій, програм соціального та економічного розвитку, цільових бюджетних програм у частині, що визначають стратегічні напрями профілактики правопорушень, запобігання та протидії злочинності, посилення безпеки, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, реалізації Національного та місцевого плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» у громаді.

4.1.7. Бере участь у засіданнях (круглих столах тощо), організованих органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

4.1.8. Сприяє постійному обміну/поширенню передового досвіду та запровадженню кращих практик роботи Робочих груп інших територіальних громад;

4.1.9. Розвиває мережеву діяльність Робочих груп на обласному/міжрегіональному рівнях.

4.1.10. Отримує в установленому порядку від державних органів інформацію з питань їх діяльності, крім інформації з обмеженим доступом.

4.1.11. Розробляє рекомендації у відповідності до своїх завдань та направляє їх правоохоронним органам, іншим державним органам влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням та суб'єктам господарювання.

4.1.12. Проводить вивчення та аналіз проблем вразливих груп населення (людей з інвалідністю, дітей-сиріт, ВПО, жертв домашнього та сексуального насильства, тощо).

4.1.13. Приймає участь у розробці програм комплексного відновлення Кремінської територіальної громади, які включатимуть заходи для забезпечення відновлення території яка постраждала внаслідок збройної агресії росії. Зокрема, це соціально-економічні питання, інфраструктурні, екологічні, містобудування тощо.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

5.1. Загальне керівництво Робочою групою здійснює Голова Робочої групи.

5.2. Рішення Робочої групи носять рекомендаційний характер та є формою місцевої ініціативи в питаннях місцевого розвитку. Рішення Робочої групи стосовно діяльності органів влади підлягають розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи у відповідності до ст.9 ЗУ «Про місцеве самоврядування».

5.3. Голова Робочої групи:

5.3.1. Відкриває і веде засідання Робочої групи.

5.3.3. Здійснює підрахунок результатів голосування.

5.3.4. Підписує протоколи засідань, листи, рекомендації Робочої групи.

5.3.5. Звітує щоквартально про роботу Робочої групи.

5.4. Секретар Робочої групи:

5.4.1. Веде фіксацію засідань Робочої групи шляхом складання Протоколу;

5.4.3. Організаційно забезпечує функціонування Робочої групи:

5.4.3.1. Складає Порядок денний;

5.4.3.2. Розміщує оголошення про чергове засідання не менше ніж на 7 днів перед датою його проведення;

5.4.3.3. Забезпечує систематизацію протоколів засідань та інших матеріалів до них, формуючи інформацію на сайт про проведення засідання;

5.4.3.4. Проводить засідання Робочої групи у разі відсутності Голови

5.5. Члени Робочої групи мають право:

5.5.1. Брати участь в обговоренні порядку денного та вносити пропозиції щодо його змісту;

5.5.2. Висловлювати окрему думку з обговорюваних питань та клопотати про внесення її до Протоколу.

5.6. Члени Робочої групи зобов'язані:

5.6.1. Бути присутнім на засіданнях Робочої групи;

5.6.2. Голосувати з обговорюваних питань;

5.6.3. Виконувати рішення, прийняті на засіданні Робочої групи.

5.7. Особи, що можуть бути присутніми на засіданнях Робочої групи:

5.7.1. Присутніми на засіданнях Робочої групи можуть бути всі за бажанням з правом виступу під час обговорення питань та їх дискусій.

5.7.2. Особи, що є присутніми під час засідань Робочої групи, мають право клопотати про внесення їх окремої думки до Протоколу, але без права голосування.

5.8. Рішення з питань, що обговорюються на засіданнях Робочої групи, приймаються простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх на засіданні.

5.9. Рішення Робочої групи вважаються прийнятими за умови присутності 1/2 членів Робочої групи плюс один член Робочої групи від її постійного складу.

5.10. Засідання Робочої групи є публічними та відкритими. У роботі Робочої групи можуть брати участь всі зацікавлені особи, але без надання права голосу.

5.11. Робоча група збирається та проводить засідання не рідше одного разу на два місяці.

 

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Це Положення затверджується розпорядженням начальника Кремінської міської військової адміністрації та вступає в силу з моменту його підписання.

6.2. Рішення про внесення змін або доповнень до цього Положення приймається на засіданнях Робочої групи простою більшістю голосів.

 

Заступник начальника військової
адміністрації з житлово-комунальних
та соціальних питань                                                   Наталя МАКОГОН


Додаток 2
до розпорядження
начальника військової адміністрації
від 13.12.22 №01-01/178

Склад
Робочої групи з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення Кремінської територіальної громади

 

Макогон Наталя – заступниця начальника військової адміністрації з житлово – комунальних та соціальних питань - голова робочої групи

Мамчур Ольга – головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності - секретар робочої групи

Члени Робочої групи:

Андрійчук Володимир – генеральний директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кремінської міської ради

Дзивульський Георгій – начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, капітального будівництва, капітального майна, екології та благоустрою

Величко Яна – головний спеціаліст відділу з питань кадрової, організаційної роботи та діловодства

Вітко Наталія – голова ГО «Центр гендерної рівності», членкиня громадської ради

Вощаний Костянтин – голова ГО «Освітня лабораторія сприяння протидії біозагрозам», заступник голови громадської ради

Гнелицька Ірина – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, уповноважена особа «Відкрите вікно для ветеранів»

Горбатенко Микита – головний спеціаліст відділу економіки, торгівлі та регуляторної політики

Ізуїта Олеся - голова ГО «Чарівний пендель»

Карташов Олександр – начальник відділу інвестиційної діяльності

Кременчуцький Анатолій – директор КУ «Кремінський міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «ДОБРО»

Крестененко Євгеній – підприємець, громадський діяч

Кремезна Анастасія – голова ГО «Крокуємо разом- діємо разом»

Кошаков Дмитро - представник ГО «Джерело»

Кузьменко Олександр – начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Кремінської міської ради

Кульбач Лариса – генеральна директорка КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня» Кремінської міської ради

Логвиненко Тамара – голова ГО «Соціальний добробут та фінансова грамотність населення»

Махура Геннадій – директор ДП «ККГ» КП «ККС»

Мельник Світлана – т.в.о. начальника служби у справах дітей

Новицький Микола – директор Кремінський ліцей №2

Павлов Андрій - начальник 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Луганській області

Редя Світлана – завідувачка Кремінської бібліотеки для дітей

Сімонов Андрій - голова ГО «Кремінська бізнес -асоціація», голова громадської ради

Симоненко Тарас – начальник відділу поліції №2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУНП в Луганской області

Скиданенко Олена - лідерка групи самодопомоги

Сичова Ольга – начальник відділу соціального захисту населення

Шахов Олександр – підприємець, громадський діяч

 

Заступник начальника військової
адміністрації з житлово-комунальних
та соціальних питань                                                   Наталя МАКОГОН

Read 89 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG